Styringsmekanisme for å bidra til forsyningssikkerheten

Lesetid: 4 min

I en pressemelding 27. januar 2023, kommer det frem at regjeringen ønsker å innføre en styringsmekanisme som lovfester energiprodusentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft. Denne ordningen skal bidra til at det i perioder med stor usikkerhet i energimarkedene holdes igjen mer vann i vannkraftmagasinene.

Usikker kraftsituasjon preget 2022

En usikker kraftsituasjon preget Norge gjennom hele 2022, og det er særlig tre utfordringer som regjeringen mener har forårsaket dette: Russlands begrensning av gasseksport, økt elektrifisering, og at værbaserte energikilder ikke lar seg regulere. Gjennom våren 2022 startet en dialog med norske kraftprodusenter om viktigheten av forsiktighet ved disponering av norske vannmagasin. Denne dialogen resulterte i en ukentlig rapporteringsordning for produsentenes disponering av magasinene. Olje- og energiminister Aasland varslet også høsten 2022 at regjeringen arbeidet med en ordning som ville begrense eksport når magasinfyllingen kom under lave nivåer. Denne ordningen ble presentert i dag, 27. januar 2023.

Trinnvis tilnærming

Ifølge regjeringen vil arbeidet med å formalisere den nye styringsmekanismen starte umiddelbart, og OED og NVE har i dag fått oppdraget med å starte lov- og forskriftsarbeidet. Regjeringens målsetning er at styringsmekanismen skal innføres i god tid før neste vinter.

Styringsmekanismen som regjeringen legger opp til bygger på en trinnvis tilnærming, hvor sterkere virkemiddel kan tas i bruk dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det. Styringsmekanismen som er foreslått består av følgende fem tiltak:

  • Lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.
  • En formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022.
  • Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner.
  • Adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi.
  • Tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi.

Regjeringen påpeker i sin pressemelding at norske energimyndigheter allerede har adgang til å gripe inn i produsentenes disponering i en rasjoneringssituasjon. Som del av styringsmekanismen legges det opp til at denne adgangen utvides til å gjelde på et tidligere tidspunkt. Det presiseres også at adgangen til å gripe inn vil være strengt avgrenset, og kun gjelde i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi og tydelig at produsentenes risikovurdering avviker klart fra myndighetenes.

På pressekonferansen informerte Olje- og energiminister Aasland om at når energimyndighetene griper inn, kan det være begrensning i produksjon eller eksport, eller en kombinasjon av disse. Hvilke tiltak, eller kombinasjon av disse, som energimyndighetene velger må avgjøres konkret basert på hvilke av tiltakene som vil virke best etter hensikten. Aasland la til at han ikke tror at det vil være nødvendig å gjennomføre noen av tiltakene, og at innføring av kravene i seg selv gjør at vi unngår å komme i situasjoner hvor det er behov for sterke inngripen.

Aasland informerte også om at NVE vil få et nytt verktøy og klar beskjed om at de skal gripe inn når situasjonen krever det. På spørsmål om kraftprodusentene hver for seg må gjøre risikovurderinger av forsyningssikkerheten, opplyste Aasland at kraftprodusentene vil få krav om å utarbeide strategier som underbygger forsyningssikkerheten.

Våre kommentarer

Det er en stor begivenhet at myndighetene nå ønsker å benytte politisk styring for å sikre forsyningssikkerhet for kraftproduksjon fra våre fornybare energikilder. Petroleumsvirksomheten har alltid vært underlagt krav om leveranse til nasjonalt behov i krisesituasjoner, og det er ikke overraskende at myndighetene i den spesielle situasjonen vi står i innfører krav som bidrar til å sikre forsyningssikkerheten for vår kraftproduksjon. Økt forsyningssikkerhet i krisetider betyr imidlertid mindre fleksibilitet for kraftprodusenter og andre aktører i kraftmarkedet, og det blir viktig å se hvordan myndighetene ønsker å vinkle ordningen.

Per i dag foreligger det ingen konkrete forslag utover det som fremkom på dagens pressekonferanse og i pressemeldingen. Det blir blant annet interessant å se hvilket vannmagasin-nivå de nye reglene vil fastsette. Det antas at saken vil bli sendt på høring.

Den nye styringsmekanismen må utformes og gjennomføres i samsvar EØS-avtalen, som i utgangspunktet forbyr eksportrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning. Tiltak som er nødvendige av hensyn til forsyningssikkerheten kan likevel være tillatt, men det er strenge vilkår for slike unntak fra det grunnleggende forbudet. De EØS-rettslige grensene for hvor langt myndighetene kan gå, er også til dels uavklarte. Dermed vil den nærmere utformingen og gjennomføringen av styringsmekanismen kreve at det tas stilling til tolkningen av det EØS-rettslige rammeverket på flere punkter hvor berørte parter kan ha ulike oppfatninger av hva som er riktig.