Jan-Erik Sverre

Partner Autorisasjon: Advokat (H)
Kontor: Oslo

Jan-Erik leder Kvales avdeling for Arbeidsliv, som består av totalt ti advokater, og er anerkjent av både Chambers og Legal 500 blant de ledende innenfor arbeidsrett i Norge. Han er spesialisert i arbeidsrett og benyttes mye som foredragsholder innenfor rettsområdet.

Hans bakgrunn omfatter saker om omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelse, midlertidig ansettelse/ innleie, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, varslersaker, permittering, arbeidstid, bedriftsdemokrati, personvern, pensjonsrelaterte problemstillinger mv. Han har også lang erfaring med kollektiv arbeidsrett. Jan-Erik har god kjennskap til statsansatteloven.

Han har bistått i konkrete tvistesaker knyttet til ulike former for arbeidsrettslige reaksjoner i arbeidsforhold, både etter arbeidsmiljøloven og i offentlige virksomheter.

Jan-Erik har omfattende erfaring med varslingssaker, og har hatt oppdrag som leder av eksternt varslingsutvalg for en rekke bedrifter og organisasjoner. Han har også vært engasjert av involverte aktører i flere større og profilerte varslingssaker.

Jan-Erik var prosessfullmektig i Havnesaken (Holship) som ble behandlet av Høyesterett i plenum i 2016 og har betydelig prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler og den sentrale Arbeidsretten samt erfaring med alternativ tvisteløsning både som rettsmekler og som prosessfullmektig. Han er godkjent som advokatmekler av Den Norske Advokatforening.

Jan-Erik er i medhold av tvistelovens § 8-4 (4) oppnevnt som mekler og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for Borgarting lagmannsrett og underliggende domstoler.

Han fikk sin advokatbevilling i 2007 og møterett for Høyesterett i 2016.

Jan-Erik Sverre acts on both collective and individual labour matters, including reorganisations, collective bargaining and terminations, as well as representing clients in investigations. "Jan-Erik Sverre has provided legal advice of impressive quality," a client comments, adding: "He provides a unique strategic touch to every aspect." Chambers Europe 2022

Publikasjoner

Ekspertkommentar, Høyesterettsavgjørelse om varslingsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 2 A-1

https://juridika.no/innsikt/høyesterettsavgjørelse-om-varslingsbegrepet-i-arbeidsmiljøloven-paragraf-2-a-1

2024

Varsling

Praktisk håndbok om håndtering av varsler etter arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven. https://www.universitetsforlaget.no/varsling-1

2023

Karnovs lovkommentarer til Likestillings- og diskrimineringsloven

Ansvarlig forfatter, publisert 7.12.2021

2021

Diskrimineringsreglene i endring

artikkel Jusstorget, 3. desember 2018

2018

Unntak fra arbeidstidsreglene for ledende eller særlig uavhengig stilling

Praktisk økonomi & finans 02/2017, Universitetsforlaget

2017

Oppsigelser skritt for skritt

Bidragsyter, Nicolay Skarning m.fl., Hegnar Media AS 2019

2019

Språk

Norsk

Engelsk