Varslingstjeneste

En troverdig varslingstjeneste er den sikreste metoden for å få kunnskap om irregulære handlinger og for å forebygge misligheter og kritikkverdig atferd i bedriften.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgivere å legge til rette for varsling om kritikkverdige forhold fra ansatte. Etter arbeidsmiljøloven § 2 A-6 plikter virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene tilsier det. Videre plikter arbeidsgiver etter mottak av varsel å sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid, jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-3.

Kvale kan tilby et effektivt og sikkert system for håndtering av slike varsler. Varslingstjenesten kan utgjøre en del av bedriftens interne varslingssystem for ansatte eller fungere som en varslingskanal også for leverandører og andre forretningsforbindelser. Tjenesten sikrer bedriften kontroll med informasjonen, noe som kan bidra til å hindre lekkasjer til pressen eller annen ryktespredning som kan skade bedriftens omdømme før ledelsen har fått mulighet til å rydde opp i eventuelle kritikkverdige forhold.

Kvales varslingstjeneste vil utgjøre en del av bedriftens interne varslingssystem, men sikrer den uavhengighet til arbeidsgiver som kan være en forutsetning for å nå formålene med varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Varslingstjenesten legger til rette for at varselet håndteres på en seriøs og hensynsfull måte for både varsleren og for bedriften.

Vi skreddersyr en løsning tilpasset behovene i din virksomhet. Varsling via tjenesten kan skje anonymt hele døgnet ved elektronisk melding via vår hjemmeside eller bedriftens egne hjemmesider, intranett, personalhåndbok e.l.  Som en del av varslingstjenesten kan vi tilby etablering av interne skriftlige rutiner for varsling i bedriften, oppfølgning og rådgivning ved mottatte varsler og informasjonskurs for ansatte, både om regelverket og om bruk av varslingstjenesten.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår varslingstjeneste eller et konkret tilbud, kontakt advokat Jan-Erik Sverre eller advokatfullmektig Margrethe Langvik.