Monica Gjerde Sperre

Monica Gjerde Sperre er spesialisert innenfor arbeids- og skipsarbeidsrett. Hun bistår flere større rederi innenfor fiskeri, offshore og transport, samt en rekke landanlegg innen fiskeri.

Lang og bred erfaring med å gi råd til ulike næringer i krevende omstillings- og endringsprosesser som berører ansatte på land og mannskap på sjøen.

Sperre har sjørett som spesialfag og har i en årrekke arbeidet med mannskapsrett. Omfattende erfaring på tariff– og forbundspørsmål, og drøfter jevnlig denne type tema med rederi og øvrig næring. Hun bistår i forhandlinger og med utarbeidelse av arbeidskontrakter og sluttavtaler, samt ved strukturerte nedbemanningsprosesser, oppsigelse, avskjed og suspensjon.

Tidligere styremedlem i i Ørskog Sparebank.

Sperre prosederer jevnlig for domstolene, og har prosedert prøvesaker for Høyesterett.

Er forfatter av artikler i Norsk Fiskerinæring, blogger på fiskejuss.no og har erfaring fra undervisning og sensur for maritime fag. Hun har også erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Engelsen DA, partner i Advokatfirmaet Tømmerdal & Co og SANDS, før hun tiltrådte som partner i Kvale i 2020.

Sperre er Hjelpekrigsadvokat for Krigsadvokatene for Sør-Norge.

Henrik Grung

Henrik Grung arbeider hovedsakelig med eierstyring, selskapsledelse, bedriftstrategi og industriell utvikling. Hovedvekt på virksomheter som i ulike faser er knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner, og allianser.

Grung har bred erfaring fra internasjonale, nasjonale og regionale forretningsforhold innen et bredt spekter av bransjer, primært maritim og marin næring, næringseiendom, handel og industri, men også innen offshore, oljeservice, shipping og verkstedindustri. Har over en årrekke bygget spisskompetanse innen selskapsrett, kommersielle forhandlinger og kontrakter.

Er en sterk kommunikator og har omfattende bransjekunnskap særlig inn mot industrielle eiere, styrer og managementet for disse.

Fokusert på å være ekte, engasjert, skapende og med evne til å bygge tillit, kraft og vilje hos de involverte for å sikre sterke, robuste, balanserte og bærekraftige løsninger.

Har i over 22 år arbeidet som rådgiver og prosjektleder inn i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell- og forretningsmessig forståelse og evne til å finne bærekraftige løsninger for de berørte. Har i samme periode fokusert systematisk på å gi råd til ledere, styrer og strategiske eiere, nasjonalt særlig innen industrien og næringslivet langs kysten med hovedfokus på Vest- og Nord-Vestlandet.

Sverre S. Tysland

Sverre S. Tysland arbeider hovedsakelig med eierstyring og selskapsledelse, bedriftsstrategi og industriell utvikling med hovedvekt på virksomheter i omstilling, fusjoner, fisjoner, oppkjøp og allianser. Hans erfaring omfatter internasjonale, nasjonale og distriktsbaserte forretningsforhold innen energi (fornybar så vel som olje og gass), næringsmiddelindustri, reiseliv, vannkraftbasert industri, offshore og oljeservice, shipping og verkstedindustri. Tysland har ledet prosjektarbeidet i en rekke transaksjoner nasjonalt og internasjonalt blant annet med omfattende oppdrag for den norske stat og for selskaper hvor staten er største eier. Tysland er mye benyttet som rådgiver for toppledere, styrer og strategiske eiere i private så vel som børsnoterte selskaper og selskaper med helt eller delvis offentlig eierskap. Han er selv styreleder/-medlem i nasjonale og internasjonale selskaper.

Robert Jensen

Robert Jensen er spesialist innen insolvens, restrukturering og tvisteløsning.

