Kvale har et sterkt team med solid kompetanse og bred erfaring innen alle deler av konkurranseretten, offentlig støtte og generell EU/EØS-rett.

Konkurranserett

Konkurranseretten beskytter og setter begrensninger for hvordan foretak kan opptre i markedet. Enkelte oppkjøp og fusjoner må dessuten meldes til konkurransemyndighetene. Konkurransereglene har i dag stor betydning innen nær sagt alle bransjer, både for norske og utenlandske foretak.

Offentlig støtte

Reglene om offentlig støtte setter begrensninger for myndighetens mulighet til å støtte næringsvirksomhet gjennom et generelt forbud mot å gi konkurransevridende støtte. Reglene omfatter ikke bare tilskudd, men også andre tiltak som gir en økonomisk fordel til en markedsaktør, som gunstige lån og garantier og salg til gavepris. Det finnes imidlertid en rekke unntak fra forbudet.

De fire friheter

Vi har betydelig kompetanse på EU-lovgivning innen en rekke bransjer. Vi bistår blant annet med vurdering av om reguleringer og ordninger innenfor en rekke områder er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital.

Vi bistår med:

  • Konkurranserettslig bistand ved oppkjøp og fusjoner, herunder utarbeidelse av konkurransemeldinger og oppfølging overfør konkurransemyndighetene
  • Utarbeidelse og kvalitetssikring av ulike distribusjons- og samarbeidsavtaler for å sikre at de er i samsvar med konkurransereglene
  • Etterforskning og kontroller fra konkurransemyndighetene
  • Vurdering av handlinger/markedsatferd som kan være i strid med forbudet mot misbruk av dominerende stilling
  • Etablering av compliance-programmer
  • Rettssaker knyttet til overtredelse av konkurransereglene, herunder erstatningssaker i etterkant av sanksjoner fra konkurransemyndigheter
  • Saker om EØS-avtalens regler om offentlig støtte: Vi bistår offentlige myndigheter og private aktører med rådgivning om handlingsrommet innenfor EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Videre utarbeider vi blant annet notifikasjoner til ESA og sender klager på vegne av markedsaktører.
  • Vurdering av om reguleringer og ordninger er i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital

Nyheter

“The response and commitment they show is excellent.” CHAMBERS EUROPE 2018