Klima og miljø

Kvale har gjennom sin praksis innen industrisektorene fast eiendom, olje og gass, shipping/offshore, mineralressurser/bergverksdrift, vannkraft/vindkraft og bistand til norske kommuner en omfattende erfaring med rådgivning innen klima og miljø.

Vi bistår regelmessig med rådgivning knyttet til forurensning i grunn og utslipp til luft og sjø, herunder ved søknader om utslippstillatelse og ved varsel om grunnundersøkelser og opprydding av forurenset grunn.

I Norge er det et sterkt fokus på å redusere de samlede karbonutslipp. Verdens første fullskala anlegg for CO2-fangst, transport og lagring ("CCS") er under utbygging (prosjekt Langskip) og det er økt fokus på elektrifisering av tungindustrien og bruk av miljøvennlig hydrogen og andre energibærere med lavt karbonavtrykk.

Vårt klima- og miljørettsteam samarbeider tett med våre advokater innen relevante industrisektorer, og er derfor godt posisjonert for å gi målrettede og operasjonelle råd til private aktører, kommuner og statlige organer.

Våre tjenester inkluderer:

  • Rådgivning forurensningsloven, klimaloven, miljøinformasjonsloven, spesialregler om forurensning i petroleumsloven og sjøloven mv;
  • Utslippstillatelser, inkl. bistand søknad til myndigheter og vurdering nye eller endrede vilkår;
  • Kontraktsrettslig og regulatorisk miljørådgivning i utbyggingsprosjekter og til andre eiere eller brukere av områder med forurenset eller potensielt forurenset grunn, herunder ved pålegg om undersøkelser eller opprydding;
  • Kontraktsrettslig og regulatorisk miljørådgivning fjerning av skipsvrak og utrangerte petroleumsinnretninger;
  • Compliance, inkl. bistand med etablering og oppfølging av styringssystem for å sikre at bedriften eller offentlige tiltakshavere overholder krav i miljølovgivningen;
  • Fangst, transport og lagring av C02 i undersjøiske formasjoner, inkl. regelverk og kontrakter;
  • Elektrifisering av tungindustri og olje og gassplattformer, inkl. regelverk og kontrakter; og
  • Myndighetskontakt og annen miljøoppfølging i bærekraftige prosjekter, inkl. bistand med søknad støtteordninger i Norge, EU/EØS.