Nå kan du søke om risikolån til miljøinvesteringer i skip

Lesetid: 2 min

Den 31. august 2023 åpnet Innovasjon Norge for søknader om risikolån til grønne investeringer i nærskipsfart, fiskefartøy, skip til havbruksnæringen, offshoreskip, ferger og hurtigbåter.

Regjeringen gir risikolån til investeringer i lav- og nullutslippsskip som en del av sin strategi for å halvere klimagassutslippene innen 2030. Tiltaket skal styrke Norge sin posisjon som en ledende maritim stormakt i det grønne skiftet. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran uttaler at satsingen vil ha stor betydning for klimaet og havet, og vil bidra til økt aktivitet i norsk maritim industri.
Tiltaket bygger videre på tidligere låneordninger for skip i nærskipsfart og fiskefartøy, og vil supplere innsatsen for grønn skipsfart i eksisterende ordninger rettet mot utvikling av klima- og miljøvennlige fartøy. Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, mener at risikolåneordningen vil akselerere den teknologiske utviklingen nødvendig for en omstilling til lavutslippsøkonomi i maritim sektor.

Kort om låneordningen:

 • Låneordningen skal bidra med finansiering av investeringer som gir reduksjon i klimagassutslipp.
 • Støtten er for nærskipsfart, fiskefartøy, skip til havbruksnæringen, offshoreskip, ferger og hurtigbåter. Innovasjon Norge kan vurdere om andre skipstyper kvalifiserer for lån.
 • Ordningen kan finansiere både kontrahering av nybygg eller investeringer i et brukt fartøy som bygges om for å gi lavere utslipp.
 • Fartøyet må trafikkere havner i Norge eller mellom norske og europeiske havner.
 • Fartøyet må være registrert i skipsregisteret NOR eller NIS.
 • Prosjektet kan ikke være påbegynt før skriftlig søknad om finansiering.
 • Låneordningen for lav- og nullutslippsskip har en låneramme på 470 millioner kroner i 2023.
 • Lånebeløpet er maksimalt 100 millioner kroner per kunde.
 • Nominell rente er 7,7 % (fra og med 6. oktober 2023 for løpende lån) og etableringsgebyr er 0,5 %.
 • Avdragstiden er normalt inntil 20 år. Inntil to års avgiftsfrihet kan vurderes.
 • Låneordningen vil normalt forutsettes å inngå i en helhetlig finansieringsløsning, og kan inngå som finansieringsbidrag fra andre låntyper fra Innovasjon Norge.

Les mer om kvalifikasjons- og tildelingskriteriene hos Innovasjon Norge.

Vår kompetanse

Kvale har bred erfaring med å bistå låntakere i ulike finansieringsprosesser, inkludert refinansiering, for både nybygg og ombygning av skip. Ta kontakt med oss i Kvale dersom du ønsker å diskutere mulighetene for din finansiering.