Gry Bratvold

Gry Bratvold har omfattende internasjonal erfaring med rådgivning, kontraktsforhandlinger og prosjektgjennomføring for selskaper i olje- og offshoreindustrien. Hun har bistått i en rekke internasjonale offshoreprosjekter, og da særlig store subsea- og FPSO-prosjekter.

Videre har hun lang erfaring med kjøp og salg av skip, samt bistand i utvikling av anti-korrupsjonsprogrammer.

Carl Christian Marthinussen

Carl Christian Marthinussen yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på selskapsrett og transaksjoner. Dette omfatter bistand innen oppkjøp, selskapsendringer og løpende bistand til selskapers administrasjon og styre. Carl Christian har bred erfaring fra due diligence arbeid og avtaleforhandlinger og har bistått en rekke selskaper inkludert børsnoterte foretak.

Han fikk advokatbevilling i 2010.

Øystein Løken

Øystein Løken er managing partner i Kvale. Han har omfattende kompetanse innen kapitalmarkedstransaksjoner, fusjoner og oppkjøp samt kontraktsrett, selskapsrett og børsrett. Han har lang erfaring med å bistå selskaper eller dets eiere med transaksjoner både på og utenfor børs.

Øystein bistår selskaper og dets eiere ved et vidt spekter av kommersielle forhold, slik som oppstart av virksomhet, forhandling og inngåelse av ulike typer avtaler, som feks joint venture- eller aksjonæravtaler, investeringsavtaler, ved finansiering eller emisjoner, ved integrering av virksomheter ved fusjon mv og ved salgs- eller kjøpsprosesser med budgiving, due diligence og forhandlinger. Han har bistått en rekke utenlandske foretak med å etablere seg i Norge, ved oppkjøp eller på annen måte.

Øystein har tidligere erfaring som juridisk rådgiver i offentlig virksomhet og som dommerfullmektig.

Yngve Bustnesli

Yngve Bustnesli har inngående kunnskap om olje og gassindustrien, og er anerkjent som en av de ledende norske advokater innen petroleumsrett, samarbeidsavtaler, prosjekter (inkludert fabrikasjonskontrakter), lisenstransaksjoner, due diligence prosesser, offshorekontrakter (inkludert seismikkavtaler, borekontrakter, riggleieavtaler, tilknytningsavtaler, samordningsavtaler), gassalgskontrakter, fjerning av plattformer og bistand innen HMS-lovgivningen.

Bustnesli har vært ansvarlig advokat i mange komplekse prosjekter på norsk sokkel, og kilder uttaler at han scorer høyt ved både å ha en omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverk og de ulike kontrakter som benyttes i petroleumsindustrien.

Han er medforfatter av de mest sentrale bøker innen norsk petroleumsrett (Petroleumsloven og Petroleumsregelverket), og har også skrevet flere artikler i internasjonale tidsskrifter.

Trygve Norum

Trygve Norum er spesialisert innen transaksjoner og selskapsrett. Han arbeider hovedsakelig med;

Innenfor områdene corporate og capital markets arbeider han også med verdipapir- og børsrettslige spørsmål, prospekter, kapitalinnhentinger, m.m.

Trygve har i tillegg kompetanse og bakgrunn fra andre forretningsjuridiske områder, blant annet konkurranserett, lisensavtaler, distribusjonsavtaler og andre større kontraktsforhold.
En betydelig del av Trygves arbeid er rettet mot multinasjonale virksomheter og prosjekter på tvers av landegrensene.

Norum er medforfatter av bøker innen blant annet selskapsrett og har utgitt diverse artikler i fagtidsskrifter. Han er også foredragsholder på kurs og seminarer om selskapsrettslige, transaksjonsrettslige og konkurranserettslige temaer.

Tom Hugo Ottesen

Tom Hugo Ottesen leder Kvales avdeling for insolvens og restrukturering. Han har lang praktisk erfaring og ekspertise innenfor insolvensbehandling og restrukturering av kriserammede selskaper. Han har også betydelig erfaring innen granskning av selskaper, og bistår stadig som rådgiver og foredragsholder innen feltet. Ottesen har bred forretningsjuridisk erfaring, sitter som styreleder i flere selskaper, og har erfaring som voldgiftsdommer og med generasjons- og dødsboskifte.

Tom Hugo rangeres av internasjonale og nasjonale byråer som ledende advokat innenfor sine kompetansefelt og er anbefalt som “leading lawyer” hos Legal 500, en av verdens fremste internasjonale publikasjoner av rangeringer av advokater. Tom Hugo har omfattende kjennskap til norske og internasjonale insolvensregler, og ble oppnevnt som “legal expert” av New York Bankruptcy Court som juridisk rådgiver for kreditorklassens usikrede kreditorer i Chapter 11.

 

Thomas S. Farhang

Thomas S. Farhang yter forretningsjuridisk bistand med særlig vekt på oppkjøp (M&A), skatterådgivning og prosedyre i tilknytning til disse rettsfelter. Han fører en rekke større saker for domstolene og voldgiftsretten med særlig vekt på skattesaker knyttet til internprising.

Han fikk møterett for Høyesterett i 2012.

Thomas Piro

Thomas Piro har omfattende erfaring innen restrukturering, insolvensbehandling og kredittsikring. Han påtar seg jevnlig verv som bobestyrer for Oslo byfogdembete. Thomas arbeider videre med kjøp og salg av virksomhet, i tillegg til å yte generell forretningsjuridisk bistand.

Susanne Schneider

Susanne Schneider har bred nasjonal og internasjonal erfaring med å bistå som rådgiver i forbindelse med kjøp og salg av selskaper/virksomheter, kapitalmarkedstransaksjoner og generelle selskapsrettslige spørsmål. Susanne bistår også industri-, service- og handelsbedrifter knyttet til løpende drift, blant annet i anledning produksjons-, distribusjons-, leveranse- og lisensavtaler.

Susanne er også er del av Kvales German Desk

Stine Dalenhag Snertingdalen

Stine D. Snertingdalen er spesialisert innen bank- og finansspørsmål, samt håndtering av økonomiske problemer i bedrifter. Snertingdalen bistår en rekke finansinstitusjoner med sikring og gjenvinning av verdier samt vurdering av bankens posisjon i kriseengasjementer, utarbeidelse av finansavtaler og sikkerhetsdokumentasjon, samt regulatoriske forhold. Videre bistår hun bedrifter og er rådgiver til styret i forbindelse med restrukturering og refinansiering. Snertingdalen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursboer, og har således erfaring fra “alle sider av bordet” med de ulike aktører som rammes når et selskap får økonomiske problemer.

Snertingdalen utfører også granskningsarbeid, og har blant annet ledet granskningen av økonomiske misligheter ved det kommunalt eide selskapet Oslo Vei AS.

Snertingdalen er av Justisdepartementet oppnevnt som medlem av Konkursrådet, og var en av fire medlemmer av referansegruppen i arbeidet med å foreslå endringer i gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven. Hun brukes regelmessig som foredragsholder av Juristenes Utdanningssenter, finansinstitusjoner og revisorer, og er medlem av International Insolvency Institute.