Mekling og alternativ tvisteløsning

Mekling og alternativ tvisteløsning blir i økende grad benyttet som alternativ til ordinær domstolsbehandling og voldgift. I mange tilfeller er alternativet megling regulert i kommersielle avtaler, men vi ser også at parter avtaler å forsøke mekling som et alternativ til en langvarig og kostbar rettsprosess når en tvist er oppstått.

I 2020 ble 21 % av de sivile sakene som ble avgjort i Oslo tingrett meklet. Av disse ble 76 % forlikt. Meklingskompetansen blant både advokater og dommere har økt betraktelig de siste årene. I Kvale har vi fulgt opp denne utviklingen gjennom høyt fokus på konflikthåndtering, mekling og alternativ tvisteløsning i vår interne opplæring. I tillegg har vi høyt fokus på å utveksle erfaringer opparbeidet gjennom meklinger og alternativ tvisteløsning. For medlemmene i Kvales prosedyreavdeling er mekling en like stor del av hverdagen som tvisteløsning i rettssalenen.

I Kvale er Jan-Erik Sverre godkjent som advokatmekler av Den Norske Advokatforeningen og oppnevnt som mekler og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler. Både Jan-Erik Sverre, Andreas Stang Lund og Nicolay Skarning har gjennomført forhandlingskurset på Harvard.
Lasse Hagen og Torkel Børnes har vært del av arbeidsgruppen som har utarbeidet NOMA Mediation Terms, Model Mediation Agreement og Model Mediation Clause.

Våre tjenester inkluderer:

  • forhandlinger
  • mekling
  • konflikthåndtering
  • alternativ tvisteløsning
  • prosedyreoppdrag