Øystein Løken

Øystein Løken er managing partner i Kvale. Han har omfattende kompetanse innen kapitalmarkedstransaksjoner, fusjoner og oppkjøp samt kontraktsrett, selskapsrett og børsrett. Han har lang erfaring med å bistå selskaper eller dets eiere med transaksjoner både på og utenfor børs.

Øystein bistår selskaper og dets eiere ved et vidt spekter av kommersielle forhold, slik som oppstart av virksomhet, forhandling og inngåelse av ulike typer avtaler, som feks joint venture- eller aksjonæravtaler, investeringsavtaler, ved finansiering eller emisjoner, ved integrering av virksomheter ved fusjon mv og ved salgs- eller kjøpsprosesser med budgiving, due diligence og forhandlinger. Han har bistått en rekke utenlandske foretak med å etablere seg i Norge, ved oppkjøp eller på annen måte.

Øystein har tidligere erfaring som juridisk rådgiver i offentlig virksomhet og som dommerfullmektig.

Yngve Bustnesli

Yngve Bustnesli har inngående kunnskap om olje og gassindustrien, og er anerkjent som en av de ledende norske advokater innen petroleumsrett, samarbeidsavtaler, prosjekter (inkludert fabrikasjonskontrakter), lisenstransaksjoner, due diligence prosesser, offshorekontrakter (inkludert seismikkavtaler, borekontrakter, riggleieavtaler, tilknytningsavtaler, samordningsavtaler), gassalgskontrakter, fjerning av plattformer og bistand innen HMS-lovgivningen.

Bustnesli har vært ansvarlig advokat i mange komplekse prosjekter på norsk sokkel, og kilder uttaler at han scorer høyt ved både å ha en omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverk og de ulike kontrakter som benyttes i petroleumsindustrien.

Han er medforfatter av de mest sentrale bøker innen norsk petroleumsrett (Petroleumsloven og Petroleumsregelverket), og har også skrevet flere artikler i internasjonale tidsskrifter.

Trygve Norum

Trygve Norum er spesialisert innen transaksjoner og selskapsrett. Han arbeider hovedsakelig med;

Innenfor områdene corporate og capital markets arbeider han også med verdipapir- og børsrettslige spørsmål, prospekter, kapitalinnhentinger, m.m.

Trygve har i tillegg kompetanse og bakgrunn fra andre forretningsjuridiske områder, blant annet konkurranserett, lisensavtaler, distribusjonsavtaler og andre større kontraktsforhold.
En betydelig del av Trygves arbeid er rettet mot multinasjonale virksomheter og prosjekter på tvers av landegrensene.

Norum er medforfatter av bøker innen blant annet selskapsrett og har utgitt diverse artikler i fagtidsskrifter. Han er også foredragsholder på kurs og seminarer om selskapsrettslige, transaksjonsrettslige og konkurranserettslige temaer.

Tom Hugo Ottesen

Tom Hugo Ottesen er styreleder i Kvale og leder for Kvales avdeling innen restrukturering, insolvens og granskning. Han har omfattende erfaring innen insolvensbehandling og restrukturering av kriserammede selskaper. Han rådgir klienter innenfor (re)finansiering, kredrittsikring og kredittgjenvinning. Ottesen har i tillegg erfaring som voldgiftsdommer og innenfor generasjons- og dødsboskifte.

Tom Hugo i tillegg bred forretningsjuridisk erfaring og har sittet som styreleder i flere selskaper. Han rangeres regelmessig som en ledende advokat innenfor sine kompetansefelt.

Thomas S. Farhang

Thomas S. Farhang yter forretningsjuridisk bistand med særlig vekt på oppkjøp (M&A), skatterådgivning og prosedyre i tilknytning til disse rettsfelter. Han fører en rekke større saker for domstolene og voldgiftsretten med særlig vekt på skattesaker knyttet til internprising.

Han fikk møterett for Høyesterett i 2012.

Thomas Piro

Thomas Piro har omfattende erfaring innen restrukturering, insolvensbehandling og kredittsikring. Han påtar seg jevnlig verv som bobestyrer for Oslo byfogdembete. Thomas arbeider videre med kjøp og salg av virksomhet, i tillegg til å yte generell forretningsjuridisk bistand.

Susanne Schneider

Susanne Schneider har bred nasjonal og internasjonal erfaring med å bistå som rådgiver i forbindelse med kjøp og salg av selskaper/virksomheter, kapitalmarkedstransaksjoner og generelle selskapsrettslige spørsmål. Susanne bistår også industri-, service- og handelsbedrifter knyttet til løpende drift, blant annet i anledning produksjons-, distribusjons-, leveranse- og lisensavtaler.

Susanne er også er del av Kvales German Desk

Stine Dalenhag Snertingdalen

Stine D. Snertingdalen er spesialisert innen bank- og finansspørsmål, samt håndtering av økonomiske problemer i bedrifter. Snertingdalen bistår en rekke finansinstitusjoner med utarbeidelse av finansavtaler og sikkerhetsdokumentasjon, regulatoriske forhold og gjenvinning av verdier i kriseengasjementer. Videre bistår hun bedrifter i forbindelse med restrukturering og refinansiering, og hun oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursboer. Hun har således erfaring fra “alle sider av bordet”.

Snertingdalen er av Justisdpartementet oppnevnt som medlem av Konkursrådet, og en av fire medlemmer av referansegruppen i arbeidet med å utrede mulige endringer i gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven.

Snertingdalen utfører også granskningsarbeid, og har blant annet ledet granskningen av økonomiske misligheter det kommunalt eide selskapet Oslo Vei AS. Hun brukes regelmessig som foredragsholder av Juristenes Utdanningssenter, finansinstitusjoner og revisorer.

Steinar Nundal

Steinar Nundal er siviløkonom og advokat. Han arbeider hovedsakelig med løpende rådgivning og transaksjonsrådgivning til norske og utenlandske selskaper på fagområdene nasjonal og internasjonal selskaps- og kapitalbeskatning, avgift, regnskap og selskapsrett. Steinar bistår videre selskaper med spørsmål i tilknytning til årlig ligning og ved bokettersyn og klagesaker.

Per-Kaare Svendsen

Per-Kaare Svendsen er en internasjonalt anerkjent TMT-ekspert og en erfaren forhandler. Han har mer enn 20 års erfaring med rettslige spørsmål knyttet til digitalisering, elektronisk handel, personvern, TV- og mediedistribusjon, telekommunikasjonsrett og konkurranserett.

Han er særlig kjent for å håndtere omfattende strategiske, regulatoriske og kontraktsmessige forhold for selskap med sterkt fokus på digitalisering og elektronisk kommunikasjon. Han har arbeidet med en rekke prosjekter både i Norge og utland, herunder automatiseringsprosjekter, tilgangsavtaler innen telekom og mobilutbygging, digitalisering, inn- og outsourcingsprosjekter, samt transaksjoner som involverer teknologivirksomheter.

Kombinasjonen av juridisk og økonomisk utdannelse, som sammen med erfaring som strategisk rådgiver for et antall teknologfirmaer, gir han en grundig forståelse for kommersielle/teknologiske problemstillinger.