Maria Esbensen

Maria har i bred erfaring med rådgivning innen konkurranserettslige spørsmål, samt bistand til selskap som er under etterforskning for brudd på konkurranselovgivningen både nasjonalt og internasjonalt.

Jacob Friis Gottrup

Jacob Friis Gottrup er spesialisert innenfor immaterialrett og Jacob sitt primære fokus er rettet mot varemerke-, design- og opphavsretten.

Jacob rådgiver norske og utenlandske bedrifter, som ønsker å beskytte sine immaterielle rettigheter samt rådgiver bedrifter i forbindelse med tvister, herunder håndhevelse av immaterielle rettigheter.

Jacob beskjeftiger seg dessuten med markedsføringsretten i bred forstand.

Eivor O. Biribakken-Damsleth

Eivor O. Biribakken-Damsleth har opparbeidet seg betydelig erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, og bistår både næringsdrivende og privatpersoner med eiendomsrelaterte problemstillinger. Eivor har spesielt god erfaring med avhending av fast eiendom, bustadoppføring, håndverkertjenester samt tolkning av servitutter og ulike nabotvister. Hun har god erfaring med forhandling av forliksavtaler, bistand i klagesaker mot ulike klageorganer og tvister for domstolene.

Eivor har videre bred kompetanse innen næringseiendom, med særlig fokus på leiekontrakter og generell kontraktsrett samt gjennomføring av eiendomstransaksjoner og due diligence- prosesser. Eivor bistår selskaper med forvaltning og daglig drift av eiendommer, herunder oppfølging av blant annet leietakere, leverandører, bygningsmyndigheter samt forhandling av kontrakter.

Eivor fikk sin advokatbevilling i 2016.

Pernille Wold Ellingsen

Pernille Wold Ellingsen arbeider i Kvales avdeling for fornybar energi hvor hun bistår kraftselskaper og andre aktører i kraftbransjen. Hun jobber primært med juridisk rådgivning relatert til produksjon, transport og omsetning av fornybar energi, men arbeider også med generell tvisteløsning på tvers av Kvales forretningsjuridiske rettsområder. Pernille har prosedert flere saker for domstolene på vegne av noen av Norges største energiselskaper, og har også omfattende erfaring med prosess og prosedyre etter å ha arbeidet som dommerfullmektig i Oslo tingrett i fem år.

Pernille fikk advokatbevilling i 2016.

I tillegg til å arbeide som advokat i Kvale er Pernille tilknyttet Universitet i Oslo og Universitet i Bergen hvor hun i flere år har veiledet og sensurert masteroppgaver samt vært sensor ved en rekke eksamener, blant annet innen fagene tingsrett, konkurs- og panterett samt prosessfagene.

Marte Roen

Marte Kapstad Roen er tilknyttet vår avdeling innen olje, gass og shipping. Hun bistår norske og internasjonale klienter i forhold til shipping og sjøforsikring. Marte spesialiserer seg på kontraktsmessige spørsmål, inkludert skipsbyggingskontrakter, leveringskontrakt, og befraktningsavtaler.

Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Wärtsilä, en global leder innen teknologi for shipping- og energimarkedet. Marte har også erfaring fra å være juridisk rådgiver i et ledende serviceselskap innen olje- og gassektoren.

Marte er medlem av JUS – fagutvalget for shipping og offshore, og har tidligere vært styremedlem og styreleder i Young CMI – Norge. Hun gjennomfører også en Executive MBA innen shipping og logistikk ved Copenhagen Business School.

Jonas Benkow

Jonas D. Benkow yter juridisk bistand med særlig fokus på eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, kontraktsrett og entreprise.

Benkow har erfaring fra en rekke eiendomstransaksjoner, kontraktsrådgivning – og forhandlinger, bistand i løpende kontraktsforhold  og tvistesaker. I tillegg arbeider Benkow regelmessig med selskapstransaksjoner, og i den forbindelse med et særlig fokus på bl.a. vurderinger knyttet til fast eiendom og kunde- og leverandørkontrakter.

Jonas har arbeidet som konsernadvokat i Coor Service Management, med hovedansvar for den norske virksomheten, og har således inngående kunnskap og forretningsforståelse innenfor facility management, herunder kontraktsforhandlinger, drift, forvaltning, og utvikling av næringseiendom.

