Kvale har inngitt høringssvar til forslag til permanente regler om rekonstruksjon

Lesetid: 3 min

"Norges svar på Chapter 11" ble innført i mai 2020, for å gi et verktøy til å redde bedrifter i økonomiske vanskeligheter. Kvale har vært involvert i en rekke av de 50-60 rekonstruksjonene som er åpnet så langt, som rådgiver til selskap og kreditorer, og som rekonstruktør. Vi har således opparbeidet oss et betydelig erfaringsgrunnlag, og ønsker å bidra til at den permanente loven vil "treffe" aktørenes behov og fungere godt i praksis. Kvale har videre bidratt med innspill til lovarbeidet gjennom deltakelse i Konkursrådet og Advokatforeningens lovutvalg.

Vi trekker frem 10 punkter som vi mener er særlig viktige for departementet å jobbe med i det videre lovarbeidet, i samarbeid med de som skal praktisere loven:

  1. Kvale mener det er svært viktig at det brukes mer tid på lovarbeidet, og at lovarbeidet gjøres av, eller i det minste i nært samarbeid med, spesialister og de som vil bli berørt.
  2. Kvale mener forslaget til regler om å unnlate oppnevnelse av rekonstruktør har gjort loven mer komplisert og vanskeligere tilgjengelig, hvilket neppe var formålet. En eventuell (del)prosess uten rekonstruktør må utredes nærmere og bør reguleres på en annen måte enn slik det er foreslått nå.
  3. Kvale støtter den utvidede ordningen med rekonstruksjonsfinansiering sikret med superprioritet, som er foreslått. Det er ønskelig med nærmere angivelse i loven av vurderingskriteriene for å akseptere opptak av slik finansiering.
  4. Kvale er enig i at det bør innføre klasseinndeling i norsk rett, men formålet med klasseinndeling er ikke ivaretatt i de foreslåtte reglene ettersom verken prioriterte krav/kreditorer eller sikrede krav/kreditorer kan være med på en løsning og stemme over denne. Dette mener vi må endres.
  5. Kvale mener det må arbeides mer med reglene om gjennomtvingelse ("cross-class cram-down") og avstemming, for å sikre at disse fungerer slik man ønsker i praksis i norsk rett. Departementet bør særlig her knytte til seg de som har praktisert rekonstruksjonsreglene så langt, og se hen til hva som har fungert og ikke i andre europeiske land med liknende bestemmelser.
  6. Kvale mener stemmeterskelen på 50 % av anmeldt beløp i den midlertidige loven er en suksessfaktor, og bør beholdes som flertallskrav for de ulike avstemminger som gjøre i den permanente loven.
  7. Kvales erfaring er at unntaket for fortrinnsrett for merverdiavgift (og skatt) har vært avgjørende for flere av de vellykkede rekonstruksjonene de seneste årene, og unntaket bør videreføres. Det er svært viktig at det også i fremtiden vil være mulig, og helt ordinært, å få en akkord også med Skatteetatens krav mot selskapet (evt. med unntak for skattetrekk).
  8. Kvale mener det bør innføres en ordning med lønnsgarantibidrag også i rekonstruksjon, slik bl.a. Sverige har regler om i dag.
  9. Kvales erfaring er at det er et betydelig behov for løpende underveis i rekonstruksjonsprosessen å få en rettslig avklaring av enkeltspørsmål av vesentlig betydning for rekonstruksjonen.
  10. Kvale mener det er særlig viktig nå som det innføres vesentlig mer kompliserte regler inspirert av EUs insolvensdirektiv, at samtlige aktører – rekonstruktører, borevisorer og dommere – er spesialiserte og erfarne, og har kapasitet til å håndtere spørsmål raskt og effektivt. Også EU har understreket viktigheten av dette.

Kvales høringssvar kan i sin helhet leses under.