Første utlysning av havvind i Norge

Lesetid: 7 min

Norge har en ambisjon om at det innen 2040 tildeles områder for 30.000 MW havvindproduksjon. I juni 2020 ble de to første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar kraftproduksjon til havs. Nesten tre år etter, 29. mars 2023, kunngjorde Olje- og energidepartementet konkurranse om prosjektområdene for havvind i Sørlige Nordsjø II, første fase og Utsira Nord.

I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi noen sentrale punkter knyttet til utlysningen.

Sørlige Nordsjø II, første fase – Tildeling basert på auksjon

Ved kunngjøringen fra Olje- og energidepartementet 29. mars 2023, ble det klart at det legges opp til en auksjonsprosess for Sørlige Norsjø II, første fase. Dette i tråd med det som fremgikk av tilleggsmeldingen til Meld. St. 36 (2020-2021). Den installerte effekten på prosjektområde skal være på minimum 1400 MW og maksimalt 1500 MW, og kraften skal tas i land gjennom en radial til Sør-Norge.

Utlysningsdokumentene for Sørlige Nordsjø II, første fase finner du her: Sørlige Nordsjø II

Om konkurransen: Auksjonsmodellen

Auksjonsmodellen det legges opp til bygger på en prosess i to steg: Først en prekvalifiseringsprosess, før det avholdes en auksjon.

Prekvalifisering

I prekvalifiseringen vil tre kriterier være avgjørende:

 • Gjennomføringsevne (60%): Aktørene må vise at de har et tilstrekkelig modent prosjektkonsept, samt en solid prosjekt- og finansieringsplan. Erfaring og finansiell styrke vil også vektlegges.
 • Bærekraft (20%): Aktørene må vise til at de kan gjennomføre en bærekraftig utbygging av havvind som ivaretar sameksistens og minimerer konsekvenser for klima og miljø.
 • Positive ringvirkninger (20%): Aktørene må vise hvordan havvindprosjektet vil bidra til positive ringvirkninger som bidrar til kompetanseøkning og utvikling av leverandørkjedene.

Disse hovedkriteriene tilsvarer de som ble sendt på høring i desember 2022, men med enkelte justeringer i utforming og innhold av de underliggende kriteriene. En ytterligere beskrivelse av hvert enkelt kriterium følger av vedlegg 4 til utlysningsdokumentet for første fase av Sørlige Nordsjø II (se lenke over).

De aktørene som oppfyller minimumskriteriene, vil rangeres. Basert på en samlet helhetsvurdering, vil OED pre-kvalifisere minst seks, maksimalt åtte, aktører. Det er aktørene som blir prekvalifisert som deretter får delta i konkurranse om tildeling av prosjektområdet.

Flere selskaper som ønsker å utvikle et prosjekt sammen (konsortium) skal sende inn én felles søknad om prekvalifisering.

Søknaden skal leveres på norsk. Vedlegg til søknaden som opprinnelig er utarbeidet for annet formål enn søknaden kan leveres på engelsk eller øvrige skandinaviske språk dersom de ikke finnes i norsk utgave.

Fristen for å sende inn søknad om prekvalifisering er 4. august 2023, klokken 12:00.

Auksjonsprosessen

Tildelingen av prosjektområdet vil foregå gjennom en auksjon, jf. havenergilova § 2-3. Auksjonen vil bli avholdt som en engelsk auksjon, som innebærer en åpen budgivning. Det er kun søkere som er prekvalifisert som vil få delta i auksjonen.

Det vil være den aktøren som budpris (NOK-øre/kWh) som vinner auksjonen, og vil bli tildelt en tidsavgrenset enerett til prosjektområdet og til å sende inn melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram og å søke om konsesjon. Det vil bli satt en reservasjonspris som angir startpunkt for budgivningen. Departementet vil fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om at denne skal være på 66 øre/kWh.

Dersom auksjonen ender uavgjort mellom to eller flere søkere slik at det ikke kan kåres noen vinner av auksjonen, avgjøres konkurransen basert på rangeringen i prekvalifiseringen av de aktuelle søkerne.

Detaljerte auksjonsregler vil bli offentliggjort i forut for auksjonen.

Bindende auksjon. Konvensjonalbot på MNOK 400

Auksjonen er lagt opp slik at aktørens bud vil være bindende, og det stiller derfor krav til at den som vinner auksjonen må oppfylle kravet til eget selskap (for konsortier) og ha signert differansekontrakten innen fire uker fra auksjonen. Dersom vinneren av auksjonen ikke signerer differansekontrakten innen fristen eller på annen måte trekker seg, vil en konvensjonalbot forfalle på MNOK 400.

Aktørene må derfor minst 14 dager forut for auksjonen stille en bankgaranti for samme beløp som sikkerhet for oppfyllelse av konvensjonalboten. En søker som ikke har stilt bankgaranti innen fristen mister retten til å delta i auksjon.

Statsstøtte og differansekontrakt

Under pressekonferansen 29. mars 2023, ble det klart at man ser et behov for statsstøtte for Sørlige Nordsjø II, første fase, og at denne vil være begrenset oppad til 15 milliarder kroner. Departementet har som intensjon å fremme en proposisjon til Stortinget allerede 31. mars 2023, med forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt. En eventuell statsstøtte er betinget av Stortingets samtykke. Inngåelse av differansekontrakten er også betinget av et positivt vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan, ESA, etter forutgående notifikasjon av støttetiltaket.

