Gratulerer med kvinnedagen!

Lesetid: 5 min

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Dagen markeres for å sette fokus på kvinners kampsaker og rettigheter, og feires i mange land verden over.

I forbindelse med kvinnedagen har vår managing partner, Marius L. Andresen, tatt en prat med noen av våre dyktige kvinnelige advokater om likestilling i advokatbransjen, kvinneandel i partnerskapet og hva kvinnedagen betyr for dem.

Kristin Hjelmaas Valla er leder for Kvales EU/EØS- og konkurranserettsavdeling, og har vært partner i Kvale siden 2012. Da hun tredde inn i partnerskapet var det kun én annen kvinnelig partner i Kvale. Hun trekker fram at det har skjedd en betydelig endring i bransjen når det gjelder kvinneandel på partnernivå de siste ti årene. Dette reflekteres i partnerskapet til Kvale som nå har 29 prosent kvinnelige partnere, og en av de høyeste kvinneandelene i bransjen.

— Det er en gledelig og viktig utvikling. Da jeg startet som fullmektig var det svært få kvinnelige partnere, til tross for at det alt da var flere kvinner enn menn som ble uteksaminert fra jusstudiet. I nærmere 15 år var det nesten ingen utvikling på dette punktet, mens det de seneste årene heldigvis har blitt rekruttert stadig flere flinke kvinner også på partnernivå, forteller Kristin.

Rekruttere og beholde kvinnelige talenter

På spørsmål om hva advokatbransjen må fokusere på for å rekruttere og beholde kvinnelige talenter trekker Kristin frem at det først og fremst er viktig å gi unge kvinner og menn samme muligheter og behandle dem likt.
— Vi må legge til rette for at det går an å kombinere jobb og familie, dette gjelder imidlertid for å beholde både dyktige unge kvinner og menn. De unge som starter hos oss er ambisiøse, så det er viktig å gi dem muligheter for å utvikle seg.

Nimarta Bhullar jobber som advokatfullmektig i Kvales avdeling for restrukturering og insolvens, og har vært ansatt i Kvale siden 2021. Hun mener det er viktig at firmaet har en kjønnsbalanse i arbeidsstokken, og at kvinnene er representert i forskjellige stillinger gjennom bedriften, og særlig i partnerskapet.
— For å beholde de kvinnelige advokatene er det viktig at man ikke mister momentum eller havner bakpå i karriereløpet fordi man er ute i f.eks. mammapermisjon.

Karriere og familieliv

Undersøkelse gjort av Arbeidsforskningsinstituttet AFI (2021) på oppdrag fra LDO viser at mange synes det er vanskelig å kombinere familieliv og jobben som advokat.

Janne Kaada-Erichsen er senioradvokat i Kvales avdeling for selskapsrett og transaksjoner, og har jobbet i Kvale siden 2012.
— Jeg har i min tid i Kvale vært gjennom tre fødselspermisjoner, og jeg opplever ikke at det å kombinere familieliv med jobben er noe som har satt meg tilbake i min karriereutvikling. Det er nok dessverre ingen selvfølge selv den dag i dag.

Hun mener det er viktig at kvinner er sterkt representert i senior- og partnerstillinger, for å vise de yngre at det er mulig å kunne kombinere karriere og familieliv. Hun trekker fram at det er viktig å se den enkelte og ha en løpende dialog om deres ambisjoner og behov.
— For kvinnene tror jeg det er særlig viktig at denne dialogen også skjer mens de er i permisjon og i småbarnsperioden. Der er ikke alle like og det er viktig å vise tilpasningsdyktighet, sier Janne.

Likeverd i karriere

Julie W. Hegdahl er advokatfullmektig i Kvales avdeling for arbeidsliv, hvor hun har jobbet siden 2021. Når det kommer til likeverd i karriere og jobb mener hun fokuset bør ligge på å gi like muligheter helt uavhengig av kjønn, uten at det betyr at alle skal behandles likt.
— Det var viktig for meg å finne et firma med en tydelig profil som viste at nettopp alle har like muligheter, og det har Kvale.

Hun mener det også er viktig at man selv tenker over hva man kan bidra med for å sikre at bransjekollegaer opplever likeverd og like muligheter i arbeidslivet.
— Jeg tror mange har en bevisst holdning internt i firmaene, men jeg opplever dessverre å møte mannlige motparter med en forutinntatt holdning til unge kvinnelige advokater.

Gry Bratvold har vært partner i Kvales avdeling for Hav og energi siden 2019. Hun understreker at det er viktig at man, der man kan, forsøker å tilpasse jobben for ulike personer med ulike behov, og ikke alltid omvendt.
— Og ikke minst, at vi har respekt for hverandre.

Kvinnedagen

Alle er enige om at kvinnedagen er en fin og ikke minst viktig merkedag som gir anledning til å reflektere over den viktige jobben mange kvinner - og menn, har gjort for at kvinners rettigheter mange steder er blitt bedre. Det er samtidig viktig å se på utviklingen i et globalt perspektiv, hvor kvinnekampen fortsatt har en lang vei å gå. De siste prognosene sier at det vil ta 132 år før gapet mellom menn og kvinner lukkes.

— Det er også en dag som gir grunn til å tenke på hvordan situasjonen er for kvinner mange steder i verden. Flere steder går utviklingen i riktig retning, men den går tregt og dessverre er det også mange steder hvor utviklingen går i feil retning og hvor kvinners rettigheter svekkes, sier Gry.

Fremhevet bilde - nettsiden (29).png