Prosedyrer for finansiell sikkerhetsstillelse for vindkraftverk

Lesetid: 4 min

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserte 13. april 2023 prosedyrer for behandling av vilkår om finansiell sikkerhetsstillelse for vindkraftverk på land. NVE vil som utgangspunkt kreve at eierne av vindkraftverk setter av seks prosent av investeringskostnadene for å dekke utgiftene for nedleggelse av vindkraftanlegg. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere hvilken betydning prosedyren vil ha for konsesjonæren.

Når NVE gir en anleggskonsesjon for vindkraftverk på land etter energiloven, vil konsesjonen gjelde for en begrenset tidsperiode. En anleggskonsesjon gjelder normalt for en periode på 30 år. Etter konsesjonsperioden skal vindkraftverket legges ned. Ved nedleggelse av et vindkraftverk er konsesjonæren ansvarlig for å fjerne anlegget, og så langt som mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand.

NVE stiller som vilkår i anleggskonsesjon for vindkraftverk at konsesjonær ved utgangen av det tolvte driftsåret skal sende forslag til finansiell sikkerhetsstillelse. Sikkerhetsstillelsen skal dekke kostnadene for en nedlegging av vindkraftverket, slik at samfunnet er sikret at det finnes tilstrekkelige midler for å legge ned vindkraftverket, skulle konsesjonær selv være ute av stand til å gjennomføre nedleggelsen.

Vinteren 2022 la NVE frem et forslag til prosedyrer for saksbehandling av vilkåret om finansielle sikkerhetsstillelser for nedlegging av vindkraftverk på land. Basert på innspill og nye vurderinger fra NVE, ble endelig prosedyre for sikkerhetsstillelse for nedlegging av vindkraftverk på land publisert.

NVE har nå fastlagt følgende prosedyre for sikkerhetsstillelse:

  • Tidspunkt for forslag til finansiell sikkerhetsstillelse: Det gjøres ikke noe med tidsfristen for å fremsette forslag til finansiell sikkerhetsstillelse. Etter vilkåret i anleggskonsesjonen, plikter konsesjonæren å sende inn et forslag til garantistillelse innen det tolvte driftsåret. Det er ikke noen rettslige begrensninger for at konsesjonær sender inn forslag før dette tidspunktet, men det kan ikke kreves av NVE. Det ble ikke ansett som aktuelt å kreve en finansiell sikkerhetsstillelse før det gis konsesjon.

  • Seks prosent av investeringskostnaden: Konsesjonær med anleggskonsesjon til vindkraft skal i forslaget om finansiell sikkerhetsstillelse, legge til grunn seks prosent av investeringskostnaden som utregning av kostnadene til nedlegging av vindkraftverk på land.

  • Klare holdepunkter for å fravike prosentsatsen: NVE kan vurdere andre utregninger på størrelsen av sikkerhetsstillelsen. Dette vil være i de tilfelle der det er klare holdepunkter som tilsier en høyere eller lavere sikkerhetsstillelse. Et avvik fra den bestemte prosentsatsen, forutsetter et saklig grunnlag.

  • Former for sikkerhet: Finansiell sikkerhetsstillelse bør primært være fondsavsetning på sperret konto. Alternativt kan det også legges frem forslag om selvskyldnergaranti i form av forsikring eller påkravsgaranti som bankgaranti der konsesjonær mener dette er en bedre ordning. NVE vil derimot ikke godta påkravsgaranti utformet som morselskapsgaranti.

  • Kun én form for sikkerhet: NVE vil kun akseptere én form for finansiell sikkerhetsstillelse per anleggskonsesjon.

  • Sikkerhet skal stilles til NVE: Finansielle sikkerhetsstillelser for nedlegging av vindkraftverk på land i Norge skal stilles til NVE. Ved fondsavsetning på sperret konto, vil det være NVE som er innehaver av pantet.

  • Enkeltbetaling eller innbetaling over tid: I utgangspunktet skal den finansielle sikkerhetsstillelsen innbetales eller stilles samlet. Det åpnes imidlertid for at konsesjonær, der det er grunner som tilsier at innbetaling bør skje over tid, kan begrunne og beskrive dette i forslaget om sikkerhetsstillelse. NVE uttaler i denne sammenheng, at gradvis innbetaling ikke bør strekke seg over mer enn tre år for å sikre at det blir nok tid mellom innbetaling og nedleggelse av vindkraftverket.

  • Fristilling av sikkerhet: Frigivelse av sikkerhetsstillelse bør etter NVEs syn først skje ved godkjenning av tilbakeføringen. NVE åpner imidlertid opp for å frigi deler av sikkerhetstillelsen, suksessivt etter hvert som vindkraftverket blir tilbakeført. En slik løsning må vurderes av NVE i det enkelte tilfelle. Før en fullstendig frigivelse av finansiell sikkerhet, må NVE godkjenne nedleggingen og tilbakeføringen.

  • Enkeltvedtak: NVEs godkjenning av forslag om finansiell sikkerhetsstillelse i den konkrete sak vil skje i form av et enkeltvedtak.