Relevante tidspunkter

Utlysningsdokumentene for Sørlige Nordsjø II, første fase, angir følgende tidsplan:

 • Periode for innsendelse av spørsmål: 17. april til 1. juni 2023
 • Frist for søknad om prekvalifisering: 4. august 2023, kl. 12:00
 • Forventet offentliggjøring av detaljerte auksjonsregler: august 2023
 • Forventet vedtak om prekvalifisering: oktober 2023
 • Forventet auksjonstidspunkt: desember 2023

Ved kunngjøringen fra Olje- og energidepartementet 29. mars 2023, ble det klart at det legges opp til en auksjonsprosess for Sørlige Norsjø II, første fase, i tråd med det som fremgikk av tilleggsmeldingen til Meld. St. 36 (2020-2021). Den installerte effekten på prosjektområde skal være på minimum 1400 MW og maksimalt 1500 MW, og kraften skal tas i land gjennom en radial til Sør-Norge.

Utsira Nord – Tildeling basert på kvalitative krav

På Utsira Nord er havet dypt og derfor egnet for flytende vindturbiner, en teknologi med mer behov for innovasjon og utvikling enn bunnmonterte vindturbiner. På bakgrunn av dette ble det i tilleggsmeldingen til Meld. St. 36 (2020-2021) lagt opp til at tildeling for Utsira Nord vil skje gjennom kvalitative krav (fremfor auksjon), noe som ble bekreftet i departementets kunngjøring 29. mars 2023. Det vil her kun være en prosess, uten en forutgående prekvalifisering.

Departementet inndeler arealet Utsira Nord i tre prosjektområder, med installert effekt i hvert prosjektområde på minimum 460 MW og maksimum 500 MW. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med identifisering av nye områder og kapasitetsutvidelse. Dersom konklusjonen fra dette arbeidet viser at det er mulig å utvide kapasiteten på Utsira Nord, vil det bli vurdert å øke kapasiteten til inntil 750 MW per prosjektområde, og eventuelt også justere prosjektområdet.

Utlysningsdokumentene for Utsira Nord finner du her: Utsira Nord.

Om konkurransen

Tildelingen av prosjektområdene vil for Utsira Nord foregå gjennom en konkurranse basert på kvalitative kriterier. De kvalitative kriteriene er angitt kort nedenfor sammen med deres relevante vekting:

 • Kostnadsnivå for 2030 (30%)
 • Innovasjon og teknologiutvikling (20%)
 • Gjennomføringsevne (30%)
 • Bærekraft (10%)
 • Lokale ringvirkninger (10%)

Hvert av de kvalitative kriteriene er redegjort for i detalj i vedlegg 4 til utlysningsdokumentet for Utsira Nord (se lenke over). På tilsvarende måte som for Sørlige Nordsjø II har disse hovedkriteriene flere underkriterier.

Søknaden om tildeling av areal må være levert innen 1. september 2023 kl. 12.00.

Statsstøtte og differansekontrakt

Departementet vil også for Utsira Nord fremme en proposisjon for Stortinget med forslag til tilsagnsfullmakt for statsstøtte til fornybar energiproduksjon til havs i Utsira Nord. Departementet vil i proposisjonen foreslå at tosidig differansekontrakt benyttes som støttemekanisme, at det settes et tak på statsstøtten, at kontrakten inkluderer en reservasjonspris og at varigheten på kontrakten er 15 år fra produksjonsstart. Eventuell statsstøtte er forbeholdt Stortingets samtykke og positivt vedtak etter notifikasjon til ESA.

Departementet har angitt at det vil avholdes en konkurranse om statsstøtte for Utsira Nord. Det er verdt å merke at det legges opp til at ett av de tre prosjektene som vinner den kvalitative konkurransen, ikke mottar statsstøtte. Prosjektene som vinner konkurransen tildeles statsstøtte til 500 MW til hvert prosjekt.

Tidsplan

Utlysningsdokumentene for Utsira Nord angir følgende tidsplan:

 • Periode for innsendelse av spørsmål: 17. april 2023 – 1. juni 2023
 • Frist for innlevering av søknad: 1. september 2023
 • Forventet tildeling av prosjektområder: desember 2023.

Utarbeidelse av nytt regelverk for havvindvirksomhet

Ved kunngjøringen fra Olje- og energidepartementet 29. mars 2023ble det også varslet at Regjeringen arbeider med utarbeidelse av nytt regelverk knyttet til (i) rett til å skattlegge utenlandske personer og selskaper involvert i bla. havvindvirksomhet utenfor norsk territorialgrense; (ii) HMS-regler for havvindvirksomheten; og (iii) pantsettelse av innretninger og konsesjon etter havenergilova.

Vår kompetanse

Kvales advokater leverer skreddersydd juridisk og strategisk rådgivning for norske og internasjonale aktører med en interesse for havvind i Norge, og har omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverket som danner grunnlaget for nye konsesjonstildelinger.