Jensen bistår norske og utenlandske klienter i forbindelse med finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. Han er rådgiver for kreditorer, aksjonærer, investorer, styrer og ledere og har vært involvert i noen av de største og mest komplekse insolvensprosessene i Norge de siste tolv år. Han har også omfattende erfaring med bistand til norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer. Videre engasjeres Jensen som bostyrer i konkurs.

Han fører jevnlig saker både for de alminnelige domstoler og han har prosedert for Høyesterett på insolvensrettens område. Videre har Jensen spisskompetanse på tvangsfullbyrdelse, midlertidig forføyning og arrest, og bistår virksomheter med sikring av pengekrav og andre krav. Han har også erfaring med granskinger etter aksjelovgivningen.

Både Finansavisen og de internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og Legal 500 rangerer Jensen som «up and coming» og «next generation lawyer» innen restrukturering og insolvens.

Robert Jensen har tidligere jobbet i Advokatfirmaet Selmer, som dommerfullmektig og i Finansdepartementet (Skattelovavdelingen). Han er medlem av JUS’ fagutvalg for konkurs, pant og akkord. Han benyttes regelmessig som foredragsholder for klienter og på seminarer/konferanser og han har holdt en rekke forelesninger og manuduksjoner i konkurs, pengekrav og dynamisk tingsrett for jusstudenter.

Hillevi Torngren Myhre

Hillevi har tidligere ledet internjuristavdelingen til Nordeas Wholesale Bank divisjon som gir råd til blant annet Corporate & Investment Banking og Markets. Før det har hun også erfaring som internjurist i Svensk Exportkredit i tillegg til mange år i bank- og finansgruppen i advokatfirmaet Vinge i Stockholm og Thommessen i Oslo. Som finansjurist har hun dermed omfattende praktisk erfaring og kjennskap til finansbransjen fra innsiden.

Hillevi jobber blant annet med banklån og obligasjonslån, hybridkapital, derivater, strukturerte produkter, cash management produkter og finansregulatoriske spørsmål.

Hillevi har også arbeidet med M&A og selskapsrett, både i Norge og Sverige og har bred erfaring med internasjonale transaksjoner. Fra stilling som Advokat i Orkla ASA har Hillevi opparbeidet en solid erfaring med M&A transaksjoner helt ifra planlegging til forhandling, gjennomføring og implementering av store multinasjonale M&A-transaksjoner men også mindre erverv, salg eller kjøp av deler av en virksomhet og store og mindre konserninterne omorganiseringer. Med erfaring både som intern advokat og ekstern advokat har hun en god forretningsmessig forståelse og evne til å sette sammen hensiktsmessige team.

Jon Skjørshammer

Skjørshammer er en av Norges fremste eksperter innen restrukturering og insolvens. Jon bistår norske og utenlandske virksomheter i alle sentrale spørsmål som aktualiseres ved finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs, og rådgir også kreditorer, aksjonærer, investorer og styrer i slike situasjoner. I tillegg bistår han norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer.

Skjørshammer har vært involvert både som rådgiver og offentlig oppnevnt gjeldsnemdsleder og bostyrer ved mange av de største og mest komplekse sakene i Norge de senere år. Han kjennetegnes ved å være engasjert og løsningsorientert, og er en anerkjent rådgiver og prosjektleder i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell og forretningsmessig forståelse.

Gjennom sitt verv som Norges eksklusive medlem i advokatnettverket, ICC Fraudnet, som består av spesialister innenfor “asset-recovery” i 80 jurisdiksjoner, har Skjørshammer omfattende erfaring med å rådgi og følge opp saker for norske oppdragsgivere i andre jurisdiksjoner. Det gjelder både ved valg av lokale samarbeidspartnere og ved oppfølging av prosjekter.

Både Finansavisen og de internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og Legal 500 rangerer Skjørshammer som en av Norges ledende restrukturerings- og insolvensadvokater.

Skjørshammer er en sterk kommunikator og holder regelmessig foredrag og kurs relatert til restrukturering og håndtering av finansielle utfordringer for jurister og næringslivsaktører.

