UD strammer inn forbudet mot å yte tjenester til russiske fiskefartøy

Lesetid: 3 min

Den 12. mai 2023 publiserte Utenriksdepartementet en veiledning om hva som er gjeldende sanksjonsregelverk for tjenester som ytes russiske fiskefartøy ved havneanløp i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Veilederen omtales som en påminnelse og gir en meget klar beskjed om Utenriksdepartements syn på reglene: Enhver form for bistand med reparasjon, vedlikehold og andre tekniske tjenester til russiske fiskefartøy er i utgangspunktet forbudt.

Den 8. mai 2022 innførte Norge på samme måte som EU et generelt forbud mot at russiske skip anløper havner i Fastlands-Norge. Av hensyn til fiskerisamarbeidet med Russland, ble det gjort unntak for at russiske fiskefartøy kan anløpe Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes.

Til tross for unntaket, begrenses samhandlingen norske virksomheter kan med russiske fiskefartøy av de øvrige sanksjonsreglene, herunder listereglene og sektortiltak. Utenriksdepartementet har nå publisert en veiledning om hvordan de vurderer enkelte av disse reglene. Les uttalelsen her.

Veilederen er omtalt som en påminnelse, hvilket tydelig signaliserer at det som uttales har vært Utenriksdepartementets syn hele tiden, og ikke en ny tolkning av reglene.

Det opplyses at russiske fiskefartøy blant annet kan gjøre følgende i de tre havnene:

  • Bytte mannskap
  • Bunkre (uten annen tjenesteyting)
  • Losse (forutsatt at det en skal losse ikke er i strid med importforbudene)
  • Proviantere
  • Gjennomgå kontroll

Videre konstateres det at all faglig bistand til russiske fiskefartøy i utgangspunktet er forbudt. Faglig bistand er definert i sanksjonsforskriften § 2 bokstav h og omfatter:

"enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand".

Forbudet mot faglig bistand til fartøy er regulert i § 16a andre ledd, da fartøy er oppført på vedlegg IX som "vessel", uavhengig av størrelse. Vedlegg IX angir likevel unntak for:

"…vessels on temporary sojourn, used for private transport or for the transport of passengers or goods from or through the customs territory of the Union".

Formuleringen "temporary sojourn" kan oversettes til midlertidig opphold/besøk. Bestemmelsen kan sånn sett leses slik at det ikke er forbudt å yte faglig bistand til russiske fiskefartøy som har et midlertidig opphold i Norge.

Ut ifra uttalelsen fra 12. mai, er det likevel tydelig at Utenriksdepartementet ikke tolker forskriftens § 16 a, jf. Vedlegg IX på denne måten. Konsekvensen er at norske verft og leverandører bør være svært forsiktige med å yte noen form for tjenester til russiske fiskebåter i tiden fremover.

Unntak for faglig bistand beregnet på maritim sikkerhet etter forskriftens § 16 kan innvilges dersom det søkes Utenriksdepartementet på forhånd. Dette kan typisk være aktuelt i akutte tilfeller, der fiskefartøyet ikke kan seile trygt uten utbedringer. Utenriksdepartementet understreker likevel at terskelen for å innvilge unntak er høy.

Sanksjonsregelverket utvikler seg raskt og kan oppleves både uoversiktlig og overveldende å håndtere. Kvale har opprettet en arbeidsgruppe for å håndtere de særskilte rettslige problemstillingene som oppstår som følge av krigssituasjonen i Ukraina. Hvis din bedrift trenger slik bistand er det bare å ta kontakt.