Kvale har inngitt høringssvar til forslag om endring i reglene om utflyttingsskatt.

Lesetid: 2 min

Regjeringen har de seneste årene gjort en rekke endringer i reglene om beskatning av aksjegevinster ved utflytting eller overføring til utlandet. I sitt høringsnotat publisert 20. mars 2024 foreslår regjeringen en rekke inngripende endringer i utflyttingsskatten. Forslag går blant annet ut på at utflyttingsskatten forfaller til betaling 12 år etter at skattyter flyttet fra Norge. Dersom reglene blir vedtatt i sin nåværende form, vil de gjelde for alle utflyttinger og overføringer som har skjedd fra 20. mars 2024.

I vårt høringssvar trekker vi frem 4 punkter vi mener er særlig viktige for departementet å jobbe med i det videre lovarbeidet:

  1. Ved beregning av utflyttingsskatt bør verdifall etter utflytting hensyntas. Tapsfradraget bør videreføres slik at utflyttingsskatten ved realisasjon av aksjene ikke overstiger skattyters reelle gevinst på aksjene.

  2. Dersom skattyter dør i utlandet bør utflyttingsskatten falle bort dersom arvingen(e) er skattemessig bosatt i Norge, eller velger å bli skattemessig bosatt i Norge i forbindelse med arveoppgjøret. I slike situasjoner vil forfall av utflyttingsskatten fremstå som svært urimelig.

  3. For utenlandske skattytere som bor og jobber i Norge i en begrenset periode, bør det innføres unntak fra utflyttingsskatt på aksjer skattyter eide ved tilflytting til Norge. Som et minimum bør det innføres en minimumsgrense på antall år skattyter er skattemessig bosatt i Norge før utflyttingsskatt ilegges.

  4. Det bør foretas en grundig vurdering av om den foreslåtte utformingen av reglene er i samsvar med EØS-retten. Her synes Finansdepartementet å gi en mangelfull og sviktende vurdering.

Høringssvaret kan leses i sin helhet her