Forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Regjeringen la 22. juni frem Prop. 106 L for Stortinget, med forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkel (“havbunnsmineralloven”). I følge en pressemelding fra Regjeringen legger man med dette til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet gjennom utvinning av havbunnsmineraler.

Dagens regelverk er utilstrekkelig – behov for nytt regelverk for å sikre forsvarlig ressursforvaltning

Kommersiell undersøkelse etter og utnyttelse av mineralforekomster på havbunnen reguleres i dag av lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster (“kontinentalsokkelloven”). Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (“mineralloven”) regulerer mineralvirksomhet på land og gjelder ikke i havområdene.

Frem til i dag har mineralvirksomhet på norsk sokkel vært begrenset, og har stort sett bestått av vitenskapelige forskningsaktiviteter, samt begrenset uttak av grus, sand og leire. Slik mineralvirksomhet har også stort sett foregått i kystnære strøk og på grunne områder.

Kommersiell utvinning av mineraler på havbunnen er ventet å ligge et stykke frem i tid, men det forventes økt interesse for slik virksomhet, herunder for undersøkelse- og utvinning av nye typer mineralforekomster på større havdyp. Dagens regelverk er ansett som lite egnet for virksomhet i slike områder. Regjeringen ser derfor et sterkt behov for et nytt regelverk som legger til rette for en forsvarlig ressursforvaltning som ivaretar hensynet til miljø, sikkerhet og andre aktiviteter i området. For å sikre forutberegnelighet for mineralnæringen har det vært ønskelig å få på plass et nytt regelverk i god tid før det blir aktuelt å tildele tillatelser om undersøkelse- og utvinning av mineraler på havbunnen.

Det fremgår for øvrig av Regjeringens pressemelding at Oljedirektoratet allerede er i gang med å kartlegge mineralressursene i dyphavene på norsk sokkel, og at man i disse områdene vet at det eksisterer interessante mineralforekomster.

Nytt regelverk baseres i stor grad på erfaringer fra petroleumsvirksomheten

Det nye regelverket er basert på erfaringer fra øvrig virksomhet på norsk kontinentalsokkel, og inspirasjon er særlig hentet fra regelverket for petroleumsvirksomheten. Etter det nye lovforslaget vil staten ha eiendomsrett til mineralforekomster på kontinentalsokkelen og eksklusiv rett til ressursforvaltning.

Lovforslaget legger opp til et tilsvarende system som i petroleumsvirksomheten, hvor man må gjennomføre en myndighetsstyrt åpning av områder med tilhørende konsekvensutredning før tillatelse til mineralvirksomhet kan tildeles i et område. Det legges opp til et skille mellom undersøkelsestillatelser og utvinningstillatelser med tilhørende arbeidsforpliktelser.

Som hovedregel skal det gjennomføres konkurranse gjennom offentlig utlysning før tildeling av utvinningstillatelser. Utvinningstillatelser skal tildeles basert på saklige og objektive kriterier med enerett til mineralvirksomhet innenfor det angitte geografiske område. Tillatelsen gis for en initiell periode på inntil 10 år. Dersom arbeidsforpliktelsen for tillatelsen er oppfylt og har ledet til innlevering av en plan for utvinning (som inkluderer gjennomføring av en konsekvensutredning), kan rettighetshaver kreve utvinningstillatelsen forlenget med inntil 20 år. Tillatelsen kan etter søknad forlenges ytterligere under forutsetning av at utvinningen til enhver tid foregår i henhold til godkjent plan for utvinning.

Som i petroleumslovgivningen legges det opp til at rettighetshaver blir eier av mineralene når de er utvunnet.

Kvale har lang erfaring med bistand innenfor utvinning av naturressurser

Kvale har lang erfaring med å bistå aktører innen utvinning av naturressurser. Dette gjelder særlig innen petroleumsvirksomheten, hvor vi siden 1980-tallet har vært en sentral aktør og et av de ledende advokatfirmaene. Innenfor petroleumsvirksomheten bistår vi med regulatorisk og kontraktsrettslig rådgivning innen hele verdikjeden fra etablering i Norge til leting, utbygging, drift og avslutning av petroleumsvirksomheten. Denne erfaringen vil ha stor overføringsverdi til fremtidig mineralvirksomhet på norsk sokkel.

Vi bistår også flere selskaper med regulatorisk- og kontraktsrettslig rådgivning innen undersøkelse- og utvinning av mineraler på land.

Samlet sett har Kvale derfor en unik kompetanse til å bistå selskaper ved fremtidig mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.