Julie W. Hegdahl

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Julie W. Hegdahl arbeider hovedsakelig med individuell og kollektiv arbeidsrett, samt compliance iht. åpenhetsloven. Hun bistår både norske, internasjonale og multinasjonale klienter.

Til tross for Julies knappe to og et halvt års erfaring i Kvale har hun hatt lead på mange rettsprosesser, håndtert en rekke individuelle oppsigelsessaker, krevende sykefraværssaker, omstillings- og nedbemanningsprosesser, personalsaker, varslingssaker, samt arbeidet med retningslinjer og veiledere for interne prosedyrer i de krevende arbeidsrettssakene. Julie har særlig god kompetanse innen statsansattelovens virkeområde.

Formidling av informasjon til ansatte, ledere og mellomledere, samt opplæring av ledere i krevende endrings- og omstillingsprosesser er noe Julie har bred erfaring med. Julie er videre godt vant med å forberede og veilede ledere i drøfting og forhandlinger med tillitsvalgte og dialog med verneombud, samt operasjonalisere og strukturere krevende aspekter i større omstillingsprosesser.

Foruten erfaring fra omstillingsprosesser og individuelle arbeidsrettssaker har Julie bistått i rådgivning knyttet til de nye innleiereglene. I 2022 og 2023 har Julie blant annet holdt en rekke foredrag innen området, og bistått både innleie- og utleiebedrifter med hvordan disse skal strukturere selskapet etter de nye innstramningene.
Med spesialfag innenfor selskapsrett, skatt og arbeidsrett, arbeider også Julie på tvers av fagområder i den grad det er behov.

Som arbeidsrettsadvokat, og med et brennende engasjement for faget, er Julie opptatt av å holde et høyt faglig nivå og oppdaterer seg jevnlig på rettsutviklingen. Som eksempel kan det vises til de siste endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til informasjon, drøfting, midlertidige ansettelser, deltidsansettelser, de nye innleiereglene, samt endringene i hjemmekontorforskriften.

Julie holder jevnlig foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har den senere tid blant annet holdt foredrag om følgende temaer:
• Grensedragningen arbeidstaker/oppdragstaker
• En rekke foredrag om innstramninger i innleiereglene og grensedragningen mot entreprise
• Virksomhetslederes handlingsrom
• Medbestemmelse og medvirkning etter Hovedavtalen i staten
• Arbeidsgivers styringsrett og lokale lønnsforhandlinger, statlig sektor
• Åpenhetsloven – minstekrav og redegjørelsesplikten
• Åpenhetsloven – aktsomhetsvurderinger

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Publikasjoner

Grensen mellom hva som er arbeidstaker og hva som er oppdragstaker og konsulent etter Aleris-dommen fra 2021

Jusstorget

2022

Språk

Norsk

Engelsk