Høyesterett opphever Konkurransetilsynets forbud mot Schibsteds kjøp av Nettbil

Lesetid: 2 min

Høyesteretts dom av 16. februar 2023 forkaster Staten v/Konkurransetilsynets anke over Gulating lagmannsretts dom. Schibsteds oppkjøp av Nettbil tillates, og mediekonsernet slipper dermed å selge Nettbil.

Bakgrunn

I desember 2019 kjøpte mediekonsernet Schibsted selskapet Nettbil. Nettbil tilbyr en tjeneste hvor privatpersoner kan selge bruktbiler til bilforhandlere ved auksjon. Schibsted er eier av markedsplassen Finn.no som blant annet selger rubrikkannonser for bruktbiler.

Oppkjøpet var ikke meldepliktig etter konkurranseloven, men Konkurransetilsynet valgte å pålegge en særskilt meldeplikt begrunnet med at tilsynet fryktet at oppkjøpet kunne være konkurranseskadelig ettersom Nettbil ble ansettsom en potensielt voksende konkurrent av Finn. Oppkjøpet ble deretter meldt av Schibsted i juni 2020.

Den 11. november 2020 fattet Konkurransetilsynet vedtak om at oppkjøpet skulle forbys og at Schibsted måtte selge Nettbil. Schibsted klagde inn vedtaket til Konkurranseklagenemnda som 27. mai 2021 ga Konkurransetilsynet medhold i vedtaket om å forby foretakssammenslutningen den .

Schibsted tok deretter ut søksmål for Gulating lagmannsrett som avsa dom i saken 23. mars 2022. Lagmannsretten kom til at det ikke var sannsynliggjort at oppkjøpet ville føre til betydelig konkurranseskade og opphevet derfor vedtaket.

Staten v/Konkurransetilsynet anket Gulatings lagmannsretts dom til Høyesterett. Høyesterett har nå forkastet Statens anke og tillatt oppkjøpet.
I likhet med Gulating lagmannsrett kommer Høyesterett til at Finn og Nettbil ikke er en del av samme marked og dermed ikke konkurrenter. Høyesterett konkluderer med at Finns produkt er begrenset til en såkalt rubrikkannonsetjeneste for salg av bruktbiler, mens Nettbil tilbyr en overtakelse av alt salgsarbeid samt selve biltransaksjonen.

Høyesterett viser til at annonsetjenester kun er en liten del av det Nettbil tilbyr, og at det er vesentlige prisforskjeller mellom produktene til Finn og Nettbil.
I motsetning lagmannsretten kommer Høyesterett til at det verken er nødvendig eller riktig å foreta en konkurranseanalyse når man har konkludert med at foretakene ikke er aktive i samme marked. Høyesterett konkluderte derfor med at oppkjøpet ikke ville hindre effektiv konkurranse, og forkastet anken.

Dommen er veiledende for bl.a. de rettslige rammene for avgrensning av relevante marked og betydningen av en markedsavgrensning.
Dommen fra Høyesterett kan leses her.