Knut Ivar Steinhovden

Knut Ivar Steinhovden er fast advokat ved Kvale sitt Ålesunds-kontor, og er tilknyttet vår faggruppe Fiskeri og havbruk. Steinhovden arbeider også med eiendomsrettslige problemstillinger, særlig innenfor entrepriserett og plan- og bygningsrett.

Han har bred erfaring med rådgivning innen rettslige og strategiske aspekter knyttet til både hvitfisk/pelagisk sektor, havbruk, landindustrien og brønnbåtnæringen. Steinhovden har bistått en rekke klienter med spørsmål knyttet til rammebetingelser og kommersielle forhold innenfor sjømatsektoren, med særlig fokus på offentlig myndighetskontakt.

Steinhovden har prosedert flere saker innenfor fiskerirettslige temaer for domstolene, og har bistått klienter i større transaksjoner innenfor både oppdretts- og brønnbåtnæringen.

Utvalgte prosjekter:

Stephanie Brungot

Stephanie Brungot er tilknyttet Kvales avdeling for bank og finans, samt avdelingen for insolvens- og restrukturering. Hun bistår med transaksjoner og finansieringer, herunder med utarbeidelse og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, samt rådgivning tilknyttet kausjon, pant og kredittsikring. Stephanie bistår også med løpende selskapsrettslig rådgivning.

Stephanie har videre erfaring fra juridisk avdeling i Nordea, hvor hun jobbet hun med et bredt spekter av ulike kunder og saker innenfor bedrifts- og personmarkedet, med hovedfokus på bedriftsmarkedet. I tillegg til løpende rådgivning til banken med bl.a. panterettslige problemstllinger, bistod Stephanie også med gjennomgang av og rådgivning i forbindelse med inngåelse og reforhandling av låneavtaler, garantier og annen sikkerhetsdokumentasjon. Stephanie jobbet også med enkelte bankjuridiske og finansregulatoriske spørsmål.

Stephanie holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine fagfelt, og prosederer også for domstolene.

Stephanie fikk sin advokatbevilgning i 2018.

Sara Storøy

Sara Storøy er fast advokat i Kvales avdeling for arbeidsrett og tvisteløsning. Hun er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett.

Sara bistår i hovedsak arbeidsgivere og særlig større rederier innenfor segmentene brønnbåt-, offshore- og hav- og kystfiskerederier. Hun rådgir også jevnlig aktører innen havbruk/fiskeoppdrett og servicefartøy tilknyttet havbruk med mannskapsrett. Sara har også bistått store passasjerbåtrederier innen både linjefart- og turistchartersegmentene. På landsiden har Sara jobbet med større industrielle klienter.

Hun har erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Bistanden omfatter rådgivning, drøftelser, forhandlinger og tvisteløsning med opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings-, og nedbemanningsprosesser, samt rådgivning i forbindelse med virksomhetsoverdragelser – både på kjøper- og selgersiden. Videre omfatter bistanden tarifftolkning, utforming og kvalitetssikring av arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, prosessbeskrivelser og oppsigelser.

Sara har erfaring som advokat i SANDS fra februar 2016 og frem til hun begynte i Kvale i 2020. Hun fikk advokatbevilling i mars 2018. Hun prosederer jevnlig for domstolene, og holder flere kurs og foredrag hvert år innen ulike arbeidsrettslige emner.

Christian Sønsteby

Christian er fast advokat med base ved vårt Ålesund-kontor og er en del av vårt Corporate M&A-team. Han har erfaring med å bistå klienter i en rekke bransjer, særlig innen produksjonsindustri, fiskeri og havbruk. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har også en mastergrad fra King’s College London. Christian begynte i Kvale vinteren 2020 etter å ha jobbet fire år i et annet større norsk advokatfirma.

Han har erfaring med å bistå i forbindelse med oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter og gi rådgivning i spørsmål om eierstyring og selskapsledelse. Christian bistår også med utarbeidelse og forhandling av en rekke typer kommersielle kontrakter, herunder leveranse- og produksjonsavtaler og agentur, franchise- og distribusjonsavtaler.

Utvalgt erfaring:

Christian fikk advokatbevilling i 2018 og er medlem av Advokatforeningen.

Før han begynte i advokatbransjen jobbet han i flere år som blant annet utgavesjef i TV 2, i tillegg til at han har erfaring som journalist fra VG og Sunnmørsposten.

Ane Bergo

Ane Bergo er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett og pensjon og fast eiendom og entreprise.

