Mari Kristina Bang

Mari Kristina Bang er tilknyttet Kvales avdeling for insolvens, restrukturering og granskning, hvor hun blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandling, restrukturering og granskning.

Hun har tidligere erfaring med granskningsarbeid, og gjennom studietiden hatt flere traineeopphold ved ulike forretningsjuridiske firmaer, samt praktikantstilling i Shanghai i forbindelse med utvekslingsopphold. Hun har i tillegg hatt et praktikantopphold ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i desember 2018 etter å ha skrevet masteroppgave om foretaksstraff.

Vilde Rasmussen

Vilde Rasmussen er tilknyttet Kvales corporate M&A avdeling.

Ved siden av studiet var hun prosjektengasjert i Standard Norge, hvor hun jobbet med bygg- og entrepriserett. Vilde har skrevet masteroppgave om tapsbegrensning i kontraktsforhold.

Cornelia Riiser

Cornelia Riiser er tilknyttet Kvales avdeling for restrukturering og insolvens, hvor hun blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandling, restrukturering og granskning.

Cornelia skrev masteroppgave om offentlig gjeldsforhandling. I løpet av studiet arbeidet hun som arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultet i Bergen, og hadde opphold som trainee.

Torkel André Børnes

Torkel André Børnes er tilknyttet Kvales shippingavdeling.

Tarje Neergaard

Tarje Neergaard er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Han bistår klienter i saker knyttet til patentrett, varemerkerett og personvern.

Tarje har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Han ble tildelt forskningsstipend fra Fridtjof Nansens Institutt for arbeidet med sin masteroppgave “Human Genetic Resources as Property”. I løpet av studietiden har Tarje vært i praksis hos Wikborg Rein, Statoil Legal og Hålogaland lagmannsrett. Han har også undervist i EU/EØS-rett og vært oppgaveretter ved siden av studiene.

Før Tarje begynte i Kvale hadde han et opphold ved Fridtjof Nansens Institutt hvor han skrev en bok med utgangspunkt i sin egen masteravhandling.

Sunniva Viken

Sunniva Viken arbeider med tvisteløsning og rådgivning innenfor immaterialrett og personvern. Hun bistår klienter i saker knyttet til blant annet personvern, opphavsrett og varemerkerett.

Sunniva har spesialfag fra UiO i opphavsrett og markedsrett, og har skrevet masteroppgaven “Forbudet mot villedende sammenlignende reklame, og markedsføringsrettens dokumentasjonskrav”.

I løpet av studiene utvekslet Sunniva til Universitetet i Lyon, hvor hun tok en rekke fag med internasjonalt tilsnitt. Sunniva har også jobbet som kollokvieveileder ved Universitetet i Oslo og hatt traineeopphold.

Steffen Myrseth

Steffen Myrseth er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Steffen er utdannet ved UiO i 2015 og har siden da jobbet i Planavdelingen og i Bolig og bygningsavdelingen i Kommunal og moderniserings departementet.

Steffen har arbeidet med flere lovområder og skrevet flere artikler i tilknytning til fast eiendom. I departmentet arbeidet han blant annet med lovproposisjonen til ny eierseksjonslov, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Sandra Mathilde Höglund

Sandra M. Höglund yter juridisk bistand til aktører innen fast eiendom og entreprise. Hun bistår i forbindelse med eiendomstransaksjoner, leieforhold og andre problemstillinger som knytter seg til fast eiendoms rettsforhold.

Sandra bistår dessuten med tvisteløsning og prosedyre, og har erfaring fra voldgift og jordskifteretten i tillegg til de alminnelige domstolene.

I løpet av studiet utvekslet Sandra til Edinburgh, og tok juridiske emner på the university of Edinburgh. Hun har også spesialfag fra UiO i bygg- og entrepriserett, og har skrevet masteroppgaven “Det subsidiære byggelederansvaret. En analyse av NS 8403 pkt. 8.2 (2).” Underveis i studiet var Sandra trainee i flere advokatfirmaer.

Før Sandra startet på UiO gjennomførte hun befals- og lederutdanning i sjøforsvaret.

Sandra er for tiden dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett.

Mari Verling

Mari Verling arbeider hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon. Mari har erfaring med saker etter både arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Mari har videre bistått i forbindelse med rettstvister for domstolene knyttet til både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Mari arbeider i tillegg med fast eiendoms rettsforhold, og bistår i den forbindelse blant annet medlemmer av Norsk Hyttelag og Huseierens Landsforbund. Mari har i tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, og har god kjennskap til sentrale eiendomsrettslige problemstillinger.

Mari har videre internasjonal erfaring. Etter å ha fullført en LL.M med fokus på internasjonal kontraktsrett ved Bond University i Australia, hadde hun et traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og deretter et traineeopphold i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett. Mari har også gjennomført et kurs i Legal Writing ved Harvard Summer School i Boston (2011).

Mari holder jevning foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har de senere årene vært med å holde foredrag om følgende temaer:

Magnus Krogh Ankerstad

Magnus Krogh Ankerstad er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsgruppe og jobber med blant annet behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsboer, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskninger. Han jobber i tillegg med bank og finansrelaterte saker.

I løpet av studiet har Magnus hatt en rekke traineeopphold i flere forretningsjuridiske advokatfirmaer. Magnus utvekslet til universitetet i Cape Town, hvor han tok en rekke fag med internasjonalt tilsnitt. Han har skrevet masteroppgave om ansvarsgjennombrudd overfor aksjeeiere i aksje- og allmennaksjeselskaper.