Lesetid: 1 min

Kvale representerer et borettsrettslag i en to dagers ankesak for Høyesterett, med oppstart 19. oktober.

Kvale overtok som prosessfullmektig for lagmannsretten og snudde tingrettens dom til seier i Agder lagmannsretts dom av 22. desember 2020, publisert LA-2019-142881. Borettslaget fremmet krav mot entreprenøren etter at byggherreselskapet og selger var avviklet og kravet gjaldt betydelige feil på utvendig fasade, feil oppbygging av vegger og feilmonterte vinduer. Agder lagmannsrett tilkjente borettslaget erstatning for alle forholdene og de to første forholdene er rettskraftig avgjort i borettslagets favør. Høyesteretts ankebehandling gjelder ansvaret for feilmonterte vinduer og kjernespørsmålet som Høyesterett skal ta stilling til er om borettslaget – som ikke har noe direkte kontraktsforhold med entreprenøren - kan påberope arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1 som grunnlag for å holde entreprenøren erstatningsansvarlig, bl.a med den følge at spørsmålet om foreldelse reguleres av den mer kreditorvennlige bestemmelsen i foreldelsesloven § 9. Høyesterett har behandlet tilsvarende spørsmål i tre tidligere saker, som gjerne omtales som Bori I, II og III.

Prosessfullmektig for borettslaget er advokat (H) og partner Jan-Erik Sverre. Advokat (H) og partner Espen Hamar er rettslig medhjelper.