Stortinget har godkjent statlig finansiering av prosjekt Langskip

Norge viser vei innen karbonfangst, -transport og -lagring

Stortinget har godkjent statlig finansiering og gjennomføring av Langskip som er verdens første fullskala prosjekt for karbonfangst, -transport og -lagring av CO2

Forfattere: Yngve Bustnesli og Sanne Kjær Bygholm

Illustrasjon: Gassnova

Illustrasjon: Gassnova

Olje- og gassvirksomheten tidlig ute med CO2 -fangst og lagring

Norge har siden 1996 vært en pioner i verdensklasse innen satsning på karbonfangst og -lagring (CCS, Carbon Capture and Storage), ved at CO2 gass fra Sleipner Vest har blitt fjernet og injisert i Utsiraformasjonen i Nordsjøen. Hver år lagres rundt én million tonn CO2 i undergrunnen fra dette feltet. I perioden fra 2008 har rundt 700 000 tonn CO2/år blitt lagret ved Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Det har den senere tid blitt utført omfattende testing av teknologier for CO2-fangst  i Norge. Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for verifisering av teknologier for CO2-fangst. TCM ble etablert i 2012 og eies av den norske stat gjennom Gassnova (73,9 %), sammen med de industrielle partnerne Equinor (8,7 %), Shell (8,7 %) og Total (8,7 %). Equinor er operatør på anlegget.

Karbonfangst og -lagring et viktig bidrag for å redusere fremtidige utslipp av klimagasser

CCS er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Parisavtalen, og flere Stortingsrepresentanter har omtalt dette som Norges viktigste enkeltbidrag i klimakampen.

Manglende mulighet til å endre produksjonsmetode gjør at enkelte industrisektorer kun har CCS som aktuell løsning for å redusere klimagassutslippene. Et eksempel er sementindustrien, som står for om lag 7 % av globale CO2-utslipp. For disse sektorene kan karbonfangst og -lagring være forskjellen som bidrar til at klimautslippene reduseres til et akseptabelt nivå.

Stortinget godkjente gjennom vedtak 14. desember 2020 og 21. januar 2021 statlig finansiering og hovedelementer i gjennomføring av Langskip som er verdens første fullskala prosjekt for fangst, transport og lagring av CO2

Regjeringen fremla 21. september 2020 en melding om prosjekt Langskip til Stortinget, jf. Meld. St. 33 (2019-2020), om hvordan de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Stortingets Energi- og miljøkomité avga 15. desember 2020 sin innstilling, og et enstemmig Storting godkjente 21. januar 2021 Regjeringens forslag til gjennomføring av Langskip. Stortingets vedtak er derfor en viktig milepæl for å kunne realisere dette banebrytende prosjektet.

Nærmere om Langskip

 Langskip anvender kjente prinsipper fra fangst og lagring av CO2  i undergrunnen knyttet til petroleumsvirksomhet til havs, ved at utslipp fra industrianlegg fanges der de produseres og blir fraktet direkte til lagring. I tillegg skal Langskip inkludere transport- og lagringsfasiliteter som på sikt skal kunne anvendes av tredjeparter. Dette blir dermed en storsatsning på et miljøtiltak for å oppnå klimamålene, og som vil være kommersielt interessant for de private aktører som involveres i prosjektet.

 Langskip består av tre deler:

  1. Fangst av CO2: Norcem skal fange CO2 fra sementfabrikken sin i Brevik. Dette utgjør omkring 400 000 tonn CO2/år fra eksisterende utslipp.
  2. Transport av CO2: CO2 vil bli omgjort til flytende form og mellomlagret ved Grenland havn før det fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden kommune.
  3. Lagring av CO2: CO2 vil bli pumpet via rør og injisert i en geologisk formasjon i Nordsjøen, om lag 2 600 meter under havbunnen sørvest for Trollfeltet, for permanent lagring.

Avfallshåndtering utgjør ca. 5 % av de globale CO2-utslippene. Foreløpig er det Norcems sementfabrikk  i Breivik som er en del av Langskip, men et annet anlegg (Forum Oslo Varme) kan bli inkludert i fremtiden. Fortum Oslo Varme planlegger å bygge et fangstanlegg som kan levere omkring 400 000 tonn CO2 per år fra eksisterende utslipp fra varmegjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Regjeringen har også lagt til rette for at Fortum Oslo Varme på sikt kan bli en del av Langskip dersom de får finansiering fra EU og andre aktører.

Langskip skal bygges ut trinnvis, der den første fasen er planlagt med en kapasitet på 1,5 million tonn CO2 per år. Det vil bli lagt opp til at kapasiteten skal kunne utvides, slik at lageret skal kunne fungere som et deponi for CO2 fra andre land i Europa.

Kort om Northern Lights

Northern Lights er et pågående prosjekt for transport, mottak og permanent lagring av CO2 og inngår som en integrert del av Langskip.

Prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. I januar 2019 ble Equinor tildelt den aller første utnyttelsestillatelsen for injeksjon og lagring av CO2. I mai 2020 ble en plan for utbygging og drift (PUD) for infrastruktur for transport og lagring av CO2 på norsk sokkel sendt inn til myndighetene. Formelt har Olje- og energidepartementet mottatt planen, mens Oljedirektoratet skal behandle den i henhold til  en egen forskrift om CO2-lagring på havbunnen (CO2-lagringsforskriften). En kort omtale av relevant regelverk er inntatt nedenfor.

Prosjektet har allerede vekket internasjonal interesse. I oktober inngikk Microsoft en intensjonsavtale med Northern Lights, både med tanke på å integrere deres digitale kompetanse i prosjektet, samt utforske Microsofts muligheter for å kunne anvende transport- og lagringsanlegget for å nå egne klimamål.

Kostnader og fremdriftsplan Langskip

En fullskala CO2 håndtering, inkludert fangst, transport og lagring av CO2, bestående av  fangstanlegg, transport med tre skip og lager med to brønner, inkludert eventuelle avviklingskostnader for transport- og lagerprosjektet, med kapasitet til tredjepartsvolumer, vil ha en forventet kostnad på NOK 25,1 milliarder 2021 kroner, ekskludert merverdiavgift. Kostnadsestimatet inkluderer også en mulig fremtidig realisering av CO2-fangst ved Fortum Oslo Varmes varmegjenvinningsanlegg på Klemetsrud. Staten gir støtte til både utbyggings- og driftsfasen, og samlet statsstøtte er anslått til ca. NOK 17 milliarder.

Etter at Stortinget nå har behandlet Meld. St. 33 (2019-2020) om Langskip og godkjent statlig finansering av Langskip, kan myndighetene starte behandlingen av PUD. Når PUD er godkjent, kan partene i Northern Lights (Equinor, Total og Shell) påbegynne utbyggingen av denne delen av Langskip.

Når Norcem får godkjent sine planer for CO2-fangst ved produksjon av sement på fabrikken i Breivik, vil Norge være nær en realisering av det som trolig blir et meget viktig tiltak for å redusere det samlede karbonavtrykk.

Det er anslått at første fase av prosjektet er ferdig i 2024, og at Northern Lights  fra samme år kan tas i bruk av tredjeparter.

Regelverk mv

Implementering av EUs lagringsdirektiv i norsk rett

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av CO2

(Lagringsdirektivet) er det juridiske rammeverket for en miljømessig sikker lagring av CO2 innen EØS-området. Lagringsdirektivet stiller blant annet krav om etablering av en konsesjonsordning for leting etter en lagringslokalitet, overvåking av CO2-lager, finansiell sikkerhet og tredjepartsadgang til rørledning for transport av CO2 til lagringslokaliteter.

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012, og ble i 2014 implementert i norsk rett gjennom en ny forskrift og endringer av eksisterende forskrifter. Dette skjedde gjennom en ny forskrift om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ og om transport av CO₂ på kontinentalsokkelen (CO₂-lagringsforskriften), et nytt kapittel 35 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) og et nytt kapittel 4a i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften).

I tillegg er det utarbeidet en ny forskrift 25. februar 2020 nr. 186 om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og injeksjon av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Samlet sett utgjør dette det sentrale regelverket for transport og lagring av CO2 i Norge.

Krav om bilateral avtale for å kunne transportere CO2 over landegrenser

Londonprotokollen definerer CO2 som et avfallsprodukt og angir regler for transport over landegrenser. Northern Lights har arbeidet med IMO (FNs sjøfartsorganisasjon), som administrerer denne protokollen, for å sikre at tredjepartsvolumer kan tas inn til Northern Lights sin lagringsinfrastruktur. Det har nå blitt avklart at det normalt er tilstrekkelig med en bilateral avtale mellom avsender og mottaker av CO2 for å kunne transportere CO2 over landegrenser i Europa.

Veien videre

Rammeverk for gjennomføring av verdens første fullskala prosjekt for CO2-fangst, -transport og -lagring er på plass.  Gjennom Stortingets tiltredelse til Regjeringens melding om prosjekt Langskip, jf. Meld. St. 33 (2019-2020), inkludert bevilgning av nødvendig statsstøtte, er vi et stort skritt nærmere å kunne gjennomføre utbyggingen av verdens første fullskala prosjekt for CO2fangst, transport og lagring.

Når myndighetene har godkjent utbyggingsplanen for Northern Lights (transport og lagring av CO2 i reservoarer på norsk sokkel) og Norcems utbygging av anlegg for fangst av CO2 ved sementfabrikken i Breivik, starter utbyggingen av ett av det som blir Norges viktigste prosjekter for å redusere vårt samlede karbonavtrykk. At prosjektet også tilrettelegger for at CO2 fra andre land kan transporteres og lagres i reservoarer på norsk sokkel, tilsier at også andre land vil følge utbyggingen av Langskip med spenning.

Tiden vil vise om aktørene klarer å ferdigstille første fase av dette banebrytende prosjektet innen utløpet av 2024.