Tonje Liavaag

Tonje Liavaag har solid kompetanse innenfor arbeidsrett og pensjon. Hun bistår jevnlig små og store bedrifter med virksomhetsoverdragelser, oppsigelsessaker og forhandlinger.

I tillegg har hun lang erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Tonje har arbeidet innen skatterettslig felt både med nærings- og personbeskatning i Finansdepartementet og i sitt arbeid hos Kvale.

Hun har omfattende kunnskap og erfaring med forvaltningsmessig behandling av klagesaker og hun innehar kompetanse med prosess for domstolene.

Liavaag fikk advokatbevilling i 2011.

Stine Eriksrød

Stine Eriksrød har bred erfaring med rettstvister innen fast eiendom og entreprise, ansvarssaker (bedriftsansvar, profesjonsansvar, styreansvar og produktansvar), generell kontraktsrett og erstatning. Hun har spesielt god kompetanse med håndtering av tvister som oppstår ved kjøp og salg av fast eiendom, samt tvister som oppstår underveis i eiendomsprosjekter eller etter kontraktens avslutning.

Stine tar prosedyreoppdrag for både forbrukere, byggherrer, rådgivere og entreprenører for tingrett- og lagmannsrettene, i tillegg til å bistå private aktører og virksomheter mot ulike klageorganer. Stine har i tillegg god erfaring innenfor selskapsrett, konkurs og bobehandling etter å ha arbeidet som prosjektleder innen fagfeltet konkurs- og restrukturering i flere år. Stines kjennskap til disse feltene har gjort at hun har blitt en tiltrodd advokat innen et bredt spekter av kommersielle rettstvister.

Stine fikk sin advokatbevilling i 2015.

Siri Terese Berge

Siri Terese Berge har siden 2015 vært tilknyttet Kvales olje, gass og energiavdeling og arbeider hovedsakelig med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet olje- og offshoreprosjekter.

Siri har erfaring med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder for eksempel certepartier, fabrikasjonskontrakter og EPC(I) kontrakter.

Siri fikk advokatbevilling i 2015.

Preben Berge Helverschou

Preben Berge Helverschou er tilknyttet Kvales olje, gass og shipping-avdeling og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgiving, forhandling og tvisteløsning innen bransjene offshore, shipping og sjøforsikring.

Han har særlig erfaring med rådgivning og tvisteløsning i tilknytning til certepartier og andre fraktavtaler, blant annet innenfor OSV-segmentet. Helverschou har videre erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen sjøforsikring og arrester/verdisikring, kjøp/salg av skip og havarier/sjøulykker, samt prosedyre

Helverschou fikk advokatbevilling i 2013.

Pernille Brusdal

Pernilles hovedarbeidsområder er bank og finans, og arbeidsrett og pensjon. Pernille arbeider særlig med problemstillinger og rådgivning knyttet til finansavtaler, sikkerhetsstillelse og pant, både på kreditorsiden og debitorsiden. Hun arbeider også med spørsmål knyttet til insolvens og har erfaring med behandling av en rekke konkursbo.

Pernille har i tillegg god kompetanse innenfor arbeidsrettslige spørsmål. I januar 2015 ga hun ut boken Oppsigelser på 1-2-3 med advokat Nicolay Skarning, og sammen holder de foredrag knyttet til individuell arbeidsrett.

Pernille fikk advokatbevilling i 2014.

Marit Aaberg

Marit Aaberg er spesialisert innen EU-/EØS-rett og konkurranserett, særlig innen regelverkene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Hun bistår offentlige oppdragsgivere i forbindelse med gjennomføring av innkjøpsprosesser og leverandører i forbindelse med deltakelse i anbudskonkurranser. Videre bistår hun parter i tvister for Kofa og domstolene.

Marit har bred erfaring innen reglene om offentlig støtte, og har rådgitt en rekke offentlige og private aktører med vurdering av handlingsrom og tiltak for å sikre etterlevelse av reglene. Videre bistår hun parter i saker overfor ESA, i tillegg til å holde foredrag og kurs innen regelverkene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte.

Aaberg bistår også parter med konkurranserettslig rådgivning ved foretakssammenslutninger og har rådgitt klienter innen en rekke sektorer og bransjer, bl.a. innen fast eiendom, energi, telekom, helse og transport. Hun har lang erfaring fra offentlig forvaltning og bistår jevnlig offentlige og private parter med forvaltningsrettslig rådgivning.

Mads Dahl Karlstad

Mads Dahl Karlstad er tilknyttet Kvales olje, gass og shipping-avdeling og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridisk rådgivning til virksomheter innen shipping og offshore, samt fornybar energi.

Karlstad rådgir i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder certepartier, fraktavtaler, fabrikasjonskontrakter, EPC(I) kontrakter, borekontraker, falleieavtaler og avtaler med grunneiere mv. Han bistår også klienter innen forsikringsspørsmål, herunder sjøforsikring.

Mads bistår nasjonale og internasjonale selskaper innen ovennevnte sektorer ved transaksjoner og tvisteløsning.

Han fikk advokatbevilling i 2015.

Lilly Kathrin Relling

Lilly Kathrin Relling er tilknyttet vår avdeling innen olje, gass og shipping. Hun bistår norske og utenlandske klienter på ulike forretningsjuridiske områder og har betydelig erfaring med rådgiving til aktører innenfor shipping- og offshoreindustrien.

Hun har bred erfaring med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder certepartier, fabrikasjonskontrakter og andre kommersielle avtaler. Relling har også prosesserfaring både for de ordinære domstoler og voldgift, herunder bred erfaring med  arrester og annen verdisikring av krav.

Lilly er norsk representant i det internasjonale advokatnettverket AIJA (International Association of Young Lawyers).

Kaia Bugge Fougner

Kaia Bugge Fougner er spesialisert innenfor immaterialrett, markedsføringsrett og konkurranserett. Kaia har en bred immaterialrettspraksis, herunder blant annet innen opphavsrett, beskyttelse og håndheving av varemerker og design, og utarbeidelse av ulike typer kontrakter og IP strategier. I tillegg har Kaia arbeidet bredt innenfor markedsføringsrett, herunder blant annet med reklame og saker om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, særlig produktetterligningssaker. Kaia har også god erfaring innen konkurranserettens området.

Kaia har jevnlig holdt foredrag, vært sensor ved Universitetet i Oslo og Bergen og har gitt ut flere publikasjoner.

Kaia har blant annet tidligere vært dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett, arbeidet som juridisk utreder i Klagenemnda for industrielle rettigheter og har vært konsernadvokat. Hun fikk advokatbevilling i 2010.

John Paulsen

John Paulsen er tilknyttet Kvales prosedyreavdeling, med særlig kompetanse innenfor rettsfeltene obligasjons-/avtalerett, erstatningsrett, petroleumsrett og arbeidsrett. Han er i tillegg tilknyttet gruppen for fast eiendom og har erfaring fra forvaltningen.