Endringer i havenergiloven

Lesetid: 3 min

Med høye ambisjoner for utvikling av havvind, har Kongen i statsråd i dag (30.09.2022) oversendt en proposisjon til Stortinget som skal gi hjemmel til Olje- og energidepartementet til å utlyse og invitere til konkurranse om tildeling av områder. Forslaget innebærer en endring av havenergiloven § 2-3 og kommer i lys av en varslet utlysning av areal på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II innen første halvdel av 2023.

Det foreslåtte regelverket skal legge grunnlag for en mer detaljert regulering av konkurransen for tildeling av areal, før påfølgende konsesjonssøknad. Lovforslaget tilbyr en tydeligere og mer forutsigbar utlysningsprosess som vil bidra til en enklere konsesjonsprosess for interesserte aktører. Utlysning av områder vil kun gjelde områder allerede åpnet etter havenergiloven § 2-2. Foreløpig er dette kun Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, men det er varslet at nye områder for utnyttelse av fornybar energiproduksjon til havs vil bli åpnet i 2025 og deretter hvert andre år.

Det fremgår av proposisjonen at som hovedregel vil tildeling av område foregå gjennom konkurranse. Departementet foreslår imidlertid at i særlige tilfeller vil tildeling skje uten utlysning og konkurranse. Departementet informerer i proposisjonen at et slikt særlig tilfelle kan være ved manglende interesse blant aktører for et felt eller i tilfeller der det ikke anses som tjenlig med konkurranse. Ytterligere detaljer rundt grunnlaget for slike særlige tilfeller vil fremgå av forskrift.

Der utlysningen blir konkurranseutsatt, vil dette hovedsakelig foregå på to måter. Normalt vil konkurransen gjennomføres som en økonomisk konkurranse hvor størrelsen på vederlaget blir avgjort ved auksjon. Dette ble møtt med skepsis av flere aktører under høringsrunden, men ble likevel konkludert med som den beste løsningen av departementet. Det forsvares med at auksjon er en effektiv og objektiv måte for å avgjøre tildeling, samt at det er en kommersiell rettferdig prosess.

For at en skal være trygg på at aktørene er i stand til å gjennomføre prosjektet, vil det stilles krav til tilfredsstillende teknisk kompetanse og finansiell styrke, samt oppfyllelse av relevante krav til helse, miljø og sikkerhet for å delta i auksjonen. Lovforslaget gir derfor departementet hjemmel til å kreve en prekvalifisering av aktuelle aktører før deltakelse i auksjonen.

For tilfeller der auksjon anses som en mindre gunstig prosess, inkluderes det hjemmel for departementet til å tildele areal basert på kvalitative kriterier på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Tildeling gjennom kvalitative kriterier vil ofte være for å legge grunnlag for innovasjon og teknologiutvikling, i tillegg til kommersielle interesser. Ved tildeling gjennom denne prosessen vil departementet fastsette vederlaget.

Det følger fra tilleggsmeldingen til Meld. St. 36 (2020-2021) at det legges opp til at områder på Sørlige Nordsjø II vil tildeles gjennom auksjon, mens områder på Utsira Nord, vil tildeles gjennom kvalitative kriterier. På Utsira Nord er havet dypt og er derfor tilpasset flytende vindturbiner, en teknologi med mer behov for innovasjon og utvikling enn bunnmonterte vindturbiner.

Ved tildeling av område, vil aktøren få en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre prosjektspesifikk utreding og sende inn konsesjonssøknad. Dersom søknad ikke sendes inn innen tiden, vil departementet utlyse ny konkurranse om det relevante området.

For mer informasjon om havenergiloven, se tidligere nyhetsartikkel fra 2021 på dette temaet, se link under:

White paper, guidelines and changes in the regulation of offshore wind (kvale.no)

For mer detaljer, se proposisjonen:

Prop. 143 L (2021–2022) - regjeringen.no

Forfattere: Gry Bratvold, Marte Roen og Jens Marius Kjærnsli