Personvern

Kvales advokater bistår virksomheter i privat og offentlig sektor med personvern- og kommunikasjonsvern

I dagens digitaliserte samfunn blir personopplysninger stadig mer verdifulle. Samtidig øker forventningene til hvordan din virksomhet forvalter og beskytter personidentifiserbare data om kunder, innbyggere og andre. Brudd på de nye, skjerpede personvernreglene som kom i 2018 kan føre til høye bøter og tap av tillit.

Godt personvern er et konkurransefortrinn. Vårt personvernteam yter både juridisk og strategisk bistand for å sikre at din virksomhet håndterer personopplysninger i tråd med gjeldende krav. Vi bruker også tid på å forstå hva du driver med, hvilket handlingsrom personvernreglene gir deg og hvordan du best utnytter det slik at du lykkes.

Våre spesialister har bred erfaring med både de generelle personvernreglene (EUs personvernforordning/GDPR) og særlovgivningen innenfor blant annet helseforsknings, telekom, sikkerhet, offentlig forvaltning og i arbeidslivet. Kvales klienter på området omfatter telekomtilbydere, legemiddelprodusenter, aktører i retail-sektoren, kommuner og statlige etater.

Våre tjenester inkluderer:

 • Strategisk rådgivning om etterlevelse av personvern- og kommunikasjonsvernreglene, herunder GDPR
 • Kartlegging behandlingen sett opp mot dagens krav (mapping og compliance)
 • Lovligheten av behandlingen
 • Etablering av interne rutiner og dokumentasjon (internkontroll)
 • Samtykke-, personvern- og cookie-erklæringer
 • Personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) i offentlig og privat sektor
 • Utarbeidelse, revisjon og kvalitetssikring av databehandleravtaler
 • Håndtering av innsynskrav og andre rettigheter
 • Innføring og håndtering av arbeidsgivers kontrolltiltak overfor ansatte
 • Representere virksomheten overfor Datatilsynet i forbindelse med tilsynssaker, klager på offentlig vedtak, søknader mv.
 • Kursing og internopplæring

Personverntesten

EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i 2018. De nye reglene stiller strengere krav til både dokumentasjon og hvordan offentlige og private virksomheter behandler personopplysninger.

Personverntesten er et gratis verktøy som gir deg en oversikt over hvordan din virksomhet ligger an når det gjelder å oppfylle de nye kravene.

Testen gir deg en sluttrapport med en compliance-score, samt våre kommentarer og anbefalinger som du kan ta med deg inn det videre arbeidet.

Overholder din virksomhet kravene i den nye personvernforordningen?

TA TESTEN HER