Ane Bergo

Ane Bergo er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett og pensjon og fast eiendom og entreprise.

Som advokat og tidligere dommerfullmektig har Ane betydelig erfaring innen arbeidsrett og tvisteløsning. Hun bistår jevnlig bedrifter og arbeidstakere med HR-rådgivning og personalsaker, og har god kompetanse i forhandlinger og prosedyreoppdrag for domstolene. Ane har også bred erfaring med rettstvister innen fast eiendom, generell kontraktsrett og erstatning. Videre har hun solid kompetanse innen alminnelig forvaltningsrett. Ane har selvstendig saksansvar for rettssaker og inngår også som en del av team i større saker.

Ane fikk sin advokatbevilling i 2015.

Ingrid Wulff Stenersen

Ingrid Wulff Stenersen er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett og pensjon. Hun har bred erfaring innen kollektiv og individuell arbeidsrett, særlig innen HR og personalsaker. Hun bistår ofte i forhandlinger og har prosedert en rekke saker for de ordinære domstoler, og har hatt saker for Arbeidsretten og Trygderetten.

Ingrid har holdt flere foredrag om ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

Hun har tidligere vært medlem av Juridisk Utvalg i OLF og Arbeidsgiverpolitisk Utvalg – Olje og gass.

Ingrid fikk sin advokatbevilling i 2003.

Sandra Mathilde Höglund

Sandra M. Höglund yter juridisk bistand til aktører innen fast eiendom og entreprise. Hun bistår i forbindelse med eiendomstransaksjoner, leieforhold og andre problemstillinger som knytter seg til fast eiendoms rettsforhold.

Sandra bistår dessuten med tvisteløsning og prosedyre, og har erfaring fra voldgift og jordskifteretten i tillegg til de alminnelige domstolene.

I løpet av studiet utvekslet Sandra til Edinburgh, og tok juridiske emner på the university of Edinburgh. Hun har også spesialfag fra UiO i bygg- og entrepriserett, og har skrevet masteroppgaven “Det subsidiære byggelederansvaret. En analyse av NS 8403 pkt. 8.2 (2).” Underveis i studiet var Sandra trainee i flere advokatfirmaer.

Før Sandra startet på UiO gjennomførte hun befals- og lederutdanning i sjøforsvaret.

Sandra er for tiden dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett.

Mari Verling

Mari Verling arbeider hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon. Mari har erfaring med saker etter både arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Mari har videre bistått i forbindelse med rettstvister for domstolene knyttet til både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Mari arbeider i tillegg med fast eiendoms rettsforhold, og bistår i den forbindelse blant annet medlemmer av Norsk Hyttelag og Huseierens Landsforbund. Mari har i tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, og har god kjennskap til sentrale eiendomsrettslige problemstillinger.

Mari har videre internasjonal erfaring. Etter å ha fullført en LL.M med fokus på internasjonal kontraktsrett ved Bond University i Australia, hadde hun et traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og deretter et traineeopphold i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett. Mari har også gjennomført et kurs i Legal Writing ved Harvard Summer School i Boston (2011).

Mari holder jevning foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har de senere årene vært med å holde foredrag om følgende temaer:

Kristin Trovåg

Kristin Trovåg er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling. Kristin arbeider blant annet med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsboer, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskninger.

I løpet av studiet har Kristin hatt en rekke traineeopphold i flere forretningsjuridiske advokatfirmaer. Hun har skrevet masteroppgave om arbeidsrett og EØS-rett.

Kristin Trovåg er for tiden dommerfullmektig i Oslo byfogdembete.

Caroline Eriksen

Caroline Eriksen er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling, hvor hun arbeider blant annet med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskinger. Caroline jobber i tillegg med shippingrelaterte problemstillinger.

Hun har tidligere jobbet som Claims & Collection Manager i Euler Hermes hvor hun hadde ansvaret for Skade- og Inkassoavdelingen i selskapet som gikk ut på håndtering av forsikringssaker, diverse juridisk bistand til selskapet og deres kunder innenfor bl.a konkursrett, kontraktsrett, selskapsrett og forsikringsrett, samt ansvaret for compliance i den norske filialen av selskapet. Hun har også jobbet som jurist i Gjensidige hvor hun jobbet særlig med regresskrav.

Under studiene hadde Caroline flere traineeopphold.

Caroline er en av flere foredragsholdere i Kvales eksamensrelaterte manuduksjoner for studenter ved UiO vedrørende panterettslige problemstillinger.

Caroline fikk advokatbevilling i 2017.

Tonje Liavaag

Tonje Liavaag har solid kompetanse innenfor arbeidsrett og pensjon. Hun bistår jevnlig små og store bedrifter med virksomhetsoverdragelser, oppsigelsessaker og forhandlinger.

I tillegg har hun lang erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Tonje har arbeidet innen skatterettslig felt både med nærings- og personbeskatning i Finansdepartementet og i sitt arbeid hos Kvale.

Hun har omfattende kunnskap og erfaring med forvaltningsmessig behandling av klagesaker og hun innehar kompetanse med prosess for domstolene.

Liavaag fikk advokatbevilling i 2011.

Stine Eriksrød

Stine Eriksrød har bred erfaring med rettstvister innen fast eiendom og entreprise, ansvarssaker (bedriftsansvar, profesjonsansvar, styreansvar og produktansvar), generell kontraktsrett og erstatning. Hun har spesielt god kompetanse med håndtering av tvister som oppstår ved kjøp og salg av fast eiendom, samt tvister som oppstår underveis i eiendomsprosjekter eller etter kontraktens avslutning.

Stine tar prosedyreoppdrag for både forbrukere, byggherrer, rådgivere og entreprenører for tingrett- og lagmannsrettene, i tillegg til å bistå private aktører og virksomheter mot ulike klageorganer. Stine har i tillegg god erfaring innenfor selskapsrett, konkurs og bobehandling etter å ha arbeidet som prosjektleder innen fagfeltet konkurs- og restrukturering i flere år. Stines kjennskap til disse feltene har gjort at hun har blitt en tiltrodd advokat innen et bredt spekter av kommersielle rettstvister.

Stine fikk sin advokatbevilling i 2015.

Siri Terese Berge

Siri Terese Berge er  tilknyttet Kvales olje, gass og energiavdeling og arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet olje- og offshoreprosjekter.

Siri har erfaring med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder for eksempel certepartier, fabrikasjonskontrakter og EPC(I) kontrakter.

Siri fikk advokatbevilling i 2015.

Preben Berge Helverschou

Preben Berge Helverschou er tilknyttet Kvales olje, gass og shipping-avdeling og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgiving, forhandling og tvisteløsning innen bransjene offshore, shipping og sjøforsikring.

Han har særlig erfaring med rådgivning og tvisteløsning i tilknytning til certepartier og andre fraktavtaler, blant annet innenfor OSV-segmentet. Helverschou har videre erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen sjøforsikring og arrester/verdisikring, kjøp/salg av skip og havarier/sjøulykker, samt prosedyre

Helverschou fikk advokatbevilling i 2013.