Life Science / Healthcare

Våre klienter omfatter store internasjonale legemiddelselskaper, leverandører av medisinsk utstyr, legemiddelgrossister, apotek, biotek-virksomheter og leverandører av næringsmidler til mennesker og dyr.

Life Science/Healthcare er en bransje som er underlagt en vidtgående offentlig regulering av alle forretningsaktiviteter; fra FoU og distribusjon, til markeds­føring og salg av produkter. De rettslige utfordringer bransjen møter er ofte særegne og sammensatte, og i stadig endring. Regelverket for foretak innen life science-området er omfattende både på EU/EØS- og på nasjonalt nivå. Kjenn­skap til markedet, bransjen og aktørene er derfor avgjørende.

Vårt life science team er satt sammen av høyt rangerte advokater med kompetanse innenfor ulike rettsområder som til sammen har den nødvendige ekspertise til å yte juridiske og strategiske råd til bransjens aktører. Vårt team har lang bransjeerfaring og spisskompetanse knyttet til de retts­forhold som har særlig betydning for bransjen.

Vi rådgir blant annet med spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter, markedsføringsrett, konkurranserett, offentlige anskaffelser, regulatoriske forhold, markedstilgang, distribusjon, lisens, FoU, personvern og generelle forretningsjuridiske forhold, samt oppkjøp og salg.

Våre tjenester inkluderer:

  • Tvister knyttet immaterielle rettigheter, herunder patenter og supplerende beskyttelsessertifikater (SPC)
  • Regulatoriske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til markedsførings­tillatelser, bytteordningen, og pris og refusjon, herunder trinnpris
  • Utarbeidelse og forhandling av avtaler, herunder avtaler om kliniske studier, FoU- og samarbeidsavtaler
  • Konkurranserettslige problemstillinger
  • Offentlige anskaffelser innenfor legemiddelområdet og medisinsk utstyr
  • Spørsmål knyttet til markedsføring, herunder LMI's bransjeregler
  • Personvernrettslige spørsmål