Granskning

Kvales advokater har lang erfaring med private og offentlige granskingsoppdrag, og bistår flere virksomheter som ekstern varslingskanal.

Ved mistanke eller varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten, må det ofte treffes vanskelige avgjørelser raskt og under stort press, for å avdekke hva som har skjedd og om det foreligger lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold.

Kvale har flere erfarne advokater som gjennomfører granskninger, og rådgir virksomheter i forbindelse med undersøkelser som følge av et mottatt varsel. Vi bistår både der virksomheten selv gjennomfører interne undersøkelser, og der virksomheten eller virksomhetens ansatte settes under gransking fra myndighetene eller andre aktører. Våre advokater har også omfattende erfaring med å bistå enkeltpersoner som er direkte berørt av undersøkelser som følge av varsel om kritikkverdige forhold.

Kvale tilbyr også tjenester som ekstern varlingskanal, der virksomhetens ansatte kan benytte Kvales nettbaserte varslingsportal som en del av virksomhetens interne varslingsrutine. Kvales advokater vil deretter sikre at varselet blir forsvarlig og tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid, og at arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling etter arbeidsmiljøloven blir oppfylt. Portalen gir også ansatte mulighet til å varsle anonymt, og ivaretar krav til personvern og informasjonssikkerhet.

I Kvale fokuserer vi på å gjennomføre granskinger på en måte som er effektivt og ressursøkonomisk, og som ivaretar hensynet til alle involverte parter. Vi følger Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger.

Våre tjenester inkluderer:

  • Gransking av påståtte kritikkverdige forhold
  • Tjeneste som ekstern varslingskanal – med mottak og håndtering av varsel fra virksomhetens ansatte
  • Rådgivning til virksomheter, ledelse og enkeltpersoner under gransking
  • Kontakt med myndigheter som utfører tilsyn
  • Rådgivning i forbindelse med mottak av varsel
  • Forebyggende bistand ved utarbeidelse av varslingsrutiner, etiske retningslinjer, HMS-regelverk og nødvendige interne kontrolltiltak
  • Prosedyrer for innsyn i ansattes e-post og serverområder
  • Sikring av nødvendig konfidensialitet i sensitive saker