Forvaltningsrett

Kvale har inngående kunnskap om forvaltningsrett og strategisk rådgivning der juss, politikk og næringsliv møtes.

Våre advokater har blant annet bakgrunn fra forvaltningen, herunder departementene, kommuneadvokaten i Oslo, ESA og Stortinget.

Regelverksutviklingen går raskere enn tidligere, og for mange kan det være krevende å holde seg oppdatert. Vi har kunnskapen om regulatorisk utvikling, hvordan rammevilkår skapes og endres og de kryssende hensyn mellom juss, politikk og økonomi som gjør seg særlig gjeldende i offentlig sektor. Vår erfaring er også at innsikt i hvordan politikken og forvaltningen fungerer har stor betydning for realisering av gode forretningsideer.

Vi bistår jevnlig offentlige og private aktører i regulatoriske spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter. Vi har ekspertise innen EU-/EØS-rett, anskaffelser, statsstøtte, kommunalrett, samt nasjonal politikk- og regelutvikling.

Videre har vi lang erfaring med å bistå offentlig sektor i enkeltsaker og utredninger, samt tvisteløsning både i og utenfor rettsapparatet.

Våre tjenester til det offentlige inkluderer:

  • Utredningsarbeid om offentligrettslige problemstillinger innen blant annet alminnelig og spesiell forvaltningsrett, stats- og kommunalrett

  • Rådgivning om organisering av offentlig virksomhet

  • Praktisk rådgivning til forvaltningen: Krav til saksbehandling, habilitet, offentlighet, eierstyring og kontroll

  • Kommuneadvokatoppdrag og prosedyre

  • Bistand i enkeltsaker som konsesjoner, klagesaker og reguleringsspørsmål

Våre tjenester til næringslivet inkluderer:

  • Rådgivning om generelle politiske prosesser og hvordan endringer i rammevilkår påvirker virksomheter

  • Bistand i compliance-spørsmål om hvordan virksomheter bør innrette seg etter ny regulering

  • Bistand i enkeltsaker som konsesjoner, klagesaker og reguleringsspørsmål