Innleie av arbeidskraft i sjømatnæringen – sesongarbeid i lys av nye regler

Lesetid: 4 min

Tidligere i år vedtok Stortinget betydelige innstramminger for bruk av innleid arbeidskraft. De nye reglene har skapt hodebry for en rekke bedrifter, og mange har hatt behov for juridisk bistand. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva de nye reglene betyr for sjømatnæringen, og hvordan bedrifter med store sesongtopper nå kan dekke sitt behov for ekstra arbeidskraft i perioder uten å komme i konflikt med regelverket.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Det er et gode både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Noen bransjer i Norge har likevel tradisjonelt hatt en større andel innleid arbeidskraft enn andre. Det er flere grunner til dette: Begrenset tilgang på lokal arbeidskraft med riktig erfaring og kompetanse kan være én årsak, kostnadsbildet og behov for fleksibilitet en annen. Vårt inntrykk er at fiskeforedlings- og sjømatindustrien ønsker å rekruttere og beholde stabil arbeidskraft. Samtidig er deler av næringen preget av store sesongvariasjoner og manglende forutsigbarhet når det gjelder tilgang på råvarer. For å kunne drive økonomisk lønnsom produksjon, har slike bedrifter derfor et særlig behov for innleie, og det gjelder også særregler for permittering i denne industrien. Mye av innleiebehovet dekkes gjennom utenlandsk arbeidskraft, enten via bemanningsbyråer eller direkte rekruttering fra bedrifter.

Når Stortinget strammet inn reglene om innleie etter forslag fra regjeringen, var dette et bevisst tiltak for å begrense bemanningsbransjens rolle og bruken av innleie som tilknytningsform i norsk arbeidsliv. Kort forklart ble disse endringene vedtatt: Adgangen til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av midlertidig karakter oppheves. Dette inkluderer sesongarbeid og prosjekter. Man kan fortsatt leie inn fra bemanningsforetak til vikariater, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som har tariffavtale med en stor fagforening. Alle innleide får rett til fast ansettelse i bedriften som leier inn etter tre år. Det er fastsatt enkelte unntak, men ikke for sjømatnæringen. Videre er det viktig å merke seg at skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise er strammet inn, etter flere avdekkede forsøk på omgåelse av reglene.

Lovendringene har vært positivt mottatt av fagbevegelsen, men kritisert av næringslivet. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har åpnet sak mot Norge, og mener at enkelte av de nye innleiereglene ikke er forenlige med EØS-retten. De kritiserer særlig proporsjonaliteten i og effekten av tiltakene. ESA skriver i et brev til norske myndigheter datert 19. juli 2023 blant annet følgende (vår oversettelse):

"Å bruke vikarbyråansatte til midlertidig arbeid skyldes et kortsiktig behov i brukerforetakene, og dette behovet vil ikke endre seg eller forsvinne. Siden behovet i brukerforetakene er midlertidig, vil det ikke være et ønskelig alternativ å øke antall fast ansatte. Faktisk kan dette tiltaket like gjerne føre til flere tidsbegrensede ansettelser, mer deltidsarbeid, mer overtid, mer selvstendig næringsdrivende, mer underentreprenørarbeid eller flere oppsigelser."

Saken kan ende opp med et søksmål ved EFTA-domstolen. Bedriftene må uansett innrette seg etter de nye reglene, da en EØS-rettslig avklaring vil ta tid, og norske domstoler hittil har avvist forsøk på å kreve utsatt innføring av innleiereglene.
For å sikre tilstrekkelig arbeidskraft i sesongtoppene, på en måte som er i tråd med de nye innleiereglene, har bedriftene nå følgende alternativer:

  1. Fast ansettelse direkte i bedriften, hel- eller deltid. Det finnes også ordninger for gjennomsnittsberegning av arbeidstid som kan avhjelpe noe.
  2. Innleie fra en produksjonsbedrift, som ikke har som formål å leie ut arbeidskraft som fast del av sin næringsvirksomhet. For eksempel ved midlertidig overskudd av arbeidskraft.
  3. Midlertidig ansettelse i bedriften. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser er fjernet, og det er strenge vilkår for unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller usikkerhet om fremtidig arbeidskraftsbehov oppfyller normalt ikke vilkåret. Det er likevel fortsatt tillatt med midlertidige ansettelser i tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter, og en del typer sesongarbeid vil være omfattet av denne unntaksregelen.
  4. Innleie vil fortsatt være tillatt fra godkjente foretak ved reelle vikariater, og etter avtale med de tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Det er viktig å vite at dette ikke innebærer en fri adgang til innleie, da det må være tidsbegrenset, og innleie er betinget av at de tillitsvalgte samtykker.

Lovproposisjonen fra regjeringen kan du lese her, og innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité finner du her. På denne siden kan du lese hvilke innsigelser ESA har mot de nye reglene.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til de nye reglene for innleie og hvordan din virksomhet bør innrette seg etter det Stortinget har vedtatt.