Som advokat og tidligere dommerfullmektig har Ane betydelig erfaring innen arbeidsrett og tvisteløsning. Hun bistår jevnlig bedrifter og arbeidstakere med HR-rådgivning og personalsaker, og har god kompetanse i forhandlinger og prosedyreoppdrag for domstolene. Ane har også bred erfaring med rettstvister innen fast eiendom, generell kontraktsrett og erstatning. Videre har hun solid kompetanse innen alminnelig forvaltningsrett. Ane har selvstendig saksansvar for rettssaker og inngår også som en del av team i større saker.

Ane fikk sin advokatbevilling i 2015.

Ingrid Wulff Stenersen

Ingrid Wulff Stenersen er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett og pensjon. Hun har bred erfaring innen kollektiv og individuell arbeidsrett, særlig innen HR og personalsaker. Hun bistår ofte i forhandlinger og har prosedert en rekke saker for de ordinære domstoler, og har hatt saker for Arbeidsretten og Trygderetten.

Ingrid har holdt flere foredrag om ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

Hun har tidligere vært medlem av Juridisk Utvalg i OLF og Arbeidsgiverpolitisk Utvalg – Olje og gass.

Ingrid fikk sin advokatbevilling i 2003.

Mari Verling

Mari Verling arbeider hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon. Mari har erfaring med saker etter både arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Mari har videre bistått i forbindelse med rettstvister for domstolene knyttet til både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Mari arbeider i tillegg med fast eiendoms rettsforhold, og bistår i den forbindelse blant annet medlemmer av Norsk Hyttelag og Huseierens Landsforbund. Mari har i tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, og har god kjennskap til sentrale eiendomsrettslige problemstillinger.

Mari har videre internasjonal erfaring. Etter å ha fullført en LL.M med fokus på internasjonal kontraktsrett ved Bond University i Australia, hadde hun et traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og deretter et traineeopphold i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett. Mari har også gjennomført et kurs i Legal Writing ved Harvard Summer School i Boston (2011).

Mari holder jevning foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har de senere årene vært med å holde foredrag om følgende temaer:

Caroline Eriksen

Caroline Eriksen er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling, hvor hun arbeider blant annet med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskinger. Caroline jobber i tillegg med shippingrelaterte problemstillinger.

Hun har tidligere jobbet som Claims & Collection Manager i Euler Hermes hvor hun hadde ansvaret for Skade- og Inkassoavdelingen i selskapet som gikk ut på håndtering av forsikringssaker, diverse juridisk bistand til selskapet og deres kunder innenfor bl.a konkursrett, kontraktsrett, selskapsrett og forsikringsrett, samt ansvaret for compliance i den norske filialen av selskapet. Hun har også jobbet som jurist i Gjensidige hvor hun jobbet særlig med regresskrav.

Under studiene hadde Caroline flere traineeopphold.

Caroline er en av flere foredragsholdere i Kvales eksamensrelaterte manuduksjoner for studenter ved UiO vedrørende panterettslige problemstillinger.

Caroline fikk advokatbevilling i 2017.

Stine Eriksrød

Stine Eriksrød har bred erfaring med rettstvister innen fast eiendom og entreprise, ansvarssaker (bedriftsansvar, profesjonsansvar, styreansvar og produktansvar), generell kontraktsrett og erstatning. Hun har spesielt god kompetanse med håndtering av tvister som oppstår ved kjøp og salg av fast eiendom, samt tvister som oppstår underveis i eiendomsprosjekter eller etter kontraktens avslutning.

Stine tar prosedyreoppdrag for både forbrukere, byggherrer, rådgivere og entreprenører for tingrett- og lagmannsrettene, i tillegg til å bistå private aktører og virksomheter mot ulike klageorganer. Stine har i tillegg god erfaring innenfor selskapsrett, konkurs og bobehandling etter å ha arbeidet som prosjektleder innen fagfeltet konkurs- og restrukturering i flere år. Stines kjennskap til disse feltene har gjort at hun har blitt en tiltrodd advokat innen et bredt spekter av kommersielle rettstvister.

Stine fikk sin advokatbevilling i 2015.

Siri Terese Berge

Siri Terese Berge er  tilknyttet Kvales olje, gass og energiavdeling og arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet olje- og offshoreprosjekter.

Siri har erfaring med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder for eksempel certepartier, fabrikasjonskontrakter og EPC(I) kontrakter.

Siri fikk advokatbevilling i 2015.