27. juni 2023

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ("Åpenhetsloven") trådte i kraft 1. juli 2022. Kvale Advokatfirma DA ("Kvale") er omfattet av lovens virkeområde.

Etter Åpenhetsloven skal Kvale utføre aktsomhetsvurderinger med formål å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og en årlig redegjørelse for resultatene av aktsomhetsvurderingene skal offentliggjøres.

Denne redegjørelsen gjelder for siste halvår 2022, perioden etter Åpenhetslovens ikrafttredelse. Redegjørelsen har som formål å gi innsikt i nøkkelfunnene fra aktsomhets¬vurderingene og hvilke tiltak som er iverksatt.

Kvale er et norsk advokatfirma som er heleid av firmaets partnere. Firmaet har kontorer i Oslo, Ålesund og Tromsø og leverer advokattjenester innen alle forretningsjuridiske fagområder. Våre kunder består i hovedsak av norske og internasjonale selskaper, offentlige myndigheter og organisasjoner.

Kvale er organisert i åtte faggrupper og forretningsstøtte. Forretningsstøtte består av økonomi, HR, IT, marked og øvrige administrative støttefunksjoner. Forretningsstøtte ledes av COO. Faggruppene og COO rapporterer til Managing Partner, som igjen rapporterer til styret. Styret består av fem medlemmer inkludert styreleder. Firmaets øverste organ er selskapsmøtet.

Styret har det øverste ansvaret for å følge opp selskapets etterlevelse av Åpenhetsloven, herunder gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med loven. Styret vedtok i juni 2022 at Kvale skal overholde pliktene etter Åpenhetsloven, samt plan for hvordan vi skulle etablere og gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Kvale har etablerte varslingsrutiner for å varsle om kritikkverdige forhold, der ansatte kan varsle anonymt om diskriminering eller andre forhold på arbeidsplassen.

I Kvale tar vi vår rolle og vårt samfunnsansvar på alvor. Vi skal bidra til bærekraftig og langsiktig verdiskapning. Som juridiske rådgivere er troverdig opptreden vårt fundament – som arbeidsgiver, overfor kunder og leverandører, andre forretningspartnere og interessenter. Vi skal opptre i samsvar med våre egne etiske retningslinjer (code of conduct), Regler for god advokatskikk, god forretningsskikk og gjeldende lover og regler.

I tråd med Åpenhetsloven jobber Kvale for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kvale har gjennomført aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og forebygge faktiske og potensielle negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold av vår virksomhet. Vi kartlegger alle våre leverandører og samarbeidspartnere og gjør løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold basert på prinsipper om risikobasert tilnærming og forholdsmessighet.

Aktsomhetsvurderingene våre har vist at vår virksomhet i utgangspunktet har begrenset risiko for negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Kvale skal ha et godt og sterkt fagmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi tror på og skal jobbe for like muligheter for alle og mener at større mangfold sikrer flere perspektiver og bidrar til bedre beslutninger for kundene våre. For at vi skal trives i en hardtarbeidende og resultatorientert organisasjon, skal vi fremme en kultur som bygger på tillit og respekt, der de ansatte har det gøy på jobben. Alle våre arbeidskontrakter ivaretar krav etter arbeidsmiljøloven. Kvale har årlige medarbeidersamtaler i tillegg til jevnlige medarbeiderundersøkelser for å sikre et godt arbeidsmiljø. I tillegg til etablerte varslingsrutiner kan ansatte gi anonyme tilbakemeldinger gjennom medarbeiderundersøkelsen.

Kvale leier kontorer i Oslo, Ålesund og Tromsø. Leieforholdene følger gjeldende standarder og inngått med store og anerkjente eiendomsaktører. Tjenester som kantine, renhold og lignende overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Gjennom aktsomhetsvurderingene har vi identifisert at i den grad det foreligger risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold relaterer det seg til innkjøp og anskaffelser av for eksempel IT-utstyr, møbler, interiør og profilartikler. Kvale benytter store og anerkjente leverandører og anser risikoen for negative konsekvenser som liten.

Styret har vedtatt etiske retningslinjer for leverandører (supplier code of conduct). Vi forventer at våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi vil stille krav til dokumentasjon fra våre leverandører der vi vurderer det som nødvendig for å sikre at våre leverandører ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I de tilfeller hvor en leverandør ikke kan dokumentere sitt arbeid tilstrekkelig vil vi søke å bistå leverandøren med å utbedre mangler. Ved vesentlige brudd eller ved manglende oppretting, kan Kvale heve kontrakten. Formålet er å bidra til at virksomheter opererer i tråd med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Signert av managing partner Marius L. Andresen og styret v/ Kristin Nyhus Halvorsen, Kristian Lindhartsen, Kristin Hjelmaas Valla, Per Conradi Andersen og Jens Christian Gjesti.