Marte Roen

Marte Kapstad Roen er tilknyttet vår avdeling innen olje, gass og shipping. Hun bistår norske og internasjonale klienter i forhold til shipping og sjøforsikring. Marte spesialiserer seg på kontraktsmessige spørsmål, inkludert skipsbyggingskontrakter, leveringskontrakt, og befraktningsavtaler.

Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Wärtsilä, en global leder innen teknologi for shipping- og energimarkedet. Marte har også erfaring fra å være juridisk rådgiver i et ledende serviceselskap innen olje- og gassektoren.

Marte er medlem av JUS – fagutvalget for shipping og offshore, og har tidligere vært styremedlem og styreleder i Young CMI – Norge. Hun gjennomfører også en Executive MBA innen shipping og logistikk ved Copenhagen Business School.

Jonas Benkow

Jonas D. Benkow yter juridisk bistand med særlig fokus på eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, kontraktsrett og entreprise.

Benkow har erfaring fra en rekke eiendomstransaksjoner, kontraktsrådgivning – og forhandlinger, bistand i løpende kontraktsforhold  og tvistesaker. I tillegg arbeider Benkow regelmessig med selskapstransaksjoner, og i den forbindelse med et særlig fokus på bl.a. vurderinger knyttet til fast eiendom og kunde- og leverandørkontrakter.

Jonas har arbeidet som konsernadvokat i Coor Service Management, med hovedansvar for den norske virksomheten, og har således inngående kunnskap og forretningsforståelse innenfor facility management, herunder kontraktsforhandlinger, drift, forvaltning, og utvikling av næringseiendom.

Knut Ivar Steinhovden

Knut Ivar Steinhovden er fast advokat ved Kvale sitt Ålesunds-kontor, og er tilknyttet vår faggruppe Fiskeri og havbruk. Steinhovden arbeider også med eiendomsrettslige problemstillinger, særlig innenfor entrepriserett og plan- og bygningsrett.

Han har bred erfaring med rådgivning innen rettslige og strategiske aspekter knyttet til både hvitfisk/pelagisk sektor, havbruk, landindustrien og brønnbåtnæringen. Steinhovden har bistått en rekke klienter med spørsmål knyttet til rammebetingelser og kommersielle forhold innenfor sjømatsektoren, med særlig fokus på offentlig myndighetskontakt.

Steinhovden har prosedert flere saker innenfor fiskerirettslige temaer for domstolene, og har bistått klienter i større transaksjoner innenfor både oppdretts- og brønnbåtnæringen.

Utvalgte prosjekter:

Stephanie Brungot

Stephanie Brungot er fast advokat med base ved vårt Ålesund-kontor, og er tilknyttet Kvales avdeling for bank og finans, samt avdelingen for insolvens- og restrukturering. Hun bistår både låntakere og långivere, herunder også banker, i forbindelse med transaksjoner og finansieringer, med bl.a. utarbeidelse og gjennomgang av låne- og sikkerhetsdokumentasjon, vurdering av finansieringsstrukturer, samt rådgivning vedrørende panteretter og garantier. Stephanie bistår også med løpende selskapsrettslig rådgivning, og har erfaring med å bistå i forbindelse med oppkjøp og salg av selskaper.

Stephanie har erfaring fra juridisk avdeling i Nordea, hvor hun jobbet hun med et bredt spekter av ulike kunder innenfor bedrifts- og personmarkedet, med hovedfokus på bedriftsmarkedet. I tillegg til løpende bankjuridisk rådgivning, bistod hun med gjennomgang av og rådgivning i forbindelse med inngåelse og reforhandling av låneavtaler, garantier og annen sikkerhetsdokumentasjon. Hun har også erfaring som advokat i SANDS fra august 2016 og frem til hun begynte i Kvale i 2020.

Stephanie holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine fagfelt, og prosederer også for domstolene.

Sara Storøy

Sara Storøy er fast advokat i Kvales avdeling for arbeidsrett og tvisteløsning. Hun er spesialisert innenfor både arbeidsrett og skipsarbeidsrett.

Sara bistår i hovedsak arbeidsgivere og særlig større rederier innenfor segmentene brønnbåt-, offshore- og hav- og kystfiskerederier. Hun rådgir også jevnlig aktører innen havbruk/fiskeoppdrett og servicefartøy tilknyttet havbruk med mannskapsrett. Sara har også bistått store passasjerbåtrederier innen både linjefart- og turistchartersegmentene. På landsiden har Sara jobbet med større industrielle klienter.

Hun har erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Bistanden omfatter rådgivning, drøftelser, forhandlinger og tvisteløsning med opphør av arbeidsforhold og omstillings-, endrings-, og nedbemanningsprosesser, samt rådgivning i forbindelse med virksomhetsoverdragelser – både på kjøper- og selgersiden. Videre omfatter bistanden tarifftolkning, utforming og kvalitetssikring av arbeidsavtaler, arbeidsinstrukser, arbeidstidsordninger, arbeidsreglement, prosessbeskrivelser og oppsigelser.

Sara har erfaring som advokat i SANDS fra februar 2016 og frem til hun begynte i Kvale i 2020. Hun fikk advokatbevilling i mars 2018. Hun prosederer jevnlig for domstolene, og holder flere kurs og foredrag hvert år innen ulike arbeidsrettslige emner.

Christian Sønsteby

Christian er fast advokat med base ved vårt Ålesund-kontor og er en del av vårt Corporate M&A-team. Han har erfaring med å bistå klienter i en rekke bransjer, særlig innen produksjonsindustri, fiskeri og havbruk. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har også en mastergrad fra King’s College London. Christian begynte i Kvale vinteren 2020 etter å ha jobbet fire år i et annet større norsk advokatfirma.

Han har erfaring med å bistå i forbindelse med oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter og gi rådgivning i spørsmål om eierstyring og selskapsledelse. Christian bistår også med utarbeidelse og forhandling av en rekke typer kommersielle kontrakter, herunder leveranse- og produksjonsavtaler og agentur, franchise- og distribusjonsavtaler.

Utvalgt erfaring:

Christian fikk advokatbevilling i 2018 og er medlem av Advokatforeningen.

Før han begynte i advokatbransjen jobbet han i flere år som blant annet utgavesjef i TV 2, i tillegg til at han har erfaring som journalist fra VG og Sunnmørsposten.

Sunniva Viken

Sunniva Viken arbeider med tvisteløsning og rådgivning innenfor immaterialrett og personvern. Hun bistår klienter i saker knyttet til blant annet personvern, opphavsrett og varemerkerett.

Sunniva har spesialfag fra UiO i opphavsrett og markedsrett, og har skrevet masteroppgaven “Forbudet mot villedende sammenlignende reklame, og markedsføringsrettens dokumentasjonskrav”.

I løpet av studiene utvekslet Sunniva til Universitetet i Lyon, hvor hun tok en rekke fag med internasjonalt tilsnitt. Sunniva har også jobbet som kollokvieveileder ved Universitetet i Oslo og hatt traineeopphold.

Mari Verling

Mari Verling arbeider hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Mari har bistått både norske og utenlandske klienter i en rekke saker knyttet til blant annet omorganisering/nedbemanning, varsling, midlertidig ansettelse, innleie, virksomhetsoverdragelse, sykefravær, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, arbeidstid, aldersdiskriminering og pensjon. Mari har erfaring med saker etter både arbeidsmiljøloven, skipsarbeidsloven og statsansatteloven. Mari har videre bistått i forbindelse med rettstvister for domstolene knyttet til både individuell og kollektiv arbeidsrett.

Mari arbeider i tillegg med fast eiendoms rettsforhold, og bistår i den forbindelse blant annet medlemmer av Norsk Hyttelag og Huseierens Landsforbund. Mari har i tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, og har god kjennskap til sentrale eiendomsrettslige problemstillinger.

Mari har videre internasjonal erfaring. Etter å ha fullført en LL.M med fokus på internasjonal kontraktsrett ved Bond University i Australia, hadde hun et traineeopphold i FNs handelsrettskommisjon (UNCITRAL) og deretter et traineeopphold i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Disse erfaringene har gitt henne et verdifullt internasjonalt perspektiv og innsikt i problemstillinger tilknyttet EU/EØS rett. Mari har også gjennomført et kurs i Legal Writing ved Harvard Summer School i Boston (2011).

Mari holder jevning foredrag om arbeidsrettslige temaer, og har de senere årene vært med å holde foredrag om følgende temaer:

Kristin Trovåg

Kristin Trovåg er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling. Kristin arbeider blant annet med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsboer, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskninger.

I løpet av studiet har Kristin hatt en rekke traineeopphold i flere forretningsjuridiske advokatfirmaer. Hun har skrevet masteroppgave om arbeidsrett og EØS-rett.

Kristin Trovåg var dommerfullmektig i Oslo byfogdembete fra mars 2019 til september 2020.

Caroline Eriksen

Caroline Eriksen er tilknyttet Kvales insolvens- og restruktureringsavdeling, hvor hun arbeider blant annet med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo, gjeldsforhandlinger, restruktureringer og granskinger. Caroline jobber i tillegg med shippingrelaterte problemstillinger.

Hun har tidligere jobbet som Claims & Collection Manager i Euler Hermes hvor hun hadde ansvaret for Skade- og Inkassoavdelingen i selskapet som gikk ut på håndtering av forsikringssaker, diverse juridisk bistand til selskapet og deres kunder innenfor bl.a konkursrett, kontraktsrett, selskapsrett og forsikringsrett, samt ansvaret for compliance i den norske filialen av selskapet. Hun har også jobbet som jurist i Gjensidige hvor hun jobbet særlig med regresskrav.

Under studiene hadde Caroline flere traineeopphold.

Caroline er en av flere foredragsholdere i Kvales eksamensrelaterte manuduksjoner for studenter ved UiO vedrørende panterettslige problemstillinger.

Caroline fikk advokatbevilling i 2017.