Skatt og avgift er sentrale områder for all virksomhet som utføres i Norge og konsekvensene av overtredelse av regelverket kan være betydelige.

Våre dyktige advokater har bred kompetanse innenfor skatt, avgift og regnskap, og har også nyttig erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen. Kvales skatteadvokater arbeider tett med våre andre avdelinger, som fast eiendom og transaksjoner/corporate.

Hovedfokus er på nærings- og kapitalbeskatning, merverdiavgift, samt særskatteregimene i petroleums-, kraftforetaks- og rederinæringene.

I tillegg til løpende skatterådgiving ovenfor våre klienter bistår vi ved bokettersyn og i klagesaker, og fører skatte- og avgiftssaker for domstolene.

Vi bistår med:

  •  Norsk og internasjonal nærings- og kapitalbeskatning
  •  Skattestrukturering ved oppkjøp, fusjoner
  •  Optimalisering av transaksjoner og restruktureringer
  •  Selskapsetableringer over landegrensene
  •  Internprising
  •  Personbeskatning, herunder strukturering av incentivordninger
  •  Generasjonsskifte i familieeide virksomheter
  •  Merverdiavgift