Blir rekonstruksjon et enda bedre hjelpemiddel?

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til permanente regler om rekonstruksjon, som skal erstatte midlertidig lov om rekonstruksjon.

Lesetid: 3 min

Bakgrunn

Den midlertidige loven om rekonstruksjon av mars 2020, populært betegnet "konkurs-beskyttelse", har vist seg å være et effektivt verktøy for å redde levedyktige bedrifter. Forslaget som nå er fremmet vil kunne bidra til at rekonstruksjon blir et nyttig verktøy i enda flere saker. Det er foreslått flere endringer og tillegg i forhold til dagens lov for å øke fleksibiliteten og redusere kostnadene, samt for å bedre harmoniseringen med EU.

De mest sentrale endringer i forhold til dagens regler:

  • Beskyttelse mot tvangspågang fra kreditorer og "konkursbeskyttelse": Det er foreslått at skyldneren selv må be om at retten forbyr tvangspågang. Beskyttelsen vil kun gjelde for fire måneder av gangen, og kan maks gjelde i tolv måneder. Forbud mot tvangspågang vil som hovedregel omfatte beskyttelse mot konkursbegjæringer.
  • Det blir valgfritt å oppnevne rekonstruktør. Dette for å begrense kostnadene og gi skyldneren større frihet til å forhandle med kreditorene i en innledende fase. Det skal oppnevnes en rekonstruktør der hensynet til kreditorene tilsier det, f.eks. ved beskyttelse mot tvangspågang/"konkursbeskyttelse", som nok ofte vil begjæres.
  • Adgangen til å stifte panterett med "superprioritet" foreslås utvidet. Det er foreslått to alternative forslag; i) pantsettelse på superprioritet utvides til å omfatte alle skyldnerens eiendeler, eller ii) dagens regler videreføres.
  • Det blir større fleksibilitet i rekonstruksjonsforslaget. Forslaget kan omfatte alle tiltak som anses nødvendige for å avhjelpe skyldnerens økonomiske vanskeligheter og sikre at virksomheten (evt. delvis) kan videreføres av skyldneren eller andre.
  • Rekonstruktøren kan fremme et alternativt rekonstruksjonsforslag dersom skyldnerens forslag ikke får nødvendig tilslutning.
  • Innføring av regler om inndeling av kreditorene i klasser. Blant annet vil kreditorer med sikrede og usikrede krav deles inn i ulike klasser. Hovedregelen vil være at forslaget må vedtas med tilslutning fra et flertall innenfor hver klasse, men med mulighet for at det er tilstrekkelig med flertall fra enkelte kreditorklasser.
  • Nye saksbehandlingsregler om behandling av tvister og om fremgangsmåten for verdsettelse av pantsatte aktiva.
  • Ankefristen for over stadfestingskjennelsen kortes ned fra fire uker til én uke.
  • Skatte- og avgiftskrav vil fortsatt være dividendefordringer, ikke prioriterte krav. Reglene om fortrinnsrett skal imidlertid vurderes på et senere tidspunkt.
  • Det foreslås ikke regler om ansattes rettigheter og lønnsgaranti.

Forslaget kan i sin helhet leses her: horingsnotat-endringer-i-konkursloven-mv.-rekonstruksjon.pdf (regjeringen.no)

Kvale bistår jevnlig virksomheter som sliter, eller dets eiere, kreditorer eller kontrakts-parter. Ta kontakt om ditt selskap har, eller står i fare for å få, alvorlige økonomiske utfordringer, for en vurdering av om rekonstruksjon kan være en løsning.