Patenter

Kvales er ett av Norges ledende advokatfirmaer innenfor patentretten, og bistår alt fra små start-up bedrifter til store internasjonale teknologitunge selskaper med rådgivning og tvister knyttet til patentrettigheter

Ved patent oppnås en tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av tekniske løsninger. Formålet med patenter er å legge til rette for og stimulere til nyskapning og innovasjon. Et patent kan gi deg et viktig konkurransefortrinn og en mulighet til å sikre fortjeneste på investeringer i forskning og utvikling.

Patentretten er et rettsområde i stadig utvikling, med et betydelig internasjonalt tilsnitt. Det er også et område som fordrer en interesse for og en evne til å sette seg inn i kompliserte tekniske forhold innenfor en rekke ulike teknologiområder.

Våre advokater har spisskompetanse innenfor dette området. Vi har omfattende prosedyrekompetanse og erfaring med å håndtere komplekse tvister for store internasjonale selskaper. Sakene pågår ofte parallelt i flere jurisdiksjoner, og krever at vi setter oss inn i komplisert teknologi. Vi samarbeider med tekniske eksperter for å tilegne oss den nødvendige kunnskapen for å få et best mulig resultat for vår klient.

Vi bistår små og store selskaper med rådgivning knyttet til patent, herunder strategier for å håndheve egne rettigheter og/eller sikre handlingsrom i forhold til andres rettigheter, utarbeidelse av lisensavtaler og andre avtaler knyttet til patentrettigheter, bistand ved innsigelser og andre prosesser for patentmyndighetene, og spørsmål knyttet til ansattes oppfinnelser.

Kvale er rangert som ledende innenfor dette område blant annet i Legal 500, Chambers, IAM Patent og MIP.

Våre tjenester inkluderer:

  • Tvister vedrørende inngrep og gyldighet av patent
  • Innsigelser og andre prosesser for patentmyndighetene
  • Utarbeidelse, forhandlinger og tvister vedrørende lisensavtaler og andre avtaler vedrørende patentrettigheter
  • Rådgivning og utarbeidelse av patentstrategier
  • Spørsmål knyttet til ansattes oppfinnelser

Utvalgte prosjekter

Kvale bistår Siemens i patentsak

Kvale bistår Siemens i sak vedrørende spørsmål om en såkalt Subsea Hydraulic Power Unit (SHPU) utviklet og bygget av Siemens gjør inngrep i Subsea Solutions' patent NO 332487. Saken omfatter også krav om ugyldigkjennelse av Subsea Solutions patent. Både tingrett og lagmannsrett kom til at Siemens' SHPU ikke gjør inngrep i patentet. Patentet ble opprettholdt som gyldig.

Kvale har bistått Mylan i patentsak

Kvale har bistått legemiddelselskapet Mylan (nå Viatris) i en sak mot Teva og Yeda vedrørende gyldigheten av Yeda's tre patenter på et doseringsregime for et legemiddel inneholdende virkestoffet glatiramer acetat som benyttes til behandling av multippel sklerose. Tingretten kom til at alle patentene var ugyldige. Teva og Yeda trakk deretter saken fra videre behandling.