Lesetid: 1 min

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, mv. med to måneder i 2021.

Skrevet av: Charlotte Voje Hejeren (trainee)

Loven medfører at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder i 2021 for de fleste regnskapspliktige, til innen utløpet av august 2021. Tilsvarende utsettelse vil gjelde fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og ordinært årsmøte i samvirkeforetak.

Generalforsamlingen og årsmøte skal nå for de fleste selskaper og samvirkeforetak avholdes innen utgangen av august 2021. Det er også vedtatt å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier med to måneder i 2021, til innen utløpet av august 2021.

Loven gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Den nye loven skal avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 ved å blant annet gi foretakene bedre tid til å fastsette årsregnskapet, samt avholde ordinær generalforsamling og årsmøte.

Den midlertidige loven vil gjelde frem til 10.november 2021.