Statsstøtte

Kvales statsstøtteekspertise er blant landets fremste.

Vi bistår offentlige støttegivere og mottakere med å sørge for at tiltak er i tråd med støtteregelverket og kan gjennomføres på minst mulig byråkratisk vis. Vi bistår også konkurrenter av støttemottakere med å påklage og stanse ulovlig tildelt støtte.

Reglene om offentlig støtte setter begrensninger for myndighetens mulighet til å støtte næringsvirksomhet gjennom et generelt forbud mot å gi konkurransevridende støtte. Reglene omfatter ikke bare tilskudd, men også andre tiltak som gir en økonomisk fordel til markedsaktører, eksempelvis lån og garantier på gunstige vilkår, kjøp til overpris og salg av offentlige formuesgoder til underpris.

Det finnes imidlertid en rekke unntak fra forbudet som kan begrunne tildeling av støtte til en rekke formål, for eksempel miljøstøtte, distriktsstøtte, kulturstøtte, støtte til forskning og utvikling etc.

Kvale har spisskompetanse innen alle sider av statsstøtteregelverket. Vårt statsstøtteteam arbeider jevnlig med vurdering av om det foreligger støtte, om det finnes anvendelige unntak og om det støtterettslige handlingsrommet er utnyttet.

Våre tjenester inkluderer:

  • Vurdering av om det foreligger støtte i EØS-avtalen art. 61(1)s forstand
  • Vurdering av om støtte kan gis ihht. unntak fra statsstøtteforbudet og utforming av støtteordninger ihht. gruppeunntaksforordningen (GBER) og ESAs retningslinjer.
  • Klagehåndtering og klager på støttetildelinger på vegne av markedsaktører
  • Prosesser overfor Nærings- og fiskeridepartementet og ESA
  • Domstolsbehandling (nasjonalt og EFTA-domstolen)