Nye regler om innleie fra bemanningsforetak - nyttig avklaring og mulig strid med EØS-avtalen

Fra 1. april i år vil regjeringen innføre regler som gjør kraftige innstramminger i muligheten til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer.

Lesetid: 4 min

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen har nylig kommet med en nyttig avklaring om "tariffavtaleunntaket", som gjør unntaket mer anvendelig enn mange arbeidsgivere har antatt.

Lov- og forskriftsendringene kan imidlertid være i strid med EØS-avtalen og dermed uten virkning.

Nyttig avklaring fra Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen

Selv om regjeringen strammer inn muligheten for innleie fra bemanningsforetak, er det lagt opp til at "tariffavtaleunntaket" i arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd fortsatt skal gjelde. Bestemmelsen gir mulighet til å avtale seg bort fra lovens begrensninger i innleieadgangen for virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med såkalt innstillingsrett, dvs. fagforening som har minimum 10 000 medlemmer.

Det følger av lovforarbeidene til bestemmelsen at denne innebærer at en virksomhet har fri adgang til å benytte innleie så fremt det ligger innenfor de rammer avtalen mellom arbeidsgiver og den tillitsvalgte trekker opp.

Foruten vilkåret om tariffbinding følger det av lovbestemmelsen at avtalen må inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall i den arbeidstakerkategori innleien gjelder. Avtalen må i tillegg inngås skriftlig og være tidsbegrenset.

Mange har antatt at henvisningen til tillitsvalgt i lovbestemmelsen sikter til tillitsvalgt fra en fagforening med innstillingsrett. Statsråd Mjøs Pedersen har imidlertid nylig avkreftet at dette er tilfelle. Som svar på et skriftlig spørsmål i Stortinget har statsråden den 13. februar uttalt følgende:

"At den tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, innebærer ikke et krav om at minst 50 prosent i samme arbeidstakerkategori må være representert i en fagforening. Tillitsvalgtbegrepet i arbeidsmiljøloven er ikke begrenset til å forstås snevert som bare representanter for arbeidstakere som er organisert i tradisjonelle fagforeninger/fagforbund; det kan også være tale om valgte representanter for arbeidstakere uten organisasjonsmessig tilknytning."

Vilkåret om at arbeidsgiver må være bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, må etter dette kun forstås som et grunnvilkår for at virksomheten kan inngå avtale om innleie utover lovens øvrige rammer. Der dette grunnvilkåret er oppfylt, er det ikke et krav om at selve avtalen om innleie inngås med en tillitsvalgt fra den samme fagforening, eller av tillitsvalgt som representerer den arbeidstakerkategori som er tariffbundet.

Dette får som praktisk konsekvens at virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett for én arbeidstakerkategori, kan inngå avtale om innleie for andre arbeidstakerkategorier, så fremt den tillitsvalgte representerer til sammen 50 % av denne kategorien arbeidstakere. Det er ikke noen krav etter loven om at sistnevnte tillitsvalgte eller de arbeidstakere vedkommende representerer er fagorganisert i en tradisjonell fagforening. Forutsatt at grunnvilkåret om tariffbinding er oppfylt, er det således fortsatt mulighet til å inngå avtale med en såkalt "husforening" som representerer et flertall av annen arbeidstakerkategori i samme virksomhet.

ESA har åpnet sak mot Norge vedr. de nye innleiereglene

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, som overvåker at norske myndigheter overholder EØS-avtalen (og dermed EUs vikarbyrådirektiv), har i et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 10. februar informert om at det er åpnet sak mot Norge.

ESA stiller i brevet svært kritiske spørsmål knyttet til reglene som er vedtatt, og ber også om at norske myndigheter fremlegger dokumentasjon for en rekke av de vurderinger som skal være foretatt.

Det er i denne sammenheng sentralt at Arbeidstilsynet nylig har publisert en rapport hvor det ble funnet svært få grove brudd på regelverket om innleie. ESA påpeker også i sitt brev at bruken av innleie fra bemanningsforetak i Norge er lavere enn snittet i EU/OECD landene.

ESA er i sitt brev uvanlig skarpe i formuleringene, noe som etter Kvales syn tyder på at ESA mener de vedtatte lov- og forskriftsendringene er i strid med EØS-avtalen, og dermed ikke kan tre i kraft og få anvendelse som planlagt fra 1. april.

ESA har satt svarfrist for departementet til 10. mars. Det er sannsynlig at norske myndigheter vil be om en utsettelse på svarfristen, og at det derfor fortsatt vil ta noe tid før det er avklart hvordan regjeringen ser på saken.

Kvale vil følge utviklingen og sende ut et nytt nyhetsbrev så snart det foreligger en avklaring.

Oppsummering

  • Såfremt virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett for en arbeidstakerkategori, kan det inngås avtale om innleie med tillitsvalgt som representerer et flertall av andre arbeidstakerkategorier i virksomheten, selv om hverken den tillitsvalgte eller de ansatte er medlem av en tradisjonell fagforening.
  • De nye innleiereglene kan være i strid med EØS-avtalen.