Tid for konsolidering i sjømatbransjen?

Lesetid: 4 min

En bransje i kraftig utvikling

Sjømatbransjen står overfor økende utfordringer. Dette er belastende, men gir også mulighet for å tenke nytt. Bransjen har vist fantastisk omstillingsevne siste årene.

Ett eksempel, er hvordan havbrukssektoren over natten fikk endret sine rammevilkår ved at regjeringen i september 2022 fremmet grunnrenteskatt på havbruk. Det rammet dypt og bredt. Både i kjernevirksomheter og hos tilstøtende leverandører. Investeringer stanset opp og ordrebøkene tørket ut. Utfordringene har resultert i at flere mindre aktører med varierende lønnsomhet har slått seg sammen i større konstellasjoner. Havbruksrapporten fra EY, "The Norwegian aquaculture analysis 2023", viser at det i de to siste årene er gjennomført 34 oppkjøp og sammenslåinger av utstyrsleverandører.

Tilgangen på proteinene reguleres strengt av myndighetene. Det gjør at det nå åpner seg et behov for konsolideringsfokus også i andre deler av bransjen; fiskerisektoren er ett eksempel. Kvale har i tidligere nyhetsbrev redegjort for kvotemeldingen som nå er vedtatt. Omfordelingen, reduserte kvoter, stadig større krav til kostbare miljøtiltak, samt økte valuta-, rente- og energikostnader, bidrar til stadig skjerpede spilleregler for denne sektoren.

Forutsetningene for næringsunderlaget utfordres fra flere fronter – samtidig.

Konsolidering – eie noe mindre i noe større

Motivasjonen for en konsolidering vil selvsagt variere. Ett motiv kan være å sikre kapital til å vokse i utvalgte markeder, som det ikke er realistisk å klare på egenhånd. Et annet motiv kan være å rasjonalisere og øke lønnsomhet via et trimmet, konsolidert management, human- og produksjonskapasitet. Konsolidering kan skje ved oppkjøp, via fusjoner eller ved at det etableres et felles selskap (Joint Venture).

Flere segmenter av sjømatbransjen har hittil hatt et konservativt syn på vekst via konsolidering inn i større enheter. Vi mener stadig større myndighets- og markedsutfordringer gjør det riktig å se på å operere i større og mer robuste enheter.

Konsoliderte virksomheter styrker sin posisjon. De oppnår større markedsandeler, sikrer sterkere og mer robust lønnsomhet og åpner for innflytelse på priser og bransjestandarder i markedet. Konsolidering gir også økt kraft i møtet med myndighetenes stadig økende byråkrati og krav. Større, mer ressurssterke selskaper er bedre posisjonert til å konkurrere mot andre store aktører, både nasjonalt og internasjonalt.

Konsolidering gir et potensial for å diversifisere bedriftens portefølje, produkter, tjenester, markeder og finansielle strukturer. Virksomhetene reduserer risikoen og avhengigheten til enkeltmarkeder. Det åpner for nye perspektiver for vekst og utvikling – både industrielt og finansielt.

Hvem bør konsolidere?

Sjømatbransjen er med sin produksjon av proteiner til et umettelig verdensmarked i kraftig utvikling og vekst. Dette tross stadig skjerpende krav og utfordringer skapt av myndigheter og markedet.

Vekstpotensialet gjør at sjømatbransjen er svært aktuell og attraktiv for strategiske finansielle og industrielle investorer. Aktører i bransjen som derfor ønsker å ta større- og nye markedsandeler, spre risikoen, eller som står overfor et generasjonsskifte, har derfor fenomenale muligheter for å ta strukturelle grep ved konsolidering og tilpassede kapitalstrukturer. Dette gjelder både på eier- og selskapsnivå. Grepene kan designes individuelt for å tilpasses behovene for hver enkelt eier og virksomheten. Eierne kan ønske hel- eller delvis realisasjon, eller reinvestering i noe større. Alternativt kan den øke den industrielle kraften ved å tilføre kapital gjennom et mer mangfoldig eierskap.

Konsolidering er godt egnet både i mindre-, mellomstore- og større virksomheter. Særlig små- og mellomstore virksomheter vil ofte være attraktive for større investorer eller industrikonstellasjoner. Dette kan tilrettelegge for både å realisere verdier og ta penger av bordet, eller å bygge sterkere strukturer for den kommende generasjon som eventuelt skal videreføre driften.

Sjømatbransjen går inn i en tid med stadig nye utfordringer, men også et bredspekter potensiale som er svært godt egnet for strukturering og konsolidering. Både for å skjerme risiko, bidra til differensiert vekst og for å sikre innovasjon og kommersiell kraft.

Ta kontakt med oss om du er nysgjerrig på hvordan du best mulig kan strukturere virksomheten for å imøtekomme utviklingen i bransjen.