Knut Ivar Steinhovden

Knut Ivar Steinhovden er fast advokat ved Kvale sitt Ålesunds-kontor, og er tilknyttet vår faggruppe Fiskeri og havbruk. Steinhovden arbeider også med eiendomsrettslige problemstillinger, særlig innenfor entrepriserett og plan- og bygningsrett.

Han har bred erfaring med rådgivning innen rettslige og strategiske aspekter knyttet til både hvitfisk/pelagisk sektor, havbruk, landindustrien og brønnbåtnæringen. Steinhovden har bistått en rekke klienter med spørsmål knyttet til rammebetingelser og kommersielle forhold innenfor sjømatsektoren, med særlig fokus på offentlig myndighetskontakt.

Steinhovden har prosedert flere saker innenfor fiskerirettslige temaer for domstolene, og har bistått klienter i større transaksjoner innenfor både oppdretts- og brønnbåtnæringen.

Utvalgte prosjekter:

Stephanie Brungot

Stephanie Brungot er fast advokat med base ved vårt Ålesund-kontor, og er tilknyttet Kvales avdeling for bank og finans, samt avdelingen for insolvens- og restrukturering. Hun bistår både låntakere og långivere, herunder også banker, i forbindelse med transaksjoner og finansieringer, med bl.a. utarbeidelse og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, vurdering av finansieringsstrukturer, samt rådgivning vedrørende panteretter og garantier. Stephanie bistår også med løpende selskapsrettslig rådgivning, og har erfaring med å bistå i forbindelse med oppkjøp og salg av selskaper.

Stephanie har erfaring fra juridisk avdeling i Nordea, hvor hun jobbet hun med et bredt spekter av ulike kunder innenfor bedrifts- og personmarkedet, med hovedfokus på bedriftsmarkedet. I tillegg til løpende bankjuridisk rådgivning, bistod hun med gjennomgang av og rådgivning i forbindelse med inngåelse og reforhandling av låneavtaler, garantier og annen sikkerhetsdokumentasjon. Hun har også erfaring som advokat i SANDS fra august 2016 og frem til hun begynte i Kvale i 2020.

Stephanie holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine fagfelt, og prosederer også for domstolene.

Sara Storøy

Sara Storøy er fast advokat i Kvales avdeling for arbeidsrett og tvisteløsning. Hun er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett.

Sara bistår i hovedsak arbeidsgivere og særlig større rederier innenfor segmentene brønnbåt-, offshore- og hav- og kystfiskerederier. Hun rådgir også jevnlig aktører innen havbruk/fiskeoppdrett og servicefartøy tilknyttet havbruk med mannskapsrett. Sara har også bistått store passasjerbåtrederier innen både linjefart- og turistchartersegmentene. På landsiden har Sara jobbet med større industrielle klienter.

Hun har erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Bistanden omfatter rådgivning, drøftelser, forhandlinger og tvisteløsning med opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings-, og nedbemanningsprosesser, samt rådgivning i forbindelse med virksomhetsoverdragelser – både på kjøper- og selgersiden. Videre omfatter bistanden tarifftolkning, utforming og kvalitetssikring av arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, prosessbeskrivelser og oppsigelser.

Sara har erfaring som advokat i SANDS fra februar 2016 og frem til hun begynte i Kvale i 2020. Hun fikk advokatbevilling i mars 2018. Hun prosederer jevnlig for domstolene, og holder flere kurs og foredrag hvert år innen ulike arbeidsrettslige emner.

Christian Sønsteby

Christian er fast advokat med base ved vårt Ålesund-kontor og er en del av vårt Corporate M&A-team. Han har erfaring med å bistå klienter i en rekke bransjer, særlig innen produksjonsindustri, fiskeri og havbruk. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har også en mastergrad fra King’s College London. Christian begynte i Kvale vinteren 2020 etter å ha jobbet fire år i et annet større norsk advokatfirma.

Han har erfaring med å bistå i forbindelse med oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter og gi rådgivning i spørsmål om eierstyring og selskapsledelse. Christian bistår også med utarbeidelse og forhandling av en rekke typer kommersielle kontrakter, herunder leveranse- og produksjonsavtaler og agentur, franchise- og distribusjonsavtaler.

Utvalgt erfaring:

Christian fikk advokatbevilling i 2018 og er medlem av Advokatforeningen.

Før han begynte i advokatbransjen jobbet han i flere år som blant annet utgavesjef i TV 2, i tillegg til at han har erfaring som journalist fra VG og Sunnmørsposten.