Anne Kjølseth Ekerholt

Anne Kjølseth Ekerholt er spesialisert innenfor transaksjonsrådgivning for store klienter, herunder industrikonsern og finansforetak. Anne bistår både noterte og unoterte selskaper med salg av virksomhet, oppkjøp, integrasjonsprosesser og annen forretningsjuridisk rådgivning. Hun har ledet et betydelig antall transaksjoner både nasjonalt og internasjonalt som involverer komplekse strukturer både på aksjonærsiden og finansielt.

Anne bistår også selskaper med finansiell restrukturering, inklusive salg av hele eller deler av virksomheten, endring av selskapsstruktur og reforhandling av finansiering. Hun har også flere års erfaring som bostyrer.

Videre har Anne meget god kompetanse og erfaring med eierstyring og styrearbeid og som juridisk rådgiver på børsregulatoriske forhold. Anne har i rådgivningen fokus på å kombinere jus med kommersielle og strategiske behov.

Kristin Nyhus Halvorsen

Kristin Nyhus Halvorsen er spesialisert innen corporate med særlig vekt på virksomhetsoverdragelser og prosesser knyttet til endring og omstilling. Hun bistår selskaper løpende med selskapsrettslig rådgivning innenfor handel og industrisegmentet, i tillegg til at hun har gjennomført større oppkjøp og prosesser nasjonalt og internasjonalt. Gjennom mange år har hun vært fast juridisk rådgiver for store nasjonale og internasjonale selskaper og er kjent for å være en sterk forhandler og effektiv prosjektleder. Som tidligere konsernleder har hun opparbeidet god økonomiforståelse og bred ledelseserfaring med særlig fokus på resultatoppnåelse gjennom omstilling og utvikling.

Hun har også opparbeidet meget god kompetanse på corporate governance, strategiske prosesser og forretningsutvikling gjennom ulike styreverv i private bedrifter. Kristin har i rådgivningen sterkt fokus på praktiske løsninger på til tider kompliserte juridiske spørsmål.

Hun var tidligere senioradvokat i Selmer og konsernsjef i Bøndenes Hus AS.

Robert Lund

Robert anses for å være en av landets fremste anskaffelses- og statsstøtteeksperter. Han har en rekke støtte- og anskaffelsesrettslige publikasjoner å vise til, i tillegg til at han i en årrekke har blitt rangert blant de fremste advokater innen sitt fagfelt i Finansavisens årlige advokatkåring. Videre har Robert bred erfaring med tvisteløsning innen ovennevnte fagområder og innen avtale- og kontraktsrett og pensjonsrett.

Mye av Roberts bistand de senere årene har vært ytet i forbindelse med komplekse prosjekter for staten, fylkeskommuner, kommuner og offentlig eide selskaper. Dette har gitt unik innsikt i hvordan oppdragsgivere og støttegivere tenker og arbeider, hvilket har stor verdi ved rådgivning overfor private virksomheter, eksempelvis i forbindelse med inngivelse av tilbud eller klager til det offentlige.

Robert har rådgitt innen svært mange sektorer, eksempelvis forskning-, utvikling og innovasjon, kollektivtransport, jernbanevirksomhet, havnevirksomhet, luftfartssektoren, bredbånd, landentreprise, IKT, energisektoren, bompengesektoren, offentlig sektor, ideell sektor og kultur- og idrett.

Robert er også en mye brukt foredragsholder innen sine fagfelt.

Gry Bratvold

Gry Bratvold har omfattende internasjonal erfaring med rådgivning, kontraktsforhandlinger og prosjektgjennomføring for selskaper i olje- og offshoreindustrien. Hun har bistått i en rekke internasjonale offshoreprosjekter, og da særlig store subsea- og FPSO-prosjekter.

Videre har hun lang erfaring med kjøp og salg av skip, samt bistand i utvikling av anti-korrupsjonsprogrammer.