Revidert statsbudsjett 2020 – Skatt og avgift

Den 12. mai 2020 la regjeringen la frem revidert statsbudsjett for 2020. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. 

Omgåelsesregelen – avklaring og utvidelse

Den nye lovfestede omgåelsesregel i skattelovens § 13-2 trådte i kraft 1. januar 2020. Det har etter dette vært usikkert om bestemmelsen får anvendelse også på transaksjoner hvor man i en salgsprosess fisjonere ut et ethvert virksomhetsområdet/ eiendelstype for etterfølgende overlevering av aksjene til ny kjøper.

Etter Høyesteretts dom i Rt 2014 s 227, “ConocoPhillips”, har skatteetaten lagt til grunn i sin praksis at resultatet i dommen ikke bare skulle ha virkning ved overføring av fast eiendom, men òg ved overføring av andre typer eiendeler og næringsvirksomhet. Den den tidligere ulovfestede omgåelsesregel har derfor ikke blitt anvendt i slike tilfeller.

I forbindelse behandlingen av forslaget til lovfesting av omgåelsesregelen ønsket Finanskomiteen og begrense rekkevidden av den nye omgåelsesregel, og å videreføre skatteetatens praksis for anvendelse av den ulovfestede regel. Finanskomiteen uttalte blant annet:

“Den praksis som er etablert for denne typen transaksjoner, er det etter flertallets syn ikke grunn til å endre. Flertallet legger med dette til grunn at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.”

Det har etter dette vært reist spørsmål om hvorvidt Finanskomiteen bemerkninger kun får anvendelse hvor det skilles ut fast eiendom ved fisjonen, slik tilfellet var i ConocoPhillips dommen.

Departementet drøfter i proposisjonen problemstillingen og konkluderer med at tidligere praksis som bygger på Høyesterett dom i ConocoPhillips kun får anvendelse hvor det som utskilles er fast eiendom.

Konklusjonen av Finansdepartements forståelse er at det nå er en meget stor risiko for gjennomskjæring av transaksjoner hvor man foretar utskillelser av virksomhetsområder eller eiendeler i sammenheng/forkant av et salg. Vår anbefaling er at man nå bør gjennomføre slik tilrettelegging for salg i god tid før man starter en salgsprosess.

Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

Etter skatteloven § 5-14 er det regler for kjøp av aksjer til underkurs og tildeling av opsjoner i arbeidsforhold. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 vedtok Stortinget en ny og særskilt ordning for skattlegging av opsjoner til ansatte i små, nystartede selskaper.

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Dagens vilkår om at personer som får tildelt opsjoner under ordningen må være ansatte i selskapet etter 1. januar 2018, foreslås opphevet. Videre utvides ordningen til å omfatte selskap med 25 ansatte eller færre og NOK 25 mill. eller mindre i driftsinntekter og balansesum.

Endringene må godkjennes av EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) før de kan få anvendelse.

 Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent.

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020

 Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget.

 Eiendomsskatt

Regjeringen varslet i forslag til statsbudsjett om at de tok sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra og med 2021. Regjeringen varsler nå en utsettelse av tiltaket, slik at reduksjonen i eiendomsskattesatsen først blir redusert fra 2022.

Redusert rente på utsatt skatt

Som følge av koronautbuddet har betalingsutsettelser for skatt vært rentefrie, ettersom betalingsfristen har blitt utsatt. Dette gjelder blant annet for forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende, forskuddsskatt for selskaper, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn og merverdiavgift.

Regjeringen foreslår nå å redusere forsinkelsesrenten for betalingsutsettelser fra 9% til 6% per år. Dette gleder for betalingsutsettelser som er gitt etter søknad i krisesituasjoner.

Forslaget er foreslått å gjelde fra 12. mai 2020.