Eierstyring og selskapsledelse

Våre klienter er både privat og offentlig eide selskap, private investorer og børsnoterte foretak.

Våre tjenester inkluderer:

  • Rammer og retningslinjer for ansvar og rollefordeling mellom selskapets eiere,valgte selskapsorgan og ledelsen
  • Utarbeidelse av retningslinjer for styrearbeid og styreinstrukser og løpende videreutvikling av disse
  • Vurderinger og utarbeidelse av avtaler for å legge til rette for god verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, samarbeidspartnere og øvrige samfunnsinteresser
  • Praktisk rådgivning for å tilrettelegge for at virksomheter som er eller skal noteres er strukturert og forvaltes i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse eller forklare eventuelle avvik
  • Vurdering av ansvarsforhold knyttet til styremedlemmer
  • Kurs i styrearbeid