Bærekraftskompetanse

Grønn shipping

Maritim sektor og skipsfart innehar en helt sentral rolle for internasjonal handel. Samtidig er næringen er en av de mest forurensende i verden. Den kombinasjonen gjør at sektoren må gjennom en massiv omstilling for at den globale økonomien skal nå målet om karbon nøytralitet. I utgangspunktet har det vært få miljøreguleringer på området, men nylig har det vokst frem et økende fokus på miljø blant investorer, långivere, redere, befraktere og myndigheter innen både shipping- og offshore industrien.

Med strammere regulatoriske krav er også grønn resirkulering på fremmarsj. Videre vil inkludering av skipsfart i EUs kvotehandelssystem fra 2023 spisse fokuset på bærekraft for næringen og ha en betydelig innvirkning på drift.

Kvales advokater har bistått en rekke rederier i forbindelse med flåtefornyelse, bestilling av skip med redusert energiforbruk og bruk av alternative energikilder for fremdriftsmaskineriet. Vi har en omfattende praksis innen sjørettslig tvisteløsning, transaksjoner og kontraktbistand til shippingbransjen. Vi kan derfor tilby rådgivning og juridisk kompetanse av høyeste kvalitet kombinert med bred bransjemessig kunnskap for å løse utfordringene knyttet til omstillingen til grønnere skipsfart.