Skattemessige strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Av: Susanne Hamre Skoglund

Regjeringen foreslo den 13. mars 2020 de første strakstiltakene for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Forslagene på skattemessige tiltak er i korthet:

I.          Tilbakeføring av underskudd

II.          Utsatt betaling av formuesskatt

III.          Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften

IV.          Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter

 

Tilbakeføring av underskudd

Etter skatteloven har selskaper rett til å fremføre sitt underskudd mot fremtidige inntekter, som innebærer et økonomisk gode for selskaper når de er i overskuddsposisjon. Regjeringen foreslår i dag og åpne for at selskaper også kan tilbakeføre et eventuelt underskudd, mot beskattet overskudd i 2018 og 2019. Underskudd opp til 30 millioner kroner kan tilbakeføres.

Dette tiltaket innebærer at selskaper med underskudd i 2020, og overskudd i 2018 og 2019, vil få tilbakebetalt skatteverdien (22%) av underskuddet i 2020 ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt betaling av formuesskatt

Personlige skatteytere som eier regnskapspliktig virksomhet, er etter dagens regler pliktig til å betale formuesskatt til stat og kommune etter progressive satser.

Regjeringen foreslår nå en midlertidig ordning med ett års utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatteytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Søknad om utsatt formuesskatt må sendes inn når formuesskatten forfaller til betaling i 2021.

Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften

Flyselskapene betaler avgifter til Avinor AS for bruk av selskapets tjenester og infrastruktur. Tre av disse avgiftene går til finansiering av lufthavnene, og to av dem går til finansiering av flysikringstjenestene.

Regjeringen har foreslått en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiftene fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Midlertidig oppheving av lufthavnavgifter

Det er videre foreslått en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni. Dette tiltaket, sammen med forslaget om midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften, er ment å avhjelpe reiselivsbransjen som er spesielt utsatt som følge av koronaviruset.

(Publisert: 13. mars 2020 kl.15:20)