Krypto til begjær eller besvær

Lesetid: 3 min

EU-forordningen om markeder for kryptoeiendeler innebærer at mange av disse vil bli underlagt lignende regulering som i dag gjelder for markedsføring og salg av finansielle instrumenter. Dette regelverket er nå foreslått implementert i Norge og vil ved ikrafttredelse medføre en dramatisk endring for aktører i kryptoeiendelsmarkedet som til nå har vært nærmest uregulert.

Er kryptoaktiva finansielle instrumenter?

Gjennom det nye regelverket vil kryptoaktiva som har samme karakter som finansielle instrumenter anses som finansielle instrumenter, og skal dermed følge verdipapir-regelverket. Det gis ikke mye veiledning for aktørene her. Finanstilsynet uttaler i høringsnotatet at: "eventuelle grensespørsmål mot yting av tjenester etter annet finansregelverk, vil måtte avklares gjennom praksis". Aktører kan dermed risikere å komme i brudd med aktuelt regelverk dersom de har gjort feil klassifisering av kryptoeiendeler. Det vil derfor være viktig å følge med på ny veiledning som forventes publiseres og på praksis.

Andre kryptoaktiva som ikke klassifiseres som finansielle instrumenter og som ikke er unike, vil omfattes av nye regler som stiller omfattende krav til utstedelse, offentlig tilbud og opptak til handel av kryptoeiendeler, ytelse av tjenester knyttet til kryptoeiendeler og om markedsmisbruk i kryptoeiendelsmarkedet. Reglene skal bl.a. gi bedre investorbeskyttelse og markedsintegritet, men også fremme innovasjon. De foreslås implementert i en ny norsk lov om kryptoeiendeler.

Hva skjer med nåværende tilbud av krypto?

Det nye regelverket medfører at aktører i kryptoeiendelsmarkedet bli underlagt registrering, rapportering og tilsyn av Finanstilsynet. For deres virksomhet vil det gjelde omfattende krav som vil føre til kraftig økte kostnader for regelverksetterlevelse, bl.a. implementering av nye rutiner, rapporterings- og dokumentasjonskrav, krav til robust intern organisering, håndtering av innløsningsretter og risikohåndtering mv. Det er grunn til å forvente at kun de mer seriøse aktørene som har tilstrekkelig med finansielle muskler for å takle dette vil stå igjen.

Her blir det spennende å følge hvordan dette påvirker forholdet mellom kryptomarkedsaktører på den ene siden og verdipapirforetak og banker på den andre. Vil krypto tiltrekke seg kompetanse fra bankverden eller vil bankverdenen se til kryptoaktørenes kompetanse for etter hvert å selv kunne tilby kryptoeiendeler og tilhørende tjenester i egen virksomhet? De gjennomregulerte bank- og verdipapirforetakene har generelt vært avvisende til krypto men med ny lovgiving kan det være at dette endres over tid, spesielt dersom kryptoverdens dårlige rennomme med hensyn til hvitvasking bedres.

Ytterligere forpliktelser under hvitvaskingsregelverket

I forbindelse med introduksjon av ny lov om kryptoeiendeler foreslås også implementert nye EU-regler om informasjon som skal følge overføringer av kryptoeiendeler og som identifiserer avsender. Formålet med dette er å øke sporbarheten slik at det vil gjelde tilsvarende regler ved overføringer av kryptoeiendeler som gjelder for pengeoverføringer. Reglene er foreslått implementert som endringer i hvitvaskingsloven som vil gjelde for ytere av kryptoeiendelstjenester.

Kvale følger regelverksutviklingen og markedet tett og hører gjerne fra dere dersom det er spørsmål eller noe dere ønsker å diskutere innen dette temaet.