Bærekraftskompetanse

Fangst-, transport-, og lagring av CO2 (CCS)

Etableringen av effektive løsninger for fangst, transport, og lagring av CO2 (CCS) i stor skala er nødvendig for å nå klimamålene, da noen typer produksjon kun kan oppnå karbonnøytralitet gjennom CCS. Norge har lang erfaring med karbonlagring, i tillegg til store lagringsareal i reservoarene under norsk sokkel. Forholdene ligger derfor til rette for å utvikle et attraktivt CCS marked for europeiske og globale samarbeidspartnere. For å realisere denne ambisjonen har norske myndigheter valgt å finansiere prosjekter for utvikling og infrastruktur av CCS i stor skala. Regjeringen har i tillegg utlyst og tildelt flere letetillatelser på norsk sokkel.

Kvale har ett av landets beste fagmiljøer innen petroleums- og offshoreindustrien, og har tung erfaring med alle relevante kontrakter og rådgivning knyttet til petroleums- og miljøregelverk. CCS regelverket er i stor grad basert på reguleringen fra disse fagområdene, og våre advokater har derfor den nødvendige spisskompetanse til å gi kostnadseffektivt og operasjonell juridisk rådgivning ved gjennomføringen av CCS prosjekter.