Nyhetsbrev 1/2020 – Arbeidsrett

Daglig leder dømt til 120 dagers ubetinget fengsel etter brudd på arbeidstidsreglene – en påminnelse til alle arbeidsgivere om å gjennomgå sine rutiner

1. Innledning

Tidligere daglig leder og styreleder i Veireno, som skulle besørge søppeltømming i Vestfold og Oslo, er nå av Høyesterett dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Det har aldri tidligere vært ilagt fengselsstraff for denne type overtredelser. Dommen kommer etter en skjerpelse av straffenivået for brudd på arbeidsmiljøloven i 2015, og er en påminnelse til alle arbeidsgivere om å gjennomgå sine kontrollrutiner for bruk av overtid. Kvales arbeidsrettsadvokater bistår aktivt på dette området, og er med i undersøkelser og granskninger for å finne de beste løsningene for bedrifter. Kvale var blant annet med i granskningen av arbeidstidsreglene ved Prosjekt Nye Nasjonalmuseet i 2019. Det vises også til Kvales tidligere nyhetsbrev om arbeidstid, les her.

2. Kort om saksforholdet og prosessen i tidligere instanser:

Veireno inngikk i 2015 avtaler om innsamling av husholdningsavfall i Vestfold og Oslo. I begge prosjekter oppsto det tidlig problemer med gjennomføringen, som resulterte i svært omfattende bruk av overtid for de ansatte. Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn kort tid etter oppstart, og avdekket da utstrakt bruk av overtid, også utover det som er tillatt etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet eller etter avtale med de tillitsvalgte (noe Veireno ikke hadde). Overtredelsene fortsatte etter Arbeidstilsynets første tilsyn.

Den daglige lederen hadde allerede for lagmannsretten erkjent straffeskyld. Høyesterett skulle dermed utelukkende ta stilling til straffutmålingen. Lederen var i tingretten dømt til fengsel i ett år og tre måneder, og i lagmannsretten til fengsel i ni måneder. Høyesteretts dom på 120 dagers fengsel var dermed vesentlig mindre enn det som var idømt i tidligere instanser.

3. Høyesteretts vurdering:

Høyesterett fant under tvil at overtredelsene var begått under “særlig skjerpende omstendigheter”, noe som øker strafferammen fra ett års fengsel til tre års fengsel. Bakgrunnen for dette var at det dreide seg om til dels alvorlige overtredelser. Bruddene var forsettlige og systematiske, hadde skjedd over en viss tid og fortsatte etter Arbeidstilsynets første tilsyn. Lederen hadde også en helt sentral rolle som daglig leder og styreleder i Veireno. Tvilen var begrunnet i at brudd på arbeidstidsbestemmelsene ikke hørte under kjerneområdet for de overtredelsene man særlig tok sikte på å ramme ved lovendringen i 2015, da strafferammen for brudd på bla. arbeidstidsbestemmelsene ble forhøyet. Det ble også vist til at det ikke tidligere var ilagt fengselsstraff for denne type overtredelser.

Høyesterett viste ved den konkrete straffutmålingen til at forarbeidene ga begrenset veiledning for utmålingen. Hensynet til forutsigbarhet og likebehandling tilsa da at domstolene burde være varsomme med å endre straffen i for store sprang. I og med at det få år tidligere hadde skjedd en skjerpelse av straffenivået, måtte imidlertid domstolene stå noe friere enn ellers, for å kunne gjennomføre formålet med straffendringen. Høyesterett viste også til at allmennpreventive hensyn tilsa at det ble reagert med fengselsstraff. Straffen ble på denne bakgrunn i utgangspunktet satt til fem måneders fengsel, som etter noe fradrag pga. lang saksbehandlingstid endte på 120 dager.

4. Viktig å forebygge

Dommen er en påminnelse til ledere i både små og store virksomheter om viktigheten av å ta arbeidstidsreglene på alvor. Alle virksomheter bør ha klare og effektive rutiner for å hindre, avdekke og håndtere brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette gjelder både private og offentlige virksomheter. Praktiske råd i den forbindelse er å involvere f.eks. HR, verneombud og/eller tillitsvalgte i arbeidet med å hindre ulovlig bruk av overtid, og at lederes ansvarsområder klarlegges slik at det ikke er tvil som hvem som er ansvarlig for å påse at reglene overholdes. Kan man vise til at man tar regelverket på alvor, har gode rutiner på plass og aktivt jobber for å overholde arbeidstidsbestemmelsene, skal det mye til for at man som daglig leder blir dømt til fengselsstraff for brudd på regelverket. Kvales arbeidsrettsadvokater kan bistå med å etablere gode rutiner for dette.

Advokat Mari Verling fra Kvale har vært intervjuet av NRK i forbindelse med saken. Hennes synspunkter fremkommer her:

Østlandssendingen:

Nett: