Fiskeridirektoratet strammer inn leiefartøyordningen

Lesetid: 1 min

Fiskeridirektoratet publiserte 15. juni 2023 en høring om "forslag til endringer i leiefartøyordningen for nybygg mv" med stor betydning for både kyst- og havfiskeflåten.

Høringen er en konsekvens av Riksrevisjonens rapport hvor de undersøkte kvotesystemet i kyst- og havfiske. I rapporten ble det anbefalt "å innføre tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til fartøy".

På bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet ble Fiskeridirektoratet bedt om å vurdere en betydelig innstramming eller videreføre dagens regelverk for leiefartøyordningen for nybygg. Fiskeridirektoratet ble i tillegg bedt om å vurdere andre endringer i ordningen som ville ivareta formålene i havressursloven og skape tillit til forvaltningen.

I høringsnotatet redegjøres det for bruken av ordningen og hvilken erfaring Fiskeridirektoratet har gjort seg. Det foreslås så ulike endringer for både kyst- og havfiskeflåten som strammer inn på leiefartøyordningen. Etter å ha fått gjennomgått høringsnotatet vil vi komme tilbake med en nærmere vurdering av innholdet i forslagene og konsekvensen disse har for næringen.

Utfallet av høringen vil ha stor betydning for rederier som planlegger å benytte seg av leiefartøyordningen ved kontrahering av nybygg, og det oppfordres til å merke seg høringsfristen 12. september 2023.

Høringen kan leses her.