Robert Lund

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Robert anses for å være en av landets fremste anskaffelses- og statsstøtteeksperter. Han har en rekke støtte- og anskaffelsesrettslige publikasjoner å vise til, i tillegg til at han i en årrekke har blitt rangert blant de fremste advokater innen sitt fagfelt i Finansavisens årlige advokatkåring. Videre har Robert bred erfaring med tvisteløsning innen ovennevnte fagområder og innen avtale- og kontraktsrett og pensjonsrett.

Mye av Roberts bistand de senere årene har vært ytet i forbindelse med komplekse prosjekter for staten, fylkeskommuner, kommuner og offentlig eide selskaper. Dette har gitt unik innsikt i hvordan oppdragsgivere og støttegivere tenker og arbeider, hvilket har stor verdi ved rådgivning overfor private virksomheter, eksempelvis i forbindelse med inngivelse av tilbud eller klager til det offentlige.

Robert har rådgitt innen svært mange sektorer, eksempelvis forskning-, utvikling og innovasjon, kollektivtransport, jernbanevirksomhet, havnevirksomhet, luftfartssektoren, bredbånd, landentreprise, IKT, energisektoren, bompengesektoren, offentlig sektor, ideell sektor og kultur- og idrett.

Robert er også en mye brukt foredragsholder innen sine fagfelt.

Publikasjoner

Robert Lund har, sammen med tre medforfattere, skrevet boka Statsstøtte – EØS-avtalens regler om offentlig støtte (Fagbokforlaget). Boka behandler nær sagt alle sider av statsstøtteretten: Statsstøtteforbudet, unntakshjemler og statsstøtteprosess.

Robert er også medforfatter av boken Offentlige anskaffelser, som snart utgis på Gyldendal forlag.

Han har sammen med Njål Høstmælingen, Anders Stenbrenden og Ken Uggerud utgitt Arbeidsbok i menneskerettigheter (Cappelen Akademisk forlag).

Robert har også skrevet en artikkel om statsstøtte i Kommunerevisoren.

Han var også en av forfatterne av artikkelen om Konkurrenten.no AS v EFTA Surveillance Authority. Artikkelen ble publisert i State Aid Law Quarterly (EStAL 4/2012).

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrev Robert og ALT advokatfirma rapporten Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler – aktiviteter som er omfattet av statsstøttereglene, sentrale problemstillinger og forebyggende tiltak. Rapporten finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheter/2014/ny-kunnskap-om-kommunen-i-markedet.html?id=749549

Språk

Norsk

Engelsk