Arbeidsliv

Kvales team på arbeidsliv består av erfarne, dyktige og serviceinnstilte advokater som gir praktisk rettet rådgivning innen alle deler av den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Kvale har en rekke advokater som jobber spesialisert med arbeidsrett og har dermed stor grad av både fleksibilitet og leveringssikkerhet for alle oppdrag og klienter. Kvale arbeider hovedsakelig for klientens ledelse og HR-avdeling i private og offentlige virksomheter, men yter også løpende bistand til enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og kommuner.

Kvales advokater er opptatt av å finne praktiske løsninger på klienters problemstillinger, som fungerer godt både på kort og lang sikt. Hensynet til den eller de konkrete involverte ansatte skal ivaretas, samtidig som at arbeidsgiver plikter å sikre et godt arbeidsmiljø for øvrige ansatte. Videre må driften opprettholdes som normalt, og virksomhetens omdømme ivaretas. Kvales advokater anerkjenner klientens behov for å få løst arbeidsrettslige problemstillinger på en effektiv og diskret måte, og er opptatt av å finne løsninger som ivaretar alle klientens interesser.

Advokatene er videre engasjerte, og tilpasser seg klientens behov med hensyn til form, omfang og tidsperspektiv på alle leveranser. Advokatene leverer alltid innenfor fastsatte frister, og i tråd med klientens ønsker.

Kvales advokater er også svært aktive i det arbeidsrettslige fagmiljøet, og publiserer jevnlig artikler og fagbøker om sentrale arbeidsrettslige temaer. Seneste bokutgivelser er “Permitteringer under og etter koronapandemien”, Hegnar (2020), "Sykefravær", Universitetsforlaget (2019), "Oppsigelse – skritt for skritt", Hegnar (2019) og "Permittering, nedbemanning og sluttpakker", Cappelen Damm (2017).

Våre tjenester inkluderer:

 • Oppsigelser
 • Omorganisering/nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Diskriminering og trakassering
 • Sluttavtaler og andre forhandlinger
 • Varsling og konflikthåndtering
 • Oppfølging av sykemeldte og sykefravær
 • Arbeidsavtaler og annet avtaleverk
 • Incentivordninger og konkurranseklausuler
 • Innleie, konsulenter og midlertidige ansettelser
 • Kollektiv arbeidsrett/tariffavtaler
 • Prosessoppdrag, herunder for Høyesterett og Arbeidsretten
 • Pensjon

Prinsipielt viktig sak for Høyesterett om diskriminering (2020)

Kvale prosederte en viktig sak for Høyesterett i desember 2020 om den nedre grensen for seksuell trakassering (HR-2020-2476-A). Saken er av stor prinsipiell betydning, da den gir en avklaring av hvor terskelen for erstatningsbetingende seksuell trakassering går og vil være førende for slike saker fremover. Dommen er også av betydning for hvordan virksomheter bør håndtere saker som gjelder mulig seksuell trakassering av ansatte.

Prinsipielt viktig sak for Høyesterett om pensjon (2019)

Kvale bisto i 2019 Utdanningsforbundet i en prinsipielt viktig sak om motregning i pensjonsytelser (HR-2019-1662-A). Spørsmålet i saken var om Statens pensjonskasse hadde rett til å motregne foreldede krav på feilutbetalt uførepensjon i senere løpende alderspensjonsutbetalinger. Høyesterett kom til at Statens pensjonskasse hadde rett til slik motregning. Dommen gir god veiledning på spørsmål knyttet til motregning i pensjonsytelser.

Prinsipielt viktig sak for Høyesterett om kollektiv arbeidsrett (2016)

Kvale bistod i 2016 det danske spedisjonsfirmaet Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en plenumssak for Høyesterett. Bakgrunnen for saken var at NTF ville boikotte Holship, for på den måten å tvinge selskapet til å inngå tariffavtale med bestemmelser om fortrinnsrett til losse- og lastearbeid for noen bestemte havnearbeidere i Drammen. Flertallet i Høyesterett mente boikotten var ulovlig fordi den innebar en uakseptabel restriksjon på etableringsretten etter EØS-avtalen. Holship vant dermed saken og ble tilkjent sakskostnader (HR-2016-2554-P).