Enighet om kvotemeldingen i Stortinget

Lesetid: 3 min

Kvale har tidligere omtalt regjeringens kvotemelding som ble lansert 12. januar. Siden da har Stortinget forhandlet om meldingen, og det har vært knyttet stor spenning til hvem regjeringspartiene ville forhandle med og resultatet av forhandlingene. I dag ble det varslet at resultatet er klart, og vi oppsummerer det viktigste å ta med seg fra forhandlingsresultatet så langt vi kjenner det.

Lenge satt alle partiene rundt bordet og forhandlet i Stortinget, men i siste runde satt Høyre, Venstre, KrF og Frp igjen, og det er disse partiene som nå utgjør flertallet for kvotemeldingen sammen med regjeringspartiene.

Dette innebærer at rammevilkårene for fiskerinæringen med stor sannsynlighet vil være fastlagt flere år frem i tid. Usikkerheten rundt en eventuell kvotemelding 3.0, altså en ny kvotemelding fra et eventuelt nytt flertall etter stortingsvalget neste år, er nå etter alt å dømme eliminert. Når de borgerlige partiene velger å inngå et slikt bredt forlik med dagens regjeringspartier, er det all grunn til å regne med at de har et langsiktig perspektiv på fiskeripolitikken, noe næringen har bedt om i lang tid.

Det mest omdiskuterte punktet i forhandlingene har vært forslaget om å styrke kystflåten på bekostning av havfiskeflåten. Mye tyder på at det er uenighet om dette punktet som har bidratt til at SV, Rødt, MDG og Pasientfokus har trukket seg fra forhandlingene. De venstreorienterte partiene har krevd en ytterligere styrking av kystflåten, og de borgerlige partiene har vært kritiske til regjeringens opprinnelige forslag. Denne uenigheten har vist seg for krevende å forene i et forlik hvor alle er involvert, og regjeringspartiene valgte til slutt side.

Det meste av regjeringens forslag ligger fast i forliket. Flere medier viser til at regjeringen har fått gjennomslag for sine forslag om en omfordeling av noe av torskekvotene. Dermed blir det slik at åpen gruppes avsetning hentes fra toppen av totalkvoten. Det nye er at dette skal kompenseres.

Den nye enigheten om kvotemeldingen innebærer blant annet at de konvensjonelle havfiskefartøyene skal holdes utenfor den interne omfordelingen av kvoter i kystfiskeflåten, og at havfiskeflåten skal prioriteres ved refordeling av ubenyttet tredjelandskvote, melder Fiskeribladet. Herfra meldes det også at åpen gruppe styrkes noe, opp til 6,62 prosent, og at eierskapsbegrensninger i kystflåtens torskefiskerier heves til 1,5 prosent.

Det er videre varslet nye tiltak i forliket for å følge opp bearbeidingsutvalgets forslag. Samtidig er det uttalt av flere partier at de vil prioritere å følge raskt opp videre med ytterligere tiltak for sjømatindustrien.

Hele enigheten om kvotemeldingen blir publisert førstkommende mandag kl. 12, og Stortinget skal behandle og stemme over meldingen den 29. april. Utover høsten og våren 2025 er det ventet at de ulike tiltakene i meldingen skal følges opp med konkrete tiltak og forslag.

Saken om kvotemeldingen kan følges på Stortingets sider, hvor innstillingen med forliket blir publisert så snart den formelt er avgitt av næringskomiteen: Sak - stortinget.no

Ta gjerne kontakt med vårt sjømatteam om du har spørsmål om kvotemeldingen og den videre prosessen for utvikling av rammevilkårene i fiskerinæringen.