Nye sanksjoner mot Russland: forbud mot havneanløp og veitransport

Lesetid: 2 min

Norge har gjennomført EUs femte og siste sanksjonspakke som blant annet innebærer forbud mot russisk veitransport og forbud mot at russiske fartøy kan anløpe norske havner.

Fra 7. mai 2022 vil det gjelde forbud mot havneanløp for russiskflaggede fartøy i Fastlands-Norge. Forbudet omfatter skip over 500 bruttotonn som seiler kommersielt i internasjonal fart, yachter og enkelte lyst- og fritidsfartøy. Det gjelder praktisk viktige unntak fra forbudet. Fiskefartøy er ikke omfattet av sanksjonene uavhengig av fiskefartøyets formål med havneanløpet. Unntaket er begrunnet i hensynet til bærekraftig forvaltning av felles fiskebestander og marine økosystemer. Søk- og redningsfartøy og forskningsfartøy vil normalt heller ikke omfattes. Det er også gjort unntak for havneanløp på Svalbard, grunnet Norges forpliktelser etter Svalbardtraktaten.

Forbudet mot godstransport på vei vil gjelde for transportforetak etablert i Russland og trer i kraft umiddelbart. Transport av leveringspliktig post omfattes likevel ikke av forbudet. I tillegg vil det være mulig for transportforetakene å søke om unntak for transport av enkelte forskriftsbestemte varer, som for eksempel medisinske produkter og landbruksprodukter.

Regjeringen utvider samtidig sanksjonene på en rekke andre områder for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge. Dette inkluderer:

 • utvidelse av listen over varer som underlegges eksportkontroll
 • importrestriksjoner på kull fra Russland
 • importrestriksjoner på varer som er viktige inntektskilder for Russland
 • eksportrestriksjoner på flybensin
 • eksportrestriksjoner på varer som i særlig grad kan bidra til å forbedre Russlands industrielle kapasitet
 • forbud mot å tildele eller forlenge offentlige kontrakter til og med russiske fysiske og juridiske personer
 • forbud mot støtte til russiske offentlige organer og statseide/kontrollerte selskaper
 • utvidelse av forbudet mot eksport av pengesedler i euro til å omfatte pengesedler i EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
 • utvidelse av forbudet mot å selge omsettelige verdipapirer i euro til å omfatte verdipapirer pålydende EU-medlemsstatenes offisielle valuta og norske kroner
 • styrking av forbudet mot å motta innskudd fra russiske personer og
 • forbud knyttet til truster som begunstiger russiske fysiske og juridiske personer.

Endringsforskriftene trer i kraft umiddelbart.