Mari Kristina Bang

Mari Kristina Bang er tilknyttet Kvales avdeling for insolvens, restrukturering og granskning, hvor hun blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandling, restrukturering og granskning.

Hun har tidligere erfaring med granskningsarbeid, og gjennom studietiden hatt flere traineeopphold ved ulike forretningsjuridiske firmaer, samt praktikantstilling i Shanghai i forbindelse med utvekslingsopphold. Hun har i tillegg hatt et praktikantopphold ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i desember 2018 etter å ha skrevet masteroppgave om foretaksstraff.

Vilde Rasmussen

Vilde Rasmussen er tilknyttet Kvales corporate M&A avdeling.

Ved siden av studiet var hun prosjektengasjert i Standard Norge, hvor hun jobbet med bygg- og entrepriserett. Vilde har skrevet masteroppgave om tapsbegrensning i kontraktsforhold.

Cornelia Riiser

Cornelia Riiser er tilknyttet Kvales avdeling for restrukturering og insolvens, hvor hun blant annet arbeider med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandling, restrukturering og granskning.

Cornelia skrev masteroppgave om offentlig gjeldsforhandling. I løpet av studiet arbeidet hun som arbeidsgruppeleder ved det juridiske fakultet i Bergen, og hadde opphold som trainee.

Torkel André Børnes

Torkel André Børnes er tilknyttet Kvales shippingavdeling.

Tarje Neergaard

Tarje Neergaard er tilknyttet Kvales avdeling for immaterialrett og TMT. Han bistår klienter i saker knyttet til patentrett, varemerkerett og personvern.

Tarje har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Han ble tildelt forskningsstipend fra Fridtjof Nansens Institutt for arbeidet med sin masteroppgave “Human Genetic Resources as Property”. I løpet av studietiden har Tarje vært i praksis hos Wikborg Rein, Statoil Legal og Hålogaland lagmannsrett. Han har også undervist i EU/EØS-rett og vært oppgaveretter ved siden av studiene.

Før Tarje begynte i Kvale hadde han et opphold ved Fridtjof Nansens Institutt hvor han skrev en bok med utgangspunkt i sin egen masteravhandling.

Steffen Myrseth

Steffen Myrseth er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise. Steffen er utdannet ved UiO i 2015 og har siden da jobbet i Planavdelingen og i Bolig og bygningsavdelingen i Kommunal og moderniserings departementet.

Steffen har arbeidet med flere lovområder og skrevet flere artikler i tilknytning til fast eiendom. I departmentet arbeidet han blant annet med lovproposisjonen til ny eierseksjonslov, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Magnus Krogh Ankerstad

Magnus Krogh Ankerstad er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsgruppe og jobber med blant annet behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsboer, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskninger. Han jobber i tillegg med bank og finansrelaterte saker.

I løpet av studiet har Magnus hatt en rekke traineeopphold i flere forretningsjuridiske advokatfirmaer. Magnus utvekslet til universitetet i Cape Town, hvor han tok en rekke fag med internasjonalt tilsnitt. Han har skrevet masteroppgave om ansvarsgjennombrudd overfor aksjeeiere i aksje- og allmennaksjeselskaper.

Eirik Hovind Kolstad

Eirik Hovind Kolstad er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling, hvor han arbeider blant annet med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsboer, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskninger.

I løpet av studiet har Eirik hatt flere traineeopphold. Han har skrevet masteroppgave innen konkursrett.

Christine Anker Offenberg

Christine Anker Offenberg er tilknyttet vår avdeling for Corporate M&A og jobber i hovedsak med M&A transaksjoner og selskapsrettslig rådgivning.

Christine har under studiet vært nestleder i nordisk utvalg i Juristforeningen, og hatt flere traineeopphold ved forretningsjuridiske firmaer.

Anette Plassen

Anette Plassen arbeider i hovedsak med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Anette bistår innen alle sider av den individuelle arbeidsretten. Dette gjelder blant annet omstillingsprosesser, inngåelse og opphør av arbeidsforhold, midlertidig ansettelse/innleie, personalkonflikter, sykefraværsoppfølging, utforming og tolkning av arbeidsavtaler, arbeidstid, virksomhetsoverdragelser, due diligence, krav til arbeidsmiljøet og konkurranseklausuler.

Anette har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og tok valgemner på fransk ved Université Aix-Marseille, blant annet innen internasjonal økonomi og kjøpsrett. Hun har også kompetanse innen utlendingsrett og forvaltningsrett.