Historisk grønt skifte i offentlige anskaffelser – minst 30 % vektlegging av klima og miljø

Lesetid: 4 min

Ambisjonen om et bærekraftig og miljøvennlig næringsliv står sterkt i Hurdalsplattformen. Med dette bakteppet har regjeringen vedtatt at klima- og miljøhensyn skal vektlegges med minst 30 % i offentlige anskaffelser. Som et alternativ kan det også stilles spesifikke klima- og miljøkrav. Det åpenbare budskapet er at bærekraft og innovasjon vil bli en sentral konkurransefaktor.

Endringsforskriften trer i kraft fra 1. januar 2024 og kan leses her. De nye bestemmelsene inntas i anskaffelsesforksriften § 7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6.

Regjeringen ønsker strengere klima- og miljøkrav

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for om lag 740 milliarder kroner. Hvilke kriterier som vektlegges i tildelinger av offentlige kontrakter, er derfor av stor betydning for innkjøpere og leverandører. Næringsminister Jan Christian Vestre uttalte at dette er ledd i en overordnet strategi om å føre oss nærmere det grønne skiftet.

"Norge skal mer enn halvere utslippene innen 2030. For å oppnå dette, må vi samarbeide med næringslivet. Mange bedrifter har gitt uttrykk for at de ønsker strengere klima- og miljøkrav, og vi har hørt på dem."

Innholdet i de nye reglene

Utgangpunktet er klart: Anskaffelser skal bli grønnere. For å oppnå dette, skal klima- og miljøhensyn vektlegges minimum 30 % i evalueringen. Dette representerer en bevisst endring sammenlignet med tidligere regelverk, hvor foregående bestemmelse slo fast at miljø som tildelingskriterium bør vektlegges 30 %.

I tilfeller hvor tildelingskriteriene angis i prioritert rekkefølge, anbefales det at klima- og miljøkriteriene rangeres blant de tre høyest prioriterte. Likevel er offentlige oppdragsgivere gitt en viss fleksibilitet: De kan erstatte tildelingskriteriene med klima- og miljøkrav dersom det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt. Vurderingen må gjøres konkret for hver enkelt anskaffelse. Dersom man velger denne tilnærmingen, må oppdragsgiver begrunne valget i anskaffelsesdokumentene. Det oppfordres til at oppdragsgivere kontinuerlig vurderer om enten krav, kriterier eller en kombinasjon av begge blir det mest effektive verktøyet for å oppnå grønnere anskaffelser. Videre er det klargjort at klima- og miljøhensyn kan utelates for anskaffelser som har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning.

Begrepene "klima- og miljøhensyn", "uvesentlig miljøavtrykk" og "uvesentlig miljøbelastning" er imidlertid uavklare, og vil trenge ytterligere klargjøring, hvilket trolig vil defineres gjennom praksis.

Hva betyr dette for oppdragsgivere og leverandører?

Fremover må oppdragsgivere fokusere mer på miljø og klima i sine anskaffelsesprosesser. Det blir derfor enda viktigere at oppdragsgivere har intern og nødvendig kompetanse om miljø og klima. Dette er sentralt for å kunne sette relevante og effektive krav og kriterier, samt å foreta en korrekt evaluering av de innkomne tilbudene. For å hjelpe de offentlige oppdragsgiverne med implementeringen av de nye reglene vil veiledning og støttematerialer utarbeides av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Leverandører som konkurrerer om offentlige kontrakter, må på sin side innrette seg etter de skjerpede klima- og miljøkravene om de ønsker å vinne frem i konkurransene.

Det kan ikke utelukkes at Regjeringen vil gi ytterligere skjerpede krav for å fremme miljø og klima i anskaffelser i tiden fremover. Et lovutvalg arbeider nå med å se på anskaffelsesregelverket i sin helhet, bl.a. knyttet til bærekraftige tiltak. Utvalgets oppgave inkluderer å vurdere implementeringen av standardiserte minimumskrav på prioriterte områder, slik som miljø. Rapporten er forventet i november 2023.

Andre relevante endringer

Oppdragsgivere bør også merke seg de nye kunngjøringsskjemaene som går under navnet "eForms". Fra 25. oktober 2023 vil eForms være den eneste lovlige form for kommunikasjon med Tender European Daily (TED).

DFØ har fått i oppgave å oversette skjemaene til norsk, samt å tilpasse dem til norske forhold. I tillegg til felles begrepsbruk, vil det innføres nye felt om avvisningsgrunner og obligatoriske og frivillige utfyllingsskjemaer. DFØs norske versjon vil tas i bruk for anskaffelser under EØS-terskelverdier som kunngjøres på Doffin.

De nye kunngjøringsskjemaene er et skritt videre for digitalisering av offentlige anskaffelser. Skjemaene legger til rette for en forbedret datakvalitet, hvilket vil gi bedre tilgang på opplysninger og dermed gi et bedre beslutningsgrunnlag for oppdragsgivere. Videre vil kunngjøringsskjemaene kunne være tidsbesparende og forenkle hverdagen til offentlige innkjøpere. Dette gjøres ved blant annet å kunne gjenbruke tidligere informasjon, og automatisk utfylling av felter.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt spesialiserte team innen offentlige anskaffelser står klare til å bistå både oppdragsgivere og leverandører i denne overgangsperioden. For veiledning og støtte, kontakt oss her.