Skatt styrende ved etablering av selskapsmessig skille

Nyhetsbrev

Vi bistår en rekke energiselskaper i forbindelse med strategiprosesser og gjennomføring av restrukturering for tilpasning til endring i energilovens krav til selskapsmessig skille for alle selskaper.

I disse prosessene må det foretas skattemessige vurderinger ved valg av modeller.

1.        Bakgrunn

En rekke energiselskaper har begynt prosessen med å restrukturere sin virksomhet for å tilpasse denne til energilovens krav om selskapsmessig skille hvor nettvirksomhet ikke kan drives sammen med annen (konkurranseutsatt) virksomhet. Flere selskaper har også gjennomført denne prosessen. Felles for mange av energiselskapene er at det skal etableres en konsernstruktur hvor virksomhet legges ned i datterselskaper. Noen energiselskaper gjør dette alene for å tilpasse seg energilovens krav, mens noen også vil etablere konsernmodell som er tilpasset ønske om – eller senere mulighet til – å delta i konsolideringsprosesser.

Vi vil redegjøre for aktuelle måter å etablere konsernstruktur basert på skattemessige hensyn.

2.        Anvendelse av aksjelovens regler for fisjon- og fusjon

For energiselskaper som er etablert som aksjeselskaper vil en restrukturering normalt skje gjennom å benytte seg av reglene om fisjon- og fusjon i aksjeloven.

En slik overføring utløser ingen beskatning såfremt den gjennomføres i samsvar med reglene i skattelovens kapitel 11. Overføringen skjer med skattemessig kontinuitet. Det vil si at de skattemessige verdier videreføres i det overtakende datterselskapet.

Det vil ikke hvile noen latent skatt på aksjene, og et senere salg av aksjene vil ikke bli beskattet siden et slikt salg faller inn under fritaksmetoden.

En slik restrukturering krever en verdsettelse av hele selskapet og særskilte verdsettelser av de virksomhetsområder som overføres til datterselskaper. Fra oppstart av en slik omorganisering frem til endelig gjennomført prosess må man beregne en periode på minst 3-4 måneder.

3.        Skattelempesøknad for samvirkelag/kommunalt foretak (KF)

For samvirkelag/KF er det ikke mulig å benytte seg av fusjons- og fisjonsreglene gjennom overføring av virksomhetsområder til datterselskaper etablert som aksjeselskaper. En direkte overføring til aksjeselskaper vil dermed utløse full beskatning. For KF vil dette kun gjelde beskatning som knytter seg til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft utover omsetningen av konsesjonskraft.

For å unngå dette er det mulig å søke om skattelempe til Finansdepartementet (FD). Erfaringsmessig vil FD stille vilkår knyttet til slik skattelempning som i realiteten kun innebærer en utsettelse av beskatning av den latente gevinsten på overføringstidspunkt. Dette innebærer at dagens latente gevinst kommer til beskatning som en aksjegevinst for samvirkelaget/KF etterhvert som aksjene i datterselskapene selges. Verdistigning på aksjene etter overføringen beskattes dog ikke (unntatt etter fritaksmetoden).

Overføringen skjer med skattemessig kontinuitet og den skattemessige kostpris på aksjene som mottas settes lik den skattemessige verdi på de eiendeler som overføres.

Ved realisasjon som utløser beskatning av den latente gevinst kan datterselskapet justere opp sine skattemessige inngangsverdier på de eiendeler som ble overført til datterselskapet tilsvarende.

Regelverket på dette område innebærer en ulempe for samvirkelagene/KF i forhold de energiselskaper som i dag er organisert som aksjeselskaper og som kan benytte de vanlige reglene for fusjon og fisjon ved omorganiseringen uten at det hviler noen latent skatt på aksjene. På den måten får konkurrentene som er organisert som aksjeselskaper full effekt av fritaksmetoden.

Vi nevner at et samvirkelag kan omdannes til aksjeselskap dersom samvirkelaget ønsker å ha samme fordeler som aksjeselskap.

4.        Direkte overføring til nyetablerte datterselskaper eid av aksjeselskap eller samvirkelag/KF

I mange tilfeller vil en direkte overføring som utløser full beskatning av transaksjonen likevel være å foretrekke. Dette kan blant annet skyldes at:

  • Verdien av virksomheten som overføres er liten og skattebesparelsen forsvarer ikke kostnadene til en anvendelse av fisjon- og fusjonsreglene (eller søknad om skattelempe)
  • Har konsernet til hensikt å forbli eier av virksomhetene som overføres etter overføring vil det i en rekke tilfeller være skattemessig nøytralt for konsernet å foreta en skattemessig overføring til datterselskapet, gjennom en utsatt inntektsføring i morselskapet og øket skattemessige avskrivninger i datterselskapet

Det er vår erfaring at energiselskaper relativt ofte har virksomheter som kan overføres direkte uten negative skattemessige konsekvenser samlet sett. Direkte overføring er således en effektiv måte å overføre virksomhet på.

Det er derfor nødvendig å  vurdere dette før man setter i gang et omfattende restruktureringsarbeid.

Kontaktinformasjon

Kvale bistår en rekke kraftselskaper i restruktureringsprosessene som er eller planlegges gjennomført for å tilpasse virksomhetene til energilovens krav. Ta gjerne kontakt med leder for Kvales team, advokat Kristin Ourom, vår advokat Christian Wahl eller advokat Øystein Løken for mer informasjon.

 

*********************************************************************************************************

 © 2017 KVALE Advokatfirma DA

Dette nyhetsbrevet er kun ment som generell informasjon. Nyhetsbrevet er ikke juridisk rådgivning.

 

Kvale Advokatfirma DA kombinerer full faglig bredde med spisskompetanse innen sentrale fagområder.