Skatt

Kvales advokater har bred kompetanse innenfor skatt, avgift og regnskap, og har også nyttig erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen.

Skatt og avgift er sentrale områder for all virksomhet som utføres i Norge og konsekvensene av overtredelse av regelverket kan være betydelige.

Kvales skatteadvokater arbeider tett med våre andre avdelinger, som fast eiendom og transaksjoner/corporate.

Hovedfokus er på nærings- og kapitalbeskatning, merverdiavgift, samt særskatteregimene i petroleums-, kraftforetaks- og rederinæringene.

I tillegg til løpende skatterådgiving ovenfor våre klienter bistår vi ved bokettersyn og i klagesaker, og fører skatte- og avgiftssaker for domstolene.

Våre tjenester inkluderer:

  • Norsk og internasjonal nærings- og kapitalbeskatning
  • Skattestrukturering ved oppkjøp, fusjoner
  • Optimalisering av transaksjoner og restruktureringer
  • Selskapsetableringer over landegrensene
  • Internprising
  • Personbeskatning, herunder strukturering av incentivordninger
  • Generasjonsskifte i familieeide virksomheter
  • Merverdiavgift