Er du klar for tilsyn med redegjørelsen etter åpenhetsloven?

Lesetid: 2 min

Det er ett år siden åpenhetsloven trådte i kraft, og Forbrukertilsynet har i all hovedsak brukt den første tiden på veiledning om loven og etablering av egne rutiner.

På sine egne hjemmesider informerer Forbrukertilsynet nå om at arbeidet med å føre tilsyn med virksomhetenes overholdelse av loven vil starte opp i høst, og da særlig ifbm. redegjørelsesplikten.

Forbrukertilsynet understreker at de vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Dette innebærer at virksomhetene må være sitt ansvar bevisst, og innrette seg etter loven for å unngå å risikere sanksjoner.

Sanksjoner

Ved overtredelse av åpenhetsloven kan Forbrukertilsynet og Markedsrådet blant annet ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret kan settes til inntil fire prosent av virksomhetens årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, hvor det høyeste beløpet anvendes.

Er din virksomhet omfattet av åpenhetsloven?

Forpliktelsene som følger av åpenhetsloven gjelder for "større virksomheter" som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr sine varer og tjenester i eller utenfor Norge.
Med "større virksomheter" menes selskap som:

  1. Anses som store foretak under regnskapsloven §1-5 (allmennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper), eller
  2. På balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner- Balansesum på 35 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på 50 årsverk.

I en vurdering av om virksomheten overstiger ovennevnte terskler, skal et konsern vurderes som én enhet. Det vil si at morselskapets forretningsvirksomhet anses å omfatte aktiviteten til både mor og datterselskapene, uavhengig av hvor datterselskapene er registrert.

Det er også verdt å merke at loven også omfatter større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. Dette er i samsvar med regnskapslovens geografiske virkeområde.

Er du i tvil om din virksomhet oppfyller sine plikter etter åpenhetsloven?

Kvale bistår en rekke virksomheter med veiledning og praktiske råd for korrekt etterlevelse av pliktene som følger av Åpenhetsloven. Ta gjerne kontakt for en uformell prat, eller hvis du ønsker en konkret vurdering av om din virksomhet oppfyller minstekravene til åpenhetsloven.

Les våre tidligere artikler om